Επιστροφή στην Προηγούμενη Σελίδα

ΠΡΟΣ : Τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ……………..   

 

ΘΕΜΑ : Υποβολή απολογισμού οικον. Έτους ……....

ΘΕΜΑ : Υποβολή απολογισμού οικονομικού έτους ………………..

 Προκειμένου να γίνει έλεγχος των δαπανών του ταμείου της Σχολικής Επιτροπής μας και να εισηγηθείτε την έγκριση τους στον οικείο Δήμο υποβάλλονται τα ακόλουθα :

 1.       Κατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής

2.      Φωτοαντίγραφο εκείνων των σελίδων του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων που περιλαμβάνουν τα Έσοδα-Έξοδα του οικον. Έτους ..….

3.      Απόφαση έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής

  

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

…../ΘΕΣΙΟΥ…………

………………………..

Οικον. Έτος ………..

Από ………………………

μέχρι……………………..

 Κατάσταση και ιδιότητα Μελών Σχολικής Επιτροπής 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Χρονική περίοδος

1

 

Πρόεδρος

Από            μέχρι

2

 

 

Από            μέχρι

3

 

 

Από            μέχρι

4

 

 

Από            μέχρι

5

 

 

Από            μέχρι

6

 

 

Από            μέχρι

7

 

 

Από            μέχρι

8

 

 

Από            μέχρι

 

……………………………….. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             


 ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

……../ ΘΕΣΙΟΥ……….

………………………….

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο μας κατά το έτος …….. λειτουργούσε  με τα παρακάτω τμήματα :

 

 

Α/Α

Τίτλος Σχολείου ή Νηπιαγωγείου

Αριθμός τμημάτων

Αριθμός τμημάτων

 Παρατηρήσεις

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

…………………..  …………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ____ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ________

 

Θέμα : «Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής σε Σώμα»

 

Στ……………….. και στο Γραφείο του ………./θέσιου ……………. Σήμερα ……………….. ημέρα ……………….. και ώρα ………… η Σχολική Επιτροπή σύμφωνα, με το υπ’ αριθμ. ………. έγγραφο του Δήμου ή της Κοινότητας που αναφέρεται στη συγκρότηση αυτής και αποτελείται από τους κ.κ. :

1. ___________________, Διευθυντή

2. ___________________

3. ___________________

4. ___________________

5.  __________________

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή, με θέμα : «Συγκρότηση σε σώμα».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλοι οι προαναφερόμενοι και μετά από διαλογική συζήτηση η Σχολική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την κατανομή των αξιωμάτων ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ορίζεται ο :

___________________

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ ορίζεται ο ____________________

ΜΕΛΗ ορίζονται οι : 1. _____________, 2. ________________

3. ________________________________________________

Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ.Υ.                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

………… / ΘΕΣΙΟΥ ……………

……………………………………

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Ο υπογραφόμενος ……………………………… Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του ………. / θέσιου ………. ……………………………… βεβαιώνω ότι :

Το χρηματικό υπόλοιπο της οικονομικής διαχείρισης του Σχολικού μας Ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους ……………. ήταν …………………. (…………………………………………) ευρώ 

…………………..  …………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

………… / ΘΕΣΙΟΥ ……………

……………………………………

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 Ο υπογραφόμενος ……………………………… Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του ………. / θέσιου  …………………………… βεβαιώνω ότι :

Στις 31 Δεκεμβρίου ……………. υπήρχαν στα χέρια του Ταμία της Σχολικής Επιτροπής σε μετρητά το ποσό των ………………….  ευρώ.

 

…………………..  …………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

 


 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ …………..  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………

 Θέμα : «Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους ……….»

 

Στ………………………….. και στο γραφείο του ……………….. / θέσιου  ……………………….. σήμερα ……………………. και ώρα …………… η Σχολική Επιτροπή, που αποτελείται από τους :

 

1. __________________, Πρόεδρο

2. __________________, Γραμματέα & Ταμία

3. __________________, Μέλος

4. __________________, Μέλος

5. __________________, Μέλος

 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, με θέμα : «Έγκριση απολογισμού».

Η Σχολική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν της τη ΦΓ 8/9836 με αριθμ. Πρωτ. ΦΓ 8/13826 «Για τον τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο» προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το Οικονομικό Έτος ………….

Μετά τον έλεγχο που έγινε

Αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους ………… ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ………

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

€  ………………

€  ………………

€  ………………

€  ………………

€  ………………

Από τα ……………. €  (υπόλοιπο) τα ……………… € είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. …………….. Βιβλιάριο καταθέσεων και τα …………………. €  είναι στα χέρια του Ταμία.

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. συντάχθηκε πρακτικό και υπογράφεται. Αντίγραφο του υποβάλλεται στο Δήμο  για έγκρισή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ.Υ.                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Επιστροφή στην Προηγούμενη Σελίδα