ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ:

ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

  Η καθιέρωση και η γενίκευση της σχολικής τάξης ως βασικού εκπαιδευτικού θεσμού δημιούργησε την ανάγκη ομοιογένειας. Κάθε ατομική διαφορά αποτελούσε πρόβλημα. Η μη ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις αντιμετωπίστηκε από την πολιτεία με το μέτρο της απόρριψης ,με το επιχείρημα της αναπλήρωσης των γνωστικών κενών.

Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης εφαρμόστηκε η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών.

Οι στόχοι των λειτουργιών της αξιολόγησης είναι ποικίλοι και συναρτώνται πάντα με τη σκοποθεσία:

 • Αποτελεί συστατικό στοιχείο μεθόδευσης της διδασκαλίας.
 • Πληροφορεί το μαθητή για το επίπεδο της επίδοσής του (ανατροφοδότηση)Ενημερώνει τους γονείς.
 • Λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης.
 • Αποτελεί μέσο πειθαρχίας και τιμωρίας ή αμοιβής και επαίνου.
 • Λειτουργεί ως κοινωνικοποιητικός μηχανισμός.
 • Διευκολύνει την εξωτερική διαφοροποίηση ως λειτουργία επιλογής και την εσωτερική ως λειτουργία ταξινόμησης.
 • Προγνωστική λειτουργία.
 • Αντισταθμιστική λειτουργία.
 • Ελέγχει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΘΕΩΡΙΕΣ-ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Η απόρριψη και η στασιμότητα των μαθητών υπηρετούν την επιλεκτική ιδεολογία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ελιτιστική αντίληψη: να απορρίπτονται περισσότεροι μαθητές με απώτερο σκοπό να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα μελλοντικής αποτυχίας τους, πρακτική που διέπει τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Ακραίο παράδειγμα αποτελεί η Ιαπωνία.

Λαϊκιστική αντίληψη: να προωθούνται περισσότεροι μαθητές σε ανώτερες τάξεις και βαθμίδες με σκοπό να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα αποκλεισμού μαθητών οι οποίοι θα μπορούσαν μελλοντικά να επιτύχουν.

Η πολιτική ενός εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στην απόρριψη σχετίζεται με τους σκοπούς που επιδιώκει:

 • Να παράσχει τις βασικές γνώσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές.
 • Να επιτύχει υψηλά ακαδημαϊκά stadards.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 • Σε συγκριτική βάση (συχνά επώδυνη).
 • Σε ατομική βάση (δεν έχει αρνητικές συνέπειες).
 • Ως μέσο ενημέρωσης μαθητών, γονέων και δασκάλου.

ΝΟΡΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Νόρμες αναφοράς αποτελούν τα μέτρα σύγκρισης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά την αξιολόγησης.

 • Κοινωνική νόρμα: μέτρο σύγκρισης ο μέσος όρος των επιδόσεων της τάξης.
 • Ατομική νόρμα: αξιολογείται η εξέλιξη της επίδοσης του μαθητή.
 • Αντικειμενική νόρμα ή κριτηρίου: αξιολογείται η επίτευξη ενός επακριβώς διατυπωμένου διδακτικού στόχου.

Έχει διαπιστωθεί ότι η επιλογή της ατομικής νόρμας αναφοράς επιδρά θετικά στους μαθητές.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

 • Ατομικοί παράγοντες: κληρονομικοί, βιολογικοί, επίκτητοι.
 • Εξωατομικοί παράγοντες: οικογένεια, σχολείο, ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Επίσης, η σχολική αποτυχία μπορεί να οφείλεται:

 • σε μαθησιακές δυσκολίες
 • Σε νοητική υστέρηση
 • Σε μεγάλο αριθμό απουσιών
 • Σε αδυναμία παρακολούθησης του ρυθμού διδασκαλίας
 • Στην επίδραση μεθόδων και στρατηγικών του δασκάλου.
 • Σε ελλείψεις του εκπαιδευτικου συστήματος (π.χ. ακαταλληλότητα σχολικών βιβλίων)

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο δάσκαλος και η άποψη που έχει διαμορφώσει για το μαθητή από:

 • πληροφορίες που πήρε για το μαθητή
 • προσδοκίες που έχει για το μαθητή
 • <<υποκειμενικές θεωρίες>> και προσωπικές του αντιλήψεις.

Συμπερασματικά η ευθύνη του μαθητή εστιάζεται στην προσπάθεια που καταβάλλει για μάθηση και γενικά στη στάση του απέναντι σ’ αυτήν.

Ιστορική αναδρομή

 • Το 1977 καταργούνται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις Ε’ και Στ’. Μέχρι τότε η αξιολόγηση βασιζόταν στο βασιλικό διάταγμα του 1965 που προέβλεπε τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε έτους.
 • Από το 1800 περίπου έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή σχολικής τάξης
 • Το 1980 ο υφυπουργός Β. Κοντογιαννόπουλος εκδίδει εγκύκλιο (Α.Π.Γ/9425/29-11-80) με θέμα <<Ακώλυτη προαγωγή των μαθητών του Δημ. Σχολείου και κατάργηση της αριθμητικής βαθμολογίας αυτών>>.
 • Το 1981 με το Π.Δ. 497/81 καταργούνται οι εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
 • Για πρώτη φορά αναφέρεται το δικαίωμα των <<αδύνατων>> μαθητών να ενισχυθούν με εξατομικευμένη διδασκαλία. Η ενισχυτική διδ/λία θεσμοθετήθηκε επίσημα το 1988(Ν.1824,άρ.4)
 • Το 1987 καταργείται η τρίβαθμη βαθμολογία.
 • Το 1990 το ΥΠΕΠΘ ορίζει επιτροπή ειδικών που προτείνει για τις τάξεις Α΄- Δ΄την επανάληψη τάξης μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, ενώ στις Ε΄-ΣΤ΄η απόρριψη να γίνεται και χωρίς αυτή.
 • Το 1991 το Υπουργείο καταλήγει στην ακώλυτη προαγωγή. Επανάληψη τάξης απαιτεί τη σύμφωνη γραπτή γνώμη του γονέα μετά από σχετική πρόταση του δασκάλου της τάξης και κοινή συζήτηση διευθυντή, δασκάλου και γονέα.
 • Για την περίοδο μέχρι το 1981 ασκήθηκε έντονη κριτική σχετικά με την καθιέρωση της ακώλυτης προαγωγής και την κατάργηση της βαθμολογίας.

Υποστηρικτές απόρριψης

Οι υποστηρικτές της απόρριψης θεωρούσαν ως αποτέλεσμα της ακώλυτης προαγωγής:

 • την αύξηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού
 • την πτώση του επιπέδου σπουδών
 • τη <<χαλάρωση και αγραμματοσύνη>>
 • Επίσης θεωρούσαν τη στασιμότητα ως μέσο επιβολής του δασκάλου στην τάξη.

Υποστηρικτές Ακώλυτης προαγωγής

Οι υποστηρικτές της ακώλυτης προαγωγής θεωρούσαν την απόρριψη :

 • <<εφιάλτη>> για το μαθητή,
 • <<ποινή και όχι βοήθεια>>.
 • Με την ακώλυτη προαγωγή θεωρούσαν ότι:
 • Αποφεύγεται ο στιγματισμός και η ταπείνωση του μαθητή
 • Περιορίζεται το ποσοστό εγκατάλειψης του Δημοτικού σχολείου
 • Δίνονται ίσες ευκαιρίες και κίνητρα μάθησης σε όλους τους μαθητές
 • Ενισχύεται το αυτοσυναίσθημα των αδύνατων μαθητών, η κοινωνικομετρική τους θέση στη τάξη και η θετική τους στάση απέναντι στο σχολείο
 • Βελτιώνεται η σχέση δασκάλων, μαθητών, γονέων.

Η πλειοψηφία των δασκάλων της εποχής εκείνης θεωρούσαν απαραίτητο το μέτρο της απόρριψης, ιδιαίτερα για την Α΄τάξη.

Σε έρευνα του 1987-88, το 60% υποστήριξε το μέτρο της απόρριψης (Βαρνάβα- Σκούρα, 1994).

Σε έρευνα του 1987, το 46,6% τάχθηκε υπέρ της στασιμότητας (Βάμβουκας, Τρούλης,1993)

Σύμφωνα με το Γ. Θεοχαρόπουλο(1996), τα ποσοστά δασκάλων και γονέων που δέχονται το μέτρο της στασιμότητας ξεπερνά το 70%.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΄Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Για την αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο σύμφωνα με το Π.Δ. 201/1998 ισχύουν τα Π.Δ. 8/1995 και Π.Δ. 121/1995.

Π.Δ.121/1995

Άρθρο 1

Προαγωγή μαθητών-Επανάληψη τάξης

Οι μαθητές των Α΄και Β΄τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Οι μαθητές των τάξεων Γ΄και Δ΄προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ.

Οι μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι από 4,5 και πάνω.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄10ήμερου του Ιουνίου ή του α΄15νθήμερου του Σεπτεμβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής.

Ακολουθεί εγκύκλιος του υπουργείου (Φ7/ 238/Γ1/576/26-4-95) όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Το θέμα της επανάληψης της τάξης για τους μαθητές με προβλήματα μάθησης δεν αφορά μόνο το δάσκαλο της τάξης, αλλά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια του σχολικού συμβούλου και σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου.

Π.Δ 8/95

Άρθρο 2

Διαδικασία Αξιολόγησης

1.Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δ.Σχ.

Γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

3. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Π.Ι. και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξεταστικές δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια.

4. Οι μαθητές των δυο ανώτερων τάξεων αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας.

5. Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης.

6. Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής τάξης σε συνεργασία με το δάσκαλο της ειδικής τάξης.

7. Μαθητές κανονικών δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, (Νόμος 1566/85, άρ. 33) ή κινητής ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής ομάδας (Π.Δ. 472/83), αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους μαθητές της κατηγορίας αυτής.

Για τους δυσλεξικούς μαθητές ισχύει ό,τι αναφέρεται στη Γ6/106/3-4-1992 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαλλάσσονται από γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνο προφορικά. Η επανάληψη της τάξης από ένα δυσλεξικό μαθητή μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα, μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στις Η.Π.Α. κάθε πολιτεία εφαρμόζει δικό της σύστημα αξιολόγησης. Γενικά δεν εφαρμόζεται το μέτρο της στασιμότητας στην Α΄/θμια και στη Β΄/θμια εκπ/ση (Ebel).

Στη Ρωσία υπάρχει απόρριψη στην όγδοη τάξη και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό. Εφαρμόζεται όμως παράλληλα ο θεσμός των επιβοηθητικών τάξεων ή ομάδων.

Στη Γαλλία υπάρχει απόρριψη και στο δημοτικό σχολείο.

Στη Σουηδία μέχρι το Γυμνάσιο ισχύει η ακώλυτη προαγωγή, από κει και πάνω όμως οι εξετάσεις είναι αυστηρότατες και η απόρριψη συνηθισμένο φαινόμενο για το οποίο αποφασίζει ο διευθυντής.

Στην Ολλανδία κάθε σχολείο θεσπίζει τις δικές του διαδικασίες για την προαγωγή και οι δάσκαλοι και η διεύθυνση του σχολείου αποφασίζουν αν κάποιος μαθητής θα περάσει στην επόμενη τάξη. Είναι σπάνιο φαινόμενο η επανάληψη τάξης.

Στη Δανία δεν δίνονται βαθμοί μέχρι την όγδοη τάξη. Οι μαθητές προάγονται αυτόματα, ανεξάρτητα από την ετήσια επίδοση. Η επανάληψη τάξης είναι σπάνια και με την έγκριση του γονέα.

Στη Γερμανία τα παιδιά προάγονται αυτόματα στη δεύτερη τάξη ενώ στις επόμενες τάξεις βαθμολογούνται οι επιδόσεις τους και ανάλογα προάγονται ή όχι.

Στην Πορτογαλία υπάρχει η απόρριψη. Αντισταθμιστικά οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το έτος ή ένα φροντιστηριακό πρόγραμμα στήριξης και συμπλήρωσης γνώσεων.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όπου υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχει και αποτυχία. Αποτυχία σημαίνει ματαίωση, συμπλέγματα και αρνητικές καταστάσεις για την ομαλή εξέλιξη του παιδιού. (Glasser)

Εμπειρικές έρευνες συγκλίνουν στη μη αποτελεσματικότητα της στασιμότητας, ως συνέπεια της αποτυχίας, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο μαθητή, στην οικογένεια, στο σχολείο και κατ’ επέκταση στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα.

Έρευνες έδειξαν ότι μαθητές που απορρίφθηκαν:

δεν έχουν ποτέ καλύτερες επιδόσεις ούτε στα μαθήματα, ούτε στα τέστ νοημοσύνης απ’ αυτούς που προήχθησαν (K. Igekamp 1977, S.E. Peterso, 1987)

εμφανίζουν προβλήματα στην προσωπική και κοινωνική προσαρμογή, στο αυτοσυναίσθημα και στη στάση τους απέναντι στo σχολείο (L. icklaso, 1987 και C.Holmes, K.M. Matthews)

παρουσιάζουν μείωση της βελτίωσης της επίδοσής τους όσο αργότερα στην εκπαιδευτική σταδιοδρομία τους γίνεται η απόρριψη(J. Sadoral,P.Fitzgerald,1985)

δέχτηκαν καθοριστικές επιδράσεις τόσο στις σπουδές όσο και στο κοινωνικο-μορφωτικό status στο μέλλον. Το σχολείο λειτούργησε ως «φορέας επιλογής και διαφοροποίησης» «καλών» και «κακών» μαθητών (Παπακωνσταντίνου, 1981)

Επιπτώσεις της στασιμότητας για το μαθητή:

 • αποκόπτεται από την ομάδα, χάνει την κοινωνιομετρική θέση του, στιγματίζεται και δύσκολα τον αποδέχεται νέα ομάδα. Συνέπεια αυτών είναι η ελάττωση της διάθεσης για μάθηση.
 • οι χαμηλές επιδόσεις και τα βιώματα αποτυχίας επηρεάζουν αρνητικά την αυτοεκτίμηση των ικανοτήτων του και το αυτοσυναίσθημά του (Ηeckhause) με συνέπεια να οριοθετείται η αφετηρία μιας «σταδιοδρομίας της αποτυχίας» ( W.Jeske 1981).
 • παρουσιάζει προβληματική συμπεριφορά προσπαθώντας να κερδίσει την αναγνώριση:
 • αποτυχία-απόρριψη-άγχος-προβληματική συμπεριφορά
 • εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο.
 • βιώνει νευρωτικές καταστάσεις που μειώνουν τη χαρά της μάθησης. Εμφανίζει επιθετικότητα κατά του δασκάλου ( Ebel).

Αντίθετα, η μη λήψη μέτρων υποστηρίζεται ότι:

 • συσσωρεύει «αδύνατα» παιδιά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Παυλίδης)
 • μειώνει τη θέληση για μάθηση

Το ζήτημα των εξετάσεων στις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄του Δ.Σ.

 • Θα αυξήσει την «παραπαιδεία»
 • θα εντείνει τις εκπ/κές ανισότητες
 • Θα ενισχύσει τη μηχανιστική μάθηση
 • Θα περιορίσει το ρόλο του δασκάλου
 • Θα αυξήσει τη σχολική εγκατάλειψη
 • Η σταδιακή κατάργηση της στασιμότητας στο γυμνάσιο θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
 • Η κατάργηση της στασιμότητας στη Γ΄Λυκείου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το θέμα της προαγωγής και της απόρριψης δημιουργεί διχογνωμίες ανάμεσα σε εκπ/κούς και επίσημους φορείς.

Μέχρι σήμερα οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση ασχολήθηκαν εκτεταμένα με το θέμα της βαθμολογίας και ελάχιστα με το ζήτημα της στασιμότητας.

Στο ελληνικό σχολείο η αξιολόγηση ταυτίζεται με τη βαθμολογία και ο όρος «στασιμότητα» ταυτίζεται με τη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Άρα δεν είναι θέμα μόνο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό.

Απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα από την επίσημη πολιτεία που θα αναφέρονται :

 • Στο γενικό πλαίσιο του σχολείου (π.χ. εσωτερική δομή)
 • Στην οργάνωση της εκπαίδευσης (π.χ. ελαστικότητα διδασκόμενης ύλης)
 • Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διδακτική διαδικασία.
 • Να εξασφαλιστούν και να διατηρηθούν τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση, προμαθησιακές ικανότητες).
 • Συνεργασία σχολείου με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και πρωτίστως συνεργασία δασκάλου – γονέων.
 • Πληρέστερη αρχική εκπαίδευση των δασκάλων, εκσυχρονισμό των γνώσεών τους, επιμορφώσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας τους που προάγουν την προσωπική και μορφωτική ανάπτυξη του μαθητή: επιλογή μεθόδων, οργάνωση προγραμμάτων μαθημάτων, αξιολόγηση.
 • Διορισμός επιπλέον δασκάλου, εξειδικευμένου (πρόταση ΔΟΕ), μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και μείωση της διδακτέας ύλης.
 • Κάθε περίπτωση να εξετάζεται ατομικά και να παρέχεται συστηματική ενισχυτική διδασκαλία και να εφαρμόζονται φροντιστηριακά προγράμματα στήριξης και συμπλήρωσης γνώσεων (Πορτογαλία).
 • Να δοθούν σαφέστερα κριτήρια στο δάσκαλο, επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις για το αν και πότε θα απορρίψει ένα μαθητή.
 • Να αξιολογείται η κάθε περίπτωση νωρίς, με συνεργασία δασκάλου και σχολικού συμβούλου.
 • Να παραχωρηθεί στους εκπαιδευτικούς επιπλέον χρόνος για την εκτέλεση του έργου (έκθεση ΟΟΣΑ, 1995).
 • Να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες έρευνες από την Πολιτεία πρίν τη λήψη μέτρων και να γίνει πειραματική εφαρμογή τους.
 • Τα εμπειρικά δεδομένα να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο και να ανοιχτεί διάλογος για το θέμα.
 • Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η στασιμότητα, να εξασφαλιστούν οι καλύτερες προϋποθέσεις και να αλλάξουν οι συνθήκες μάθησης (μέθοδοι, κλίμα, περιεχόμενα κ.ά.). Αυτό να γίνεται όσο νωρίτερα στη σχολική ζωή του μαθητή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελικά ας αναρωτηθούμε «ποιον» υπηρετεί η στασιμότητα – απόρριψη αφού, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική επίδοση, την ψυχολογική ισορροπία και την κοινωνική προσαρμογή του μαθητή?

Μήπως την άποψη ότι η ομοιογένεια εξυπηρετεί καλλιεργεί το πνεύμα της ομάδας και συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της αγωγής?

Στην κοινωνία όμως που ζούμε, κινούμαστε, εργαζόμαστε… ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες «επιδόσεις» με εμάς σε όλους τους τομείς?

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...