Επιστροφή στην ΠροηγούμενηΣελίδα

Υπόδειγμα 1ο

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Τ……………………

Κατοίκου ………………………

οδός ………………………

αριθμ. ……………….

 

«Μετεγγραφή»

…………………………………

 

 

Προς

Τον κ. Δ/ντή του …… Δημοτικού Σχολείου …….……………………

 

  Παρακαλώ να επιτρέψετε τη μετεγγραφή τ………………… ……………………………………. Μαθητ…….. της …………………

τάξεως του Σχολείου σας, στο …. …………………………………….. επειδή…………………………… …………………………………………………………………………

 

…………………….

 

 

 


 Υπόδειγμα 2ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

……………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

……….ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

………ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ….……….

Ταχ. Δ/νση: ………………………

Ταχ. Κώδ.: ……………………….

Τηλέφωνο : ……………..……….

  ………………………20….

Αρ. Πρωτ.: ……………………….

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δ/ντή

Του ………… Δημοτικού Σχολείου

………………………………………

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Παρακαλώ να δεχτείτε για φοίτηση στο Σχολείο σας τ…… μαθητ…. της ………….. τάξεως του Σχολείου μας …………………………………….………………………………………………………………………………

Υπηρεσιακώς σας στέλνουμε το Αποδεικτικό μετεγγραφής και το Φύλλο ημερησίου ελέγχου.

 

………… ΔΙΕΥΘΥ………….

 Υπόδειγμα 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

…………………………………….

……. ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

……... ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…………./ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

…………………………………….

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αριθμ. Β.Π. Σπουδών …………..

Αριθμ. Β.Π. και Προόδου ……….

Νομός ………………………………

Δήμος η Κοινότητα ………………..

Αριθμ. Μητρώου ή Δημοτολογίου

……………………………………..

Ημερ. & έτος γεννήσεως …………

Θρήσκευμα ………………………..

Ιθαγένεια …………………………..

Τόπος γεννήσεως …………………

 

……. μαθητ……………………………………. τ……………………………… και της ……………………. το γένος …………………….. γράφτηκε για το σχολ. Έτος ………-…………. στη …………….. τάξη του σχολείου μας και παρακολούθησε τα μαθήματα από …………… μέχρι και …………….. …………………………………………………………………………………… το αποδεικτικό αυτό χορηγείται ύστερα από αίτηση τ…………………….. για μετεγγραφή τ….. παραπάνω μαθητ…….. από …….. … Δημοτικό σχολείο …………………………………………………………………………..

Επάγγελμα γονέων

Πατέρα ……………………

Μητέρας

 

……………………..

……. Διευθυ…………


Υπόδειγμα 4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

……………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

……….ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

………ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ….……….

Ταχ. Δ/νση: ………………………

Ταχ. Κώδ.: ……………………….

Τηλέφωνο : ……………..……….

  ………………………20….

Αρ. Πρωτ.: ……………………….

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δ/ντή

Του ………… Δημοτικού Σχολείου

………………………………………

 

 

Σας στέλνουμε το Αποδεικτικό μετεγγραφής και το φύλλο ημερησίου ελέγχου τ….  μαθητ……..  της  …………… τάξης ……………………………………………  του …………………................... και της ..........................................το γένος  ......……………………………………………………………….. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

 

…….. ΔΙΕΥΘΥ……         .


Υπόδειγμα 5ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

……………………………

………ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

………ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ….……….

Ταχ. Δ/νση: ………………………

Ταχ. Κώδ.: ……………………….

Τηλέφωνο : ……………..……….

  ………………………20….

Αρ. Πρωτ.: ……………………….

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δ/ντή

Του ………… Δημοτικού Σχολείου

………………………………………

  

Σας γνωστοποιούμε ότι παραλάβαμε τα δικαιολογητικά μετεγγραφής τ….  μαθητ……..  της  …………… τάξης ……………………………………  του………………................... και της .......................................... το γένος  ......…………………………………

 

………Διευθυντ…………

 

 

Επιστροφή στην ΠροηγούμενηΣελίδα