Επιστροφή στην Προηγούμενη  Σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ

Δ/ΝΣΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…….. ΓΡΑΦΕΙΟ …………….

…./ΘΕΣΙΟ…………..………

………………………………

Ταχ. Δ/νση: ………………..

Πληροφορίες: …………………

Ταχ. Κωδ ………………

Τηλέφωνο : ………………..

           ………………………20….

Αριθμ. Πρωτ.: ……………..

 

Προς

Τον κ. Προϊστάμενο

Του …….. Γραφείου ……….

………………………….

 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης»

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την πραγματοποίηση της παρακάτω διδακτικής ημερήσιας επίσκεψης των μαθητών ………………………… …………. του  σχολείου μας.

Τόπος Επίσκεψης : ……………………………

Ημερομηνία : ………………………

Ώρα αναχώρησης : …………………

Ώρα επιστροφής : …………………….

Συμμετέχουν : ………………………….

Μεταφορικό μέσο : ……………………

Συνοδοί ορίζονται οι : 1. …………………

2. ………………….

3. ………………….

4. …………………

 

…… Διευθ…….

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ …………………

Δ/ΝΣΗ …/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…….. ΓΡΑΦΕΙΟ ……………. .

…./ΘΕΣΙΟ…………..…………

………………………………….

 Δ/νση: ………………………...

Πληροφορίες: …………………

Ταχ. Κωδ ………………………

Τηλέφωνο : ……………..……..

           ………………………20….

 

 

ΠΡΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΧΕΤ :

 

……. Υπογραφόμεν…………………………………………………….. Διευθυντ……….. του …………../ θέσιου ……………………….

Βεβαιώνω ότι :

1.      Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης καλύφθηκε το προβλεπόμενο ποσοστό των ¾ μαθητών σ’ αυτή, και

2.  Παρέλαβα από τους κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη τις υπεύθυνες δηλώσεις.

 

……. Διευθυντ……. του Σχολείου

ΤΣΥ

Ονοματεπώνυμο

 

  


 

ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

…….. υπογραφόμεν……………………………………… γονέας ή κηδεμόνας τ….. μαθητ….. ……………………………………………………. της …… τάξης του σχολείου μας, επιτρέπω το παιδί μου να πάρει μέρος στ…………………………………….. διδακτική επίσκεψη ή εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί την ……-…….- 20….., ημέρα ………………., στ…. ……………………………………………………………………………………

 

….. Δηλ……..

Τ.Υ.

 

 

Επιστροφή στην Προηγούμενη  Σελίδα