ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Λογισμικό

Πρόγραμμα εντοπισμού δεικτών Εσωτερικής Συνέπειας

α. Θεωρητικό Υπόβαθρο

Σε όλους τους χώρους της επιστημονικής έρευνας όπου λαμβάνεται μία μέτρηση, τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας της. Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μια δοκιμασία αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του υπό μέτρηση χαρακτηριστικού. Σύμφωνα με τον Α. Μάρκου (2011):

«Αξιοπιστία είναι, για παράδειγμα, κατά πόσο μια ζυγαριά μετρά το πραγματικό βάρος ενός αντικειμένου ή μια κλίμακα ευφυΐας το βαθμό ευφυΐας. Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη της συνέπειας (consistency), όπως αυτή ορίζεται μέσω της επαναληπτικότητας (repeatability) και της αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility) ενός αποτελέσματος.

Η εμφάνιση της έννοιας της αξιοπιστίας αποδίδεται στον C. Spearman, ο οποίος πρώτος επισήμανε την ύπαρξη σφαλμάτων σε μια μέτρηση, που δεν ταυτίζονται με το δειγματοληπτικό σφάλμα. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δειγματοληψία, υπάρχουν σφάλματα. Πρόκειται για τα σφάλματα μέτρησης, τα οποία ταξινομούνται σε τυχαία και συστηματικά. Σύμφωνα με τον Spearman, τα σφάλματα αυτά μπορούν να εκτιμηθούν από το μέγεθος της ασυμφωνίας διαδοχικών, επαναληπτικών μετρήσεων: Κάθε μέτρηση Χ που λαμβάνεται, είναι το άθροισμα δύο συνιστωσών, της πραγματικής τιμής Τ (true score) και του τυχαίου σφάλματος της μέτρησης ε.

Δηλαδή ισχύει: Χ = Τ + ε ή διαφορετικά:

Παρατηρούμενη τιμή = πραγματική τιμή + σφάλμα

H αξιοπιστία ουσιαστικά είναι ο λόγος της πραγματικής τιμής προς την παρατηρούμενη σε μία μέτρηση, δηλαδή το ακόλουθο πηλίκο:

Τεχνικά, η αξιοπιστία μέτρησης αφορά την διακύμανση των τιμών σε μία ομάδα ανθρώπων (και όχι τη μέτρηση σε μεμονωμένα άτομα). Συνεπώς έχει νόημα να μιλάμε για τη διακύμανση των τιμών (μιας μεταβλητής) σε ένα δείγμα ατόμων, ή την κατανομή των τιμών της εντός της ομάδας. Συνεπώς:

Ο υπολογισμός του παρονομαστή γίνεται μέσω της έρευνας. Ο υπολογισμός της τιμής του αριθμητή είναι στην ουσία ανέφικτος. Με τη βοήθεια της στατιστικής (reliability analysis,) μπορούμε εντούτοις να εκτιμήσουμε το ποσοστό επί της συνολικής διακύμανσης που οφείλεται σε τυχαία σφάλματα μέτρησης. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία εκτίμηση του ποσοστού της παρατηρούμενης διακύμανσης των σκορ που οφείλεται σε τυχαία σφάλματα μέτρησης, άρα και μία εκτίμηση του τυχαίου σφάλματος.

Οι δείκτες αξιοπιστίας παρέχουν μία εκτίμηση του ποσοστού της κοινής διακύμανσης μεταξύ του παρατηρούμενου και του πραγματικού αποτελέσματος. Ο πιο δημοφιλής δείκτης εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s α (alpha), δέχεται τιμές μεταξύ 0 και 1 και υπολογίζεται από τον τύπο:

  .

 Αν ο δείκτης είναι μικρότερος του 0,6 η κλίμακα είναι αναξιόπιστη, Το 0,6 το αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό όριο, το 0,7 επαρκές, αλλά όχι καλό, το 0,8 καλύτερο ενώ το 0,95 υποδηλώνει πολύ υψηλή αξιοπιστία και συναντάται μάλλον σπάνια.

Εκτός του δείκτη Chronbach α, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να υπολογιστεί η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας ενός ερωτηματολογίου. Ένας από αυτούς είναι ο τύπος πρόβλεψης Spearman-Brown, ο οποίος χρησιμοποιεί τον «Δείκτη Συσχέτισης των δύο μισών» ή Split-Half (odd-even) Correlation. Για τον υπολογισμό του, χωρίζεται το ερωτηματολόγιο σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα περιέχει τις απαντήσεις των υποκειμένων με μονό αύξοντα αριθμό και το άλλο τις απαντήσεις των υποκειμένων με άρτιο αύξοντα. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ένα εκ των δύο ως πηγή «πραγματικών» τιμών και το δεύτερο ως πηγή «παρατηρούμενων» τιμών. Διαιρώντας την διακύμανση των πραγματικών με τις παρατηρούμενες τιμές, έχουμε μια ενδεικτική τιμή αξιοπιστίας ή καλύτερα της «συνέπειας» των απαντήσεων. Για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος πρόβλεψης των Spearman – Brown:

Σημειώνεται πως όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με το υπολογιστικό πρόγραμμα Excel της Microsoft και στις επόμενες σελίδες περιγράφονται τα βήματα υλοποίησής τους.

 β. Υλοποίηση

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι αλληλοσυσχετισμοί που πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα που κατασκευάστηκε για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου.

Εικόνα 1

Όπως είδαμε, από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η μαθηματική φόρμουλα που δίνει τον δείκτη Cronbach α είναι η εξής:

  

Όλες οι παραπομπές σε κελιά και πίνακες που ακολουθούν αφορούν την Εικόνα 1. Για τον υπολογισμό του δείκτη με βάση την Σχέση 1, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

1. Το πλήθος των ερωτήσεων καταγράφηκε στο Φύλλο1, στο κελί C8, με τη χρήση της συνάρτησης Count().

2. Το άθροισμα των διακυμάνσεων καταγράφηκε στο Φύλλο2, στο κελί J7, με άθροιση των επιμέρους διακυμάνσεων κάθε ερώτησης και με τη χρήση της συνάρτησης Sum().

3. Η κάθε επιμέρους διακύμανση υπολογίστηκε υφώνοντας την τυπική απόκλιση κάθε ερώτησης στο τετράγωνο (πχ. Β6*Β6, στο Φύλλο2)

4. Για να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση κάθε ερώτησης χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση Stdevp(), με αναφορά στη αντίστοιχη στήλη της κάθε ερώτησης από το Φύλλο1. (βλ. π.χ. Φύλλο2, κελί Β6).

5. Η τυπική απόκλιση του συνόλου υπολογίστηκε στο Φύλλο2, κελί D40 με τη χρήση της συνάρτησηςStdevp(), και αναφορά στη στήλη D, από την γραμμή 13 και κάτω, όπου περιέχονται τα αθροίσματα των απαντήσεων κάθε υποκειμένου που συμμετείχε στην έρευνα.

6. Τέλος η διακύμανση του συνόλου βρίσκεται στο Φύλλο2, κελί C40, υψώνοντας την τυπική απόκλιση που υπολογίστηκε στο βήμα 5 στο τετράγωνο.

Για τον υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας Spearman – Brown, η μαθηματική φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε είναι:

 Η υλοποίηση της φόρμουλας στο Excel έγινε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Στο Φύλλο2 και στην στήλη Β, από την γραμμή 14 και κάτω, καταγράφηκε το άθροισμα των υπό περιττό αύξοντα αριθμό απαντήσεων ανά υποκείμενο, ενώ στην την διπλανή στήλη C καταγράφηκε το άθροισμα τον υπό άρτιο αύξοντα αριθμό απαντήσεων ανά υποκείμενο. Η άθροιση έγινε με απλή χρήση του τελεστή «+» (π.χ Φύλλο!1F3+ Φύλλο!1H3+ Φύλλο!1J3 κτλ, για τις ερωτήσεις με περιττό αύξοντα)

2. Στο Φύλλο1, στο κελί C10 υπολογίστηκε με την χρήση της συνάρτησης Correl() η συσχέτιση των δύο μισών του αρχικού πίνακα με αναφορά στις στήλες που περιγράφηκαν στο βήμα 7, του Φύλλου2.

3. Τέλος με απλή εφαρμογή της Σχέσης 2, στο κελί C12 του Φύλλου1, πήραμε το αποτέλεσμα του δείκτη.

Σημειώνεται ότι πέραν της εφαρμογής της σχετικής βιβλιογραφίας κατά τη δημιουργία του προγράμματος, δενπραγματοποιήθηκε σημαντικός έλεγχος για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, εκτός από μία πρόχειρη σύγκριση με τα αποτελέσματα μικρού δείγματος στο SPSS, κατά την οποία ο δείκτης Chronbach α ήταν ακριβώς ο ίδιος.

Πρόγραμμα διαπίστωσης ανεξαρτησίας μεταβλητών

α. Θεωρία

Στη θεωρία των πιθανοτήτων και της στατιστικής, η κατανομή του «χι τετράγωνο», (γνωστή επίσης και ως κατανομή τετραγωνισμένου χ ή κατανομή χ²) με k βαθμούς ελευθερίας είναι η κανονική κατανομή του αθροίσματος των τετραγώνων k τυχαίων, ανεξάρτητων τυποποιημένων μεταβλητών. Πρόκειται για μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες κατανομές στη Συμπερασματική Στατιστική, όπως είναι ο έλεγχος υποθέσεων ή η κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης

Ιδιαίτερα, ο έλεγχος χ2 του Pearson είναι από τους πιο γνωστούς στατιστικούς ελέγχους με τετραγωνισμό. Οι ιδιότητές του μελετήθηκαν για πρώτη φορά από τον Karl Pearson το 1900 και χρησιμοποιείται κυρίως σε έρευνες όπου είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ του στατιστικού αποτελέσματος και της κατανομής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον συμβολισμό του χρησιμοποιείται διεθνώς το ελληνικό γράμμα χ και περιγράφεται ως «έλεγχος χι – τετράγωνο».

Πρόκειται για μια μη παραμετρική στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν μια παρατηρούμενη κατανομή συχνοτήτων διαφέρει από την θεωρητικά αναμενόμενη συχνότητα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται σε ονομαστικά (κατηγορικά) δεδομένα και αντί να χρησιμοποιεί μέσους όρους και διακυμάνσεις, κάνει χρήση των συχνοτήτων.

Ο μαθηματικός τύπος του στατιστικού χ2 είναι ο εξής:

όπου O είναι η παρατηρηθείσα (Observed) συχνότητα και E είναι η αναμενόμενη (Expected) συχνότητα, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Όπως φαίνεται από τον τύπο, ο έλεγχος του χ2 υπολογίζει τις διαφορές μεταξύ του παρατηρούμενου αριθμού των φορών που εμφανίζεται ένα φαινόμενο και του αναμενόμενου αριθμού και αθροίζει τα τετράγωνα των διαφορών, όπως εξομαλύνονται διαιρούμενα με τον αναμενόμενο αριθμό κάθε κατηγορίας. (Dorak, 2006).

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια ανάλυση χ2 πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις

1. Να προέρχονται από τυχαίο πληθυσμό

2. Να αναφέρονται στις πρώτες μετρήσεις της συχνότητας,

3. Οι μετρούμενες μεταβλητές πρέπει να είναι ανεξάρτητες,

4. Οι παρατηρούμενες συχνότητες δεν μπορεί να είναι πολύ μικρές, (πάνω από 10).

5. Οι τιμές των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών πρέπει να αλληλοαναιρούνται.

6. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν πρέπει να έχουν τιμή μικρότερη του 5, για τουλάχιστον το ένα πέμπτο των κελιών που απαρτίζουν τον πίνακα.

Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου του χ2:

 • Ο έλεγχος χ2 καλής προσαρμογής που συγκρίνει τις αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές για να καθοριστεί πόσο καλά ταιριάζουν οι προβλέψεις του ερευνητή με τα δεδομένα
 • Ο έλεγχος χ2 για την ανεξαρτησία, που συγκρίνει δύο σύνολα μεταβλητών για να προσδιορίσει αν οι δύο ομάδες κατανέμονται διαφορετικά μεταξύ των κατηγοριών. (McGibbon, 2006)

Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση του τετραγωνισμού του χ για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι ανεξαρτησίας μεταβλητών όπως είναι τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών, η ηλικία τους, ο τρόπος χρήσης του Πορτφόλιο, οι ειδικότητες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξαρτησία σημαίνει ότι οι δύο παράγοντες που μελετώνται δεν αλληλοσυσχετίζονται. Συνήθως, βέβαια, στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών, αυτό που ενδιαφέρει είναι ο εντοπισμός παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται, όπως είναι η εκπαίδευση και το εισόδημα, το επάγγελμα και το κύρος, η ηλικία και η συμπεριφορά των ψηφοφόρων κ.τ.ό.

β. Υλοποίηση

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, εκπονήθηκε ειδικό πρόγραμμα στο Ecxel της Microsfot, το οποίο διαθέτει έτοιμη την συνάρτηση ChiTest για τον υπολογισμό της τιμής του P, με την μέθοδο χ2.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα δεδομένα της έρευνας και αποδίδει τόσο τους πίνακες των πραγματικών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, όσο και τις σχετικές συχνότητες επί τοις εκατό με παράλληλη δημιουργία σχετικού γραφήματος, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός των συσχετισμών ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές.

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε προηγουμένως, ακολουθήθηκαν συγκεκριμένα βήματα για την κατασκευή του προγράμματος.

Για την πληρέστερη παρουσίασή προχωρούμε στην εξής υπόθεση εργασίας: «Υποθέτουμε ότι σε μία έρευνα χρειάζεται να διακριβωθεί, εάν τα αγόρια ή τα κορίτσια εμπλέκονται περισσότερο σε καυγάδες στο σχολείο».

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τον έλεγχο της αλληλεξάρτησης αυτών των δύο μεταβλητών είναι τα εξής:

Βήμα 1:

Καταγράφεται σε πίνακα η συχνότητα των αγοριών και κοριτσιών που αναμίχθηκαν σε σχολικούς καυγάδες.

Βήμα 2: Ορισμός υποθέσεων

Για να εξεταστεί κατά πόσον τα αγόρια μπλέκουν συχνότερα σε καυγάδες από τα κορίτσια, πρέπει να καθοριστούν οι υποθέσεις του ερωτήματος:

Η μηδενική υπόθεση (Η0) είναι ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των παιδιών και της εμπλοκής τους σε καυγά. Κατά συνέπεια, η εναλλακτική υπόθεση (Η1) που πρέπει να ελεγχθεί είναι ότι η πιθανότητα για εμπλοκή διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο έλεγχος χ2 για την ανεξαρτησία ελέγχει μόνο εάν δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες ή όχι και δεν μπορεί να διαπιστώσει ποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί άμεσα από την υπόθεση ποιος εμπλέκεται περισσότερο σε καυγάδες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Βήμα 3: Υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής

Η αναμενόμενη τιμή για κάθε κελί του πίνακα μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

Αναμενόμενη Τιμή = Σύν. Στήλης * (Πραγμ. Τιμή / Γεν. σύνολο)

Συμβολίζοντας με σ το σύνολο της κάθε γραμμής, και σ/Σ[σ] το κλάσμα της παρένθεσης, οι πίνακες των πραγματικών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων συμπληρώνονται όπως φαίνεται δίπλα.

Βήμα 4: Υπολογισμός του χ2

Από τον πίνακα των αναμενόμενων τιμών που δημιουργήσαμε, το χ2 μπορεί τώρα να υπολογιστεί από τον τύπο ως εξής:

Βήμα 4: Ορισμός επιπέδου σημαντικότητας

Στον έλεγχο χ2 για την ανεξαρτησία ‘Βαθμός Ελευθερίας’ είναι ο αριθμός των στηλών του πίνακα μείον ένα πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό των γραμμών, πλην μιας. Στο παράδειγμά μας οι Βαθμοί Ελευθερίας (Β.Ε) δίνονται από τον τύπο Β.Ε. = (r-1) (y-1) = 1.

Στη συνέχεια, τόσο η τιμή του χ2 που βρήκαμε, όσο και οι Β.Ε. συγκρίνονται με τις τιμές ενός «πίνακα κατανομής των χ2» ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο σημαντικότητας της πιθανότητας (Ρ). Η τιμή του P αντιστοιχεί στην πιθανότητα να παρατηρηθεί ένας στατιστικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον τόσο ακραίο όσο η κανονική κατανομή του χ2. Ο υπολογισμός της γίνεται αφαιρώντας το αποτέλεσμα του τύπου της σωρευμένης κατανομής από το 1 (Bissonnette, 2006). Για λόγους αναφοράς επισημαίνεται εδώ ο τύπος της σωρευμένης κατανομής:

Με βάση τα προηγούμενα, έχει προταθεί από τον Pearson ένας πίνακας, στον οποίο δίνονται κάποιες τιμές του Ρ όπως αντιστοιχίζονται με το χ2, για τους πρώτους 10 βαθμούς ελευθερίας. Μια τιμή του Ρ ίση ή μικρότερη του 0,05 θεωρείται ως στατιστικά σημαντική και οδηγεί στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης.

Στον πίνακα αυτόν, η τιμή του χ2 που βρήκαμε ίση με 1,87 και για 1 Β.Ε. εντοπίζεται στην πρώτη γραμμή μεταξύ των τιμών 1,64 και 2,71 (μπλε κελιά). Ελέγχοντας την αντίστοιχη τιμή του Ρ, διαπιστώνεται ότι αυτή βρίσκεται μεταξύ του 0,20 και του 0,10. Καθώς είναι σαφώς μεγαλύτερη από το όριο του 0,05, θεωρούμε ότι η μηδενική υπόθεση ΔΕΝ απορρίπτεται και ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι τα αγόρια δεν έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες εμπλακούν σε σχολικό καυγά από τα κορίτσια.

Εάν κάναμε χρήση του προγράμματος στην υπόθεση εργασίας που προηγήθηκε θα είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Όπως φαίνεται τα αποτελέσματα συμφωνούν ενώ πραγματοποιείται και επιπρόσθετος έλεγχος της αξιοπιστίας του ίδιου του ελέγχου, με βάση όσα θεωρητικά προαναφέρθηκαν στην μεθοδολογία της έρευνας.

Επίσης παρέχεται και γράφημα για την διαπίστωση των ποσοτικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση μεταβλητών, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο έλεγχος χ2 για την ανεξαρτησία ελέγχει μόνο εάν δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες ή όχι και δεν μπορεί να διαπιστώσει ποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη.

Στη συνέχεια παρατίθεται στιγμιότυπο από το Φύλλο Εργασίας του Excel, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του προγράμματος. Στην εικόνα φαίνεται τόσο η εξωτερική μορφή των δεδομένων, όπως παρέχεται στον χρήστη, όσο και οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν στα αντίστοιχα κελιά, καταγεγραμμένες στους έγχρωμους κύκλους και με διαφορετικό χρώμα (μπλε και κόκκινο).

 Κώδικας Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
 4. <title>Εκπαιδευτικό ερωτηματολόγιο</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <form action="survey1.php" method="post">
 8. <div>
 9. <div align="center">
 10. <table width="717" bgcolor="#F4F4F4">
 11. <tr>
 12. <td style="width: 711px">
 13. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Αγαπητοί συνάδελφοι,</font></p>
 14. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας με θέμα: <b>«Το πορτφόλιο ως μέσον αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»</b>, παρακαλώ συμπληρώστε προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν, έστω και αποσπασματικά ή διαισθητικά, μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική. </font></p>
 15. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι <b>δάσκαλοι</b>, <b>νηπιαγωγοί</b> και καθηγητές ειδικοτήτων όπως <b>Γυμναστές</b>, <b>Φιλόλογοι Ξένων Γλωσσών</b> ή <b>Καθηγητές Καλλιτεχνικών</b>, <u>είτε στο Ολοήμερο είτε στο Κανονικό Πρόγραμμα</u>. Αν είστε εκτός τάξης (στέλεχος εκπαίδευσης κλπ) απαντήστε τις ερωτήσεις με βάση την εμπειρία σας.</font></p>
 16. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς μόλις πατήσετε το πλήκτρο «;Αποστολή»;, θα μπορέσετε να έχετε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσον εφαρμόζετε μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης στην διδασκαλία σας.</font></p>
 17. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν, στις περιπτώσεις που ζητείται, δίνατε κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις επιλογές σας<span lang="en-us">.</span></font></p>
 18. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Εάν είστε νηπιαγωγός και κάποιες ερωτήσεις δεν έχουν εφαρμογή στο μάθημά σας, παρακαλώ αφήστε τις αναπάντητες. Εντούτοις στις περιπτώσεις που κρίνετε κάτι ως εφαρμόσιμο και στο νηπιαγωγείο, μπορείτε να απαντήσετε.</font></p>
 19. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί.</font></p>
 20. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Σε περίπτωση που εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε την μέθοδο του «Πορτφόλιο», θα επιθυμούσα να μου αποστείλετε την διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με στόχο να έρθουμε σε προσωπική επαφή για μια συνέντευξη εις βάθος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εφαρμόσατε και τα προβλήματα που προέκυψαν. Και σε αυτή την περίπτωση θα διαφυλαχθεί η ανωνυμία σας.</font></p>
 21. <p align="justify" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,</font></p>
 22. <p align="right" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Με εκτίμηση</font></p>
 23. <p align="right" style="text-indent: 15px; margin: 0 10px"><font face="Tahoma" size="2">Διον. Κ. Παρούτσας</font></p>
 24. <hr></td>
 25. </tr>
 26. <tr>
 27. <td style="width: 711px">
 28. <p align="center">&nbsp;</p>
 29. <p align="center"><b>ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ</b></p>
 30. </td>
 31. </tr>
 32. <tr>
 33. <td style="width: 711px">
 34. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>1. Επιλέξτε την ειδικότητα στην οποία ανήκετε:&nbsp;&nbsp; </i></b>&nbsp;<span lang="el">&nbsp; </span><select name="_01" style="width: 274px" size="1">
 35. <option selected value="0">Παρακαλώ Επιλέξτε</option>
 36. <option value="Δάσκαλος/α">Δάσκαλος/α</option>
 37. <option value="Νηπιαγωγός">Νηπιαγωγός</option>
 38. <option value="Γυμναστής">Γυμναστής/τρια</option>
 39. <option value="Αγγλ. Φιλολ.">Αγγλικής Φιλολογίας</option>
 40. <option value="Γαλ. Φιλολ.">Γαλλικής Φιλολογίας</option>
 41. <option value="Γερμ.Φιλολ.">Γερμ. Φιλολ.</option>
 42. <option value="Καλλιτεχν.">Καλλιτεχνικών</option>
 43. <option value="Μουσικής">Μουσικής</option>
 44. </select></p>
 45. <hr>
 46. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>2. Ποια χρονιά πήρατε το πτυχίο σας; <span lang="el">&nbsp;</span></i></b><select name="_02" style="width: 273px" size="1">
 47. <option selected value="0">Παρακαλώ Επιλέξτε</option>
 48. <option>Πριν το 1980</option>
 49. <option>1981</option>
 50. <option>1982</option>
 51. <option>1983</option>
 52. <option>1984</option>
 53. <option>1985</option>
 54. <option>1986</option>
 55. <option>1987</option>
 56. <option>1988</option>
 57. <option>1989</option>
 58. <option>1990</option>
 59. <option>1991</option>
 60. <option>1992</option>
 61. <option>1993</option>
 62. <option>1994</option>
 63. <option>1995</option>
 64. <option>1996</option>
 65. <option>1997</option>
 66. <option>1998</option>
 67. <option>1999</option>
 68. <option>2000</option>
 69. <option>2001</option>
 70. <option>2002</option>
 71. <option>2003</option>
 72. <option>2004</option>
 73. <option>2005</option>
 74. <option>2006</option>
 75. <option>2007</option>
 76. <option>2008</option>
 77. <option>2009</option>
 78. <option>2010</option>
 79. <option>2011</option>
 80. </select></p>
 81. <hr>
 82. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>3. Σε τι οργανικότητας σχολείο εργάζεσθε;&nbsp;&nbsp; </i></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <select name="_03" style="width: 275px" size="1">
 83. <option selected value="0">Παρακαλώ Επιλέξτε</option>
 84. <option>Σε νηπιαγωγείο πόλης</option>
 85. <option>Σε μονοθέσιο</option>
 86. <option>Σε ολιγοθέσιο απομακρυσμένο</option>
 87. <option>Σε ολιγοθέσιο πόλης</option>
 88. <option>Σε 6/θέσιο πόλης κάτω των 10.000 κατοίκων</option>
 89. <option>Σε 6/θέσιο πόλης άνω των 10.000 κατοίκων</option>
 90. <option>Σε 7/θέσιο και άνω πόλης κάτω των 10.000 κατοίκων</option>
 91. <option>Σε 7/θέσιο και άνω πόλης άνω των 10.000 κατοίκων</option>
 92. </select></p>
 93. <hr>
 94. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>4. Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο στο οποίο ανήκετε<span lang="el">:</span></i></b>&nbsp; <select name="_04" style="width: 275px" size="1">
 95. <option selected value="0">Παρακαλώ Επιλέξτε</option>
 96. <option>Άντρας</option>
 97. <option>Γυναίκα</option>
 98. </select></p>
 99. <hr>
 100. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>5. Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;</i></b></p>
 101. <table border="0" style="width: 695px">
 102. <tr>
 103. <td width="302">&nbsp;</td>
 104. <td align="right" style="width: 346px">
 105. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><span lang="el">22-30</span></p>
 106. </td>
 107. <td align="left" style="width: 33px">
 108. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_05" value="22-30"></p>
 109. </td>
 110. </tr>
 111. <tr>
 112. <td width="302">&nbsp;</td>
 113. <td align="right" style="width: 346px">
 114. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><span lang="el">31-40</span></p>
 115. </td>
 116. <td align="left" style="width: 33px">
 117. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_05" value="31-40"></p>
 118. </td>
 119. </tr>
 120. <tr>
 121. <td width="302">&nbsp;</td>
 122. <td align="right" style="width: 346px">
 123. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><span lang="el">41-50</span></p>
 124. </td>
 125. <td align="left" style="width: 33px">
 126. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_05" value="41-50"></p>
 127. </td>
 128. </tr>
 129. <tr>
 130. <td width="302">&nbsp;</td>
 131. <td align="right" style="width: 346px">
 132. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><span lang="el">Πάνω από 50</span></p>
 133. </td>
 134. <td align="left" style="width: 33px">
 135. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_05" value="51 και"></p>
 136. </td>
 137. </tr>
 138. </table>
 139. <hr>
 140. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>6. Σε τι περιβάλλον βρίσκεται το σχολείο σας και ποιο είναι γενικά το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών σας</i></b><span lang="el">;</span></p>
 141. <table border="0" style="width: 696px">
 142. <tr>
 143. <td width="302">&nbsp;</td>
 144. <td align="right" style="width: 351px">
 145. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Γενικά υποβαθμισμένο</p>
 146. </td>
 147. <td width="31" align="left">
 148. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_06" value="0"></p>
 149. </td>
 150. </tr>
 151. <tr>
 152. <td width="302">&nbsp;</td>
 153. <td align="right" style="width: 351px">
 154. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Ποικίλο προς υποβαθμισμένο</p>
 155. </td>
 156. <td width="31" align="left">
 157. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_06" value="1"></p>
 158. </td>
 159. </tr>
 160. <tr>
 161. <td width="302">&nbsp;</td>
 162. <td align="right" style="width: 351px">
 163. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Ποικίλο προς αναβαθμισμένο</p>
 164. </td>
 165. <td width="31" align="left">
 166. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_06" value="2"></p>
 167. </td>
 168. </tr>
 169. <tr>
 170. <td width="302">&nbsp;</td>
 171. <td align="right" style="width: 351px">
 172. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Γενικά αναβαθμισμένο</p>
 173. </td>
 174. <td width="31" align="left">
 175. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_06" value="3"></p>
 176. </td>
 177. </tr>
 178. </table>
 179. <table border="0" style="width: 696px">
 180. <tr>
 181. <td style="width: 577px">Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με το επίπεδο του σχολείου σας.</td>
 182. <td align="right" style="width: 314px">
 183. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea name="TextArea6" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 184. </td>
 185. </tr>
 186. </table>
 187. <hr>
 188. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>7. </i></b><span lang="el">Ποιο είναι το επίπεδο συνεργατικότητας και αποδοχής μεταξύ των συναδέλφων στο σχολείο όπου εργάζεσθε;</span></p>
 189. <table border="0" style="width: 696px">
 190. <tr>
 191. <td width="302">&nbsp;</td>
 192. <td align="right" style="width: 351px">
 193. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Εξαιρετικά υψηλό</p>
 194. </td>
 195. <td width="31" align="left">
 196. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_07" value="3"></p>
 197. </td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td width="302">&nbsp;</td>
 201. <td align="right" style="width: 351px">Αρκετά καλό</td>
 202. <td width="31" align="left">
 203. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_07" value="2"></p>
 204. </td>
 205. </tr>
 206. <tr>
 207. <td width="302">&nbsp;</td>
 208. <td align="right" style="width: 351px">
 209. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Μέτριο</p>
 210. </td>
 211. <td width="31" align="left">
 212. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_07" value="1"></p>
 213. </td>
 214. </tr>
 215. <tr>
 216. <td width="302">&nbsp;</td>
 217. <td align="right" style="width: 351px">
 218. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Απαράδεκτο</p>
 219. </td>
 220. <td width="31" align="left">
 221. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_07" value="0"></p>
 222. </td>
 223. </tr>
 224. </table>
 225. <table border="0" style="width: 696px">
 226. <tr>
 227. <td style="width: 577px">Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.</td>
 228. <td align="right" style="width: 314px">
 229. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea7" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 230. </td>
 231. </tr>
 232. </table>
 233. <hr>
 234. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>8. Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε συνολικά στην εκπαίδευση;</i></b></p>
 235. <table border="0" style="width: 689px" align="center">
 236. <tr>
 237. <td width="302">&nbsp;</td>
 238. <td align="right" style="width: 354px">
 239. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">0-5</p>
 240. </td>
 241. <td width="20" align="left">
 242. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_08" value="4"></p>
 243. </td>
 244. </tr>
 245. <tr>
 246. <td width="302">&nbsp;</td>
 247. <td align="right" style="width: 354px">
 248. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">6-10</p>
 249. </td>
 250. <td width="20" align="left">
 251. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_08" value="3"></p>
 252. </td>
 253. </tr>
 254. <tr>
 255. <td width="302">&nbsp;</td>
 256. <td align="right" style="width: 354px">
 257. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">11-16</p>
 258. </td>
 259. <td width="20" align="left">
 260. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_08" value="2"></p>
 261. </td>
 262. </tr>
 263. <tr>
 264. <td width="302">&nbsp;</td>
 265. <td align="right" style="width: 354px">
 266. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">17-25</p>
 267. </td>
 268. <td width="20" align="left">
 269. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_08" value="1"></p>
 270. </td>
 271. </tr>
 272. <tr>
 273. <td width="302">&nbsp;</td>
 274. <td align="right" style="width: 354px">
 275. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">25 και πάνω</p>
 276. </td>
 277. <td width="20" align="left">
 278. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_08" value="0"></p>
 279. </td>
 280. </tr>
 281. </table>
 282. <hr>
 283. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>9. Παρακαλώ σημειώστε τα πιθανά προσόντα σας πέραν των βασικών σας σπουδών (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερα από ένα).</i></b></p>
 284. <div align="center">
 285. <table border="0" style="width: 683px">
 286. <tr>
 287. <td align="right">
 288. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Σεμινάρια - Διαλέξεις - Συνέδρια (Εισηγητής<span lang="el">/τρια</span> ή απλή συμμετοχή)</p>
 289. </td>
 290. <td style="width: 34px">
 291. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a" type="checkbox" value="1"></p>
 292. </td>
 293. </tr>
 294. <tr>
 295. <td align="right">
 296. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο</p>
 297. </td>
 298. <td style="width: 34px">
 299. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09b" type="checkbox" value="1"></p>
 300. </td>
 301. </tr>
 302. <tr>
 303. <td align="right">
 304. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Μεταπτυχιακό</p>
 305. </td>
 306. <td style="width: 34px">
 307. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09c" type="checkbox" value="1"></p>
 308. </td>
 309. </tr>
 310. <tr>
 311. <td align="right">
 312. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Διδακτορικό</p>
 313. </td>
 314. <td style="width: 34px">
 315. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09d" type="checkbox" value="1"></p>
 316. </td>
 317. </tr>
 318. <tr>
 319. <td align="right">
 320. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Δεύτερο Πτυχίο</p>
 321. </td>
 322. <td style="width: 34px">
 323. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09e" type="checkbox" value="1"></p>
 324. </td>
 325. </tr>
 326. </table>
 327. </div>
 328. <hr>
 329. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>9α. Παρακαλώ σημειώστε την τάξη στην οποία διδάσκετε. (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία).</i></b></p>
 330. <div align="center">
 331. <table border="0" style="width: 683px">
 332. <tr>
 333. <td align="right">
 334. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Α</b></p>
 335. </td>
 336. <td style="width: 34px">
 337. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a1" type="checkbox" value="1"></p>
 338. </td>
 339. </tr>
 340. <tr>
 341. <td align="right">
 342. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Β</b></p>
 343. </td>
 344. <td style="width: 34px">
 345. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a2" type="checkbox" value="1"></p>
 346. </td>
 347. </tr>
 348. <tr>
 349. <td align="right">
 350. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Γ</b></p>
 351. </td>
 352. <td style="width: 34px">
 353. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a3" type="checkbox" value="1"></p>
 354. </td>
 355. </tr>
 356. <tr>
 357. <td align="right">
 358. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Δ</b></p>
 359. </td>
 360. <td style="width: 34px">
 361. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a4" type="checkbox" value="1"></p>
 362. </td>
 363. </tr>
 364. <tr>
 365. <td align="right">
 366. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Ε</b></p>
 367. </td>
 368. <td style="width: 34px">
 369. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox09a5" type="checkbox" value="1"></p>
 370. </td>
 371. </tr>
 372. <tr>
 373. <td align="right"><b>Στ</b></td>
 374. <td style="width: 34px"><input name="Checkbox09a6" type="checkbox" value="1"></td>
 375. </tr>
 376. <tr>
 377. <td align="right"><b>Στο ολοήμερο</b></td>
 378. <td style="width: 34px"><input name="Checkbox09a7" type="checkbox" value="1"></td>
 379. </tr>
 380. <tr>
 381. <td align="right"><b>Βρίσκομαι εκτός τάξης το τελευταίο διάστημα</b></td>
 382. <td style="width: 34px"><input name="Checkbox09a8" type="checkbox" value="1"></td>
 383. </tr>
 384. </table>
 385. </div>
 386. <hr>
 387. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><b><i>9β. Λόγω της διαδικτυακής φύσης της έρευνας και με στόχο να διαπιστωθεί ότι είστε πράγματι εκπαιδευτικός παρακαλώ συμπληρώστε, όπως θυμάστε καλύτερα, ποιο ήταν το τελευταίο μάθημα που διδάξατε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Παρακαλώ συμπληρώστε έστω και ένα (π.χ Μαθηματικά: Αναλογίες, Ιστορία: Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες,&nbsp; Αγγλικά:<span lang="en-us">Unit 4-Time </span>κτλ<span lang="en-us">)</span>.</i></b></p>
 388. <div align="center">
 389. <table border="0" style="width: 683px">
 390. <tr>
 391. <td align="right">
 392. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στα Μαθηματικά</b></p>
 393. </td>
 394. <td style="width: 198px"><input type="text" name="_09bT1" size="37"></td>
 395. </tr>
 396. <tr>
 397. <td align="right">
 398. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Γλώσσα</b></p>
 399. </td>
 400. <td style="width: 198px"><input type="text" name="_09bT2" size="37"></td>
 401. </tr>
 402. <tr>
 403. <td align="right">
 404. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στην Ιστορία</b></p>
 405. </td>
 406. <td style="width: 198px"><input type="text" name="_09bT3" size="37"></td>
 407. </tr>
 408. <tr>
 409. <td align="right">
 410. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στο μάθημα της ειδικότητάς σας (αν δεν είστε δάσκαλος)</b></p>
 411. </td>
 412. <td style="width: 198px"><input type="text" name="_09bT4" size="37"></td>
 413. </tr>
 414. </table>
 415. </div>
 416. <hr>
 417. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>1<span lang="el">0</span>. <span lang="el">Μπορείτε να φτιάξετε ένα «;διαγώνισμα»; στο </span><span lang="en-us">W</span>o<span lang="en-us">rd;</span> (με εικόνες, πίνακες κλπ);</b></i></p>
 418. <div align="center">
 419. <table border="0" style="width: 670px">
 420. <tr>
 421. <td width="302">
 422. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 423. </td>
 424. <td align="right" style="width: 277px">
 425. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 426. </td>
 427. <td style="width: 29px">
 428. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_10" value="1"></p>
 429. </td>
 430. </tr>
 431. <tr>
 432. <td width="302">
 433. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 434. </td>
 435. <td align="right" style="width: 277px">
 436. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 437. </td>
 438. <td style="width: 29px">
 439. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_10" value="0"></p>
 440. </td>
 441. </tr>
 442. </table>
 443. </div>
 444. <hr>
 445. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>11. Μπορείτε να βρείτε μια πληροφορία που σας ενδιαφέρει στο Google</b></i>;</p>
 446. <table border="0" style="width: 670px">
 447. <tr>
 448. <td width="302">
 449. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 450. </td>
 451. <td align="right" style="width: 277px">
 452. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 453. </td>
 454. <td style="width: 29px">
 455. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_11" value="1"></p>
 456. </td>
 457. </tr>
 458. <tr>
 459. <td width="302">
 460. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 461. </td>
 462. <td align="right" style="width: 277px">
 463. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 464. </td>
 465. <td style="width: 29px">
 466. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_11" value="0"></p>
 467. </td>
 468. </tr>
 469. </table>
 470. <hr>
 471. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>12. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδύκτιο στο εκπαιδευτικό σας έργο; (π.χ. για να βρείτε υλικό για μια γιορτή, μια εικόνα για το μάθημα, πληροφορίες κλπ)</b></i></p>
 472. <div align="center">
 473. <table border="0" style="width: 670px">
 474. <tr>
 475. <td width="302" style="height: 24px">
 476. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 477. </td>
 478. <td align="right" style="width: 280px; height: 24px;">
 479. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 480. </td>
 481. <td style="width: 29px; height: 24px;">
 482. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_12" value="3"></p>
 483. </td>
 484. </tr>
 485. <tr>
 486. <td width="302">
 487. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 488. </td>
 489. <td align="right" style="width: 280px">
 490. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 491. </td>
 492. <td style="width: 29px">
 493. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_12" value="2"></p>
 494. </td>
 495. </tr>
 496. <tr>
 497. <td width="302">
 498. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 499. </td>
 500. <td align="right" style="width: 280px">
 501. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 502. </td>
 503. <td style="width: 29px">
 504. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_12" value="1"></p>
 505. </td>
 506. </tr>
 507. <tr>
 508. <td width="302">
 509. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 510. </td>
 511. <td align="right" style="width: 280px">
 512. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 513. </td>
 514. <td style="width: 29px">
 515. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_12" value="0"></p>
 516. </td>
 517. </tr>
 518. </table>
 519. </div>
 520. <hr>
 521. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>13. Μπορείτε να χειριστείτε το Excel και να εισάγετε τις βασικές συναρτήσεις σε αυτό;</b></i></p>
 522. <div align="center">
 523. <table border="0" style="width: 670px">
 524. <tr>
 525. <td width="302">
 526. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 527. </td>
 528. <td align="right" style="width: 277px">
 529. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 530. </td>
 531. <td style="width: 29px">
 532. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_13" value="1"></p>
 533. </td>
 534. </tr>
 535. <tr>
 536. <td width="302">
 537. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 538. </td>
 539. <td align="right" style="width: 277px">
 540. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 541. </td>
 542. <td style="width: 29px">
 543. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_13" value="0"></p>
 544. </td>
 545. </tr>
 546. </table>
 547. </div>
 548. <hr>
 549. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>14. Μπορείτε να φτιάξετε μια παρουσίαση με το Power Point;</b></i></p>
 550. <div align="center">
 551. <table border="0" style="width: 670px">
 552. <tr>
 553. <td width="302">
 554. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 555. </td>
 556. <td align="right" style="width: 277px">
 557. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 558. </td>
 559. <td style="width: 29px">
 560. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_14" value="1"></p>
 561. </td>
 562. </tr>
 563. <tr>
 564. <td width="302">
 565. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 566. </td>
 567. <td align="right" style="width: 277px">
 568. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 569. </td>
 570. <td style="width: 29px">
 571. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_14" value="0" style="height: 20px"></p>
 572. </td>
 573. </tr>
 574. </table>
 575. </div>
 576. <table border="0" style="width: 696px">
 577. <tr>
 578. <td style="width: 577px">Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με τις δυνατότητές σας στη χρήση Η/Υ </td>
 579. <td align="right" style="width: 314px">
 580. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea14" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 581. </td>
 582. </tr>
 583. </table>
 584. <hr>
 585. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>15. Η αξιολόγηση όπως εφαρμόζεται σήμερα στο δημοτικό (βαθμολογίες ανά τρίμηνο κλπ) πιστεύετε ότι δίνει ένα ικανοποιητικό αποτύπωμα των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του μαθητή;</b></i></p>
 586. <div align="center">
 587. <table border="0" style="width: 670px">
 588. <tr>
 589. <td width="302">
 590. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 591. </td>
 592. <td align="right" style="width: 280px">
 593. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πολύ</p>
 594. </td>
 595. <td style="width: 29px">
 596. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_15" value="0"></p>
 597. </td>
 598. </tr>
 599. <tr>
 600. <td width="302">
 601. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 602. </td>
 603. <td align="right" style="width: 280px">
 604. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά</p>
 605. </td>
 606. <td style="width: 29px">
 607. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_15" value="1"></p>
 608. </td>
 609. </tr>
 610. <tr>
 611. <td width="302">
 612. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 613. </td>
 614. <td align="right" style="width: 280px">
 615. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">λίγο</p>
 616. </td>
 617. <td style="width: 29px">
 618. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_15" value="2"></p>
 619. </td>
 620. </tr>
 621. <tr>
 622. <td width="302">
 623. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 624. </td>
 625. <td align="right" style="width: 280px">
 626. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">καθόλου</p>
 627. </td>
 628. <td style="width: 29px">
 629. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_15" value="3"></p>
 630. </td>
 631. </tr>
 632. </table>
 633. </div>
 634. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"></p>
 635. <table border="0" style="width: 696px">
 636. <tr>
 637. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 638. <td align="right" style="width: 314px">
 639. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea15" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 640. </td>
 641. </tr>
 642. </table>
 643. <hr>
 644. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><i><b>16. Η αξιολόγηση όπως εφαρμόζεται σήμερα στο δημοτικό (βαθμολογίες ανά τρίμηνο κλπ) πιστεύετε ότι σας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το μάθημά σας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή;</b></i></p>
 645. <table border="0" align="center" style="width: 662px">
 646. <tr>
 647. <td width="316">
 648. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 649. </td>
 650. <td align="right" style="width: 306px">
 651. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πολύ</p>
 652. </td>
 653. <td style="width: 24px">
 654. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_16" value="0"></p>
 655. </td>
 656. </tr>
 657. <tr>
 658. <td width="316">
 659. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 660. </td>
 661. <td align="right" style="width: 306px">
 662. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά</p>
 663. </td>
 664. <td style="width: 24px">
 665. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_16" value="1"></p>
 666. </td>
 667. </tr>
 668. <tr>
 669. <td width="316">
 670. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 671. </td>
 672. <td align="right" style="width: 306px">
 673. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">λίγο</p>
 674. </td>
 675. <td style="width: 24px">
 676. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_16" value="2"></p>
 677. </td>
 678. </tr>
 679. <tr>
 680. <td width="316">
 681. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 682. </td>
 683. <td align="right" style="width: 306px">
 684. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">καθόλου</p>
 685. </td>
 686. <td style="width: 24px">
 687. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_16" value="3"></p>
 688. </td>
 689. </tr>
 690. </table>
 691. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 692. <table border="0" style="width: 696px">
 693. <tr>
 694. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 695. <td align="right" style="width: 314px">
 696. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea16" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 697. </td>
 698. </tr>
 699. </table>
 700. <hr>
 701. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>17. Χρησιμοποιείτε ένα σύστημα καταγραφής της μαθητικής πορείας του κάθε παιδιού, διαφορετικό από αυτό που προβλέπουν οι εγκύκλιοι (π.χ. λίστες βαθμών διαγωνισμάτων για δική σας χρήση, σχόλια, παρατηρήσεις ή ο,τιδήποτε άλλο);</b></i></p>
 702. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 703. <tr>
 704. <td width="302">
 705. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 706. </td>
 707. <td align="right" style="width: 277px">
 708. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 709. </td>
 710. <td style="width: 29px">
 711. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_17" value="1"></p>
 712. </td>
 713. </tr>
 714. <tr>
 715. <td width="302">
 716. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 717. </td>
 718. <td align="right" style="width: 277px">
 719. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 720. </td>
 721. <td style="width: 29px">
 722. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_17" value="0"></p>
 723. </td>
 724. </tr>
 725. </table>
 726. <hr>
 727. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>18. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες συνεκτιμάτε όταν βάζετε τον τελικό βαθμό του τριμήνου σε έναν μαθητή; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν) </b></i></p>
 728. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 729. <tr>
 730. <td>
 731. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">α. τις επιδόσεις του στα μαθήματα με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος</p>
 732. </td>
 733. <td style="width: 33px">
 734. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox18a" type="checkbox" value="1"></p>
 735. </td>
 736. </tr>
 737. <tr>
 738. <td>
 739. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">β. την συμπεριφορά του, τις στάσεις και τις αξίες του</p>
 740. </td>
 741. <td style="width: 33px">
 742. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox18b" type="checkbox" value="1"></p>
 743. </td>
 744. </tr>
 745. <tr>
 746. <td>
 747. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">γ. τον ατομικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης</p>
 748. </td>
 749. <td style="width: 33px">
 750. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox18c" type="checkbox" value="1"></p>
 751. </td>
 752. </tr>
 753. <tr>
 754. <td>
 755. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">δ. το στάδιο της γλωσσικής του ανάπτυξης</p>
 756. </td>
 757. <td style="width: 33px">
 758. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox18d" type="checkbox" value="1"></p>
 759. </td>
 760. </tr>
 761. <tr>
 762. <td>
 763. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ε. τις ευκαιρίες που παρέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον</p>
 764. </td>
 765. <td style="width: 33px">
 766. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox18e" type="checkbox" value="1"></p>
 767. </td>
 768. </tr>
 769. </table>
 770. <div>
 771. <table border="0" style="width: 696px">
 772. <tr>
 773. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 774. <td align="right" style="width: 314px">
 775. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea18" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 776. </td>
 777. </tr>
 778. </table>
 779. <hr>
 780. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>19</b></i><b><i>. Χρησιμοποιείτε τις προτάσεις για αυτοαξιολόγηση που υπάρχουν στα διδακτικά εγχειρίδια των διαφόρων μαθημάτων.</i></b></p>
 781. </div>
 782. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 783. <tr>
 784. <td width="302">
 785. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 786. </td>
 787. <td align="right" style="width: 280px">
 788. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πολύ</p>
 789. </td>
 790. <td style="width: 29px">
 791. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_19" value="3"></p>
 792. </td>
 793. </tr>
 794. <tr>
 795. <td width="302">
 796. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 797. </td>
 798. <td align="right" style="width: 280px">
 799. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά</p>
 800. </td>
 801. <td style="width: 29px">
 802. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_19" value="2"></p>
 803. </td>
 804. </tr>
 805. <tr>
 806. <td width="302">
 807. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 808. </td>
 809. <td align="right" style="width: 280px">
 810. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">λίγο</p>
 811. </td>
 812. <td style="width: 29px">
 813. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_19" value="1"></p>
 814. </td>
 815. </tr>
 816. <tr>
 817. <td width="302">
 818. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 819. </td>
 820. <td align="right" style="width: 280px">
 821. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">καθόλου</p>
 822. </td>
 823. <td style="width: 29px">
 824. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_19" value="0"></p>
 825. </td>
 826. </tr>
 827. </table>
 828. <hr>
 829. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>20. Υλοποιήσατε το τελευταίο διάστημα ή υλοποιείτε σήμερα κάποιο διαθεματικό πρότζεκτ;</b></i></p>
 830. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 831. <tr>
 832. <td width="302">
 833. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 834. </td>
 835. <td align="right" style="width: 280px">
 836. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 837. </td>
 838. <td style="width: 29px">
 839. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_20" value="1"></p>
 840. </td>
 841. </tr>
 842. <tr>
 843. <td width="302">
 844. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 845. </td>
 846. <td align="right" style="width: 280px">
 847. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 848. </td>
 849. <td style="width: 29px">
 850. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_20" value="0"></p>
 851. </td>
 852. </tr>
 853. </table>
 854. <table border="0" style="width: 696px">
 855. <tr>
 856. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 857. <td align="right" style="width: 314px">
 858. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea20" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 859. </td>
 860. </tr>
 861. </table>
 862. <p></p>
 863. <hr>
 864. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>21. Τα θρανία στην τάξη σας είναι σε διάταξη ομάδων; (Αν είστε Γυμναστής/τρια εφαρμόζετε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους;)</b></i></p>
 865. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 866. <tr>
 867. <td width="302">
 868. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 869. </td>
 870. <td align="right" style="width: 280px">
 871. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 872. </td>
 873. <td style="width: 29px">
 874. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_21" value="1"></p>
 875. </td>
 876. </tr>
 877. <tr>
 878. <td width="302">
 879. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 880. </td>
 881. <td align="right" style="width: 280px">
 882. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 883. </td>
 884. <td style="width: 29px">
 885. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_21" value="0"></p>
 886. </td>
 887. </tr>
 888. </table>
 889. <table border="0" style="width: 696px">
 890. <tr>
 891. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 892. <td align="right" style="width: 314px">
 893. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea21" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 894. </td>
 895. </tr>
 896. </table>
 897. <hr>
 898. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>22. Zητάτε από τους μαθητές σας να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους κάποια έννοια ή να επιδείξουν κάποια δεξιότητα;</b></i></p>
 899. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 900. <tr>
 901. <td width="302" style="height: 24px">
 902. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 903. </td>
 904. <td align="right" style="width: 280px; height: 24px;">
 905. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 906. </td>
 907. <td style="width: 29px; height: 24px;">
 908. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_22" value="3"></p>
 909. </td>
 910. </tr>
 911. <tr>
 912. <td width="302">
 913. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 914. </td>
 915. <td align="right" style="width: 280px">
 916. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 917. </td>
 918. <td style="width: 29px">
 919. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_22" value="2"></p>
 920. </td>
 921. </tr>
 922. <tr>
 923. <td width="302">
 924. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 925. </td>
 926. <td align="right" style="width: 280px">
 927. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 928. </td>
 929. <td style="width: 29px">
 930. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_22" value="1"></p>
 931. </td>
 932. </tr>
 933. <tr>
 934. <td width="302">
 935. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 936. </td>
 937. <td align="right" style="width: 280px">
 938. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 939. </td>
 940. <td style="width: 29px">
 941. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_22" value="0"></p>
 942. </td>
 943. </tr>
 944. </table>
 945. <table border="0" style="width: 696px">
 946. <tr>
 947. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 948. <td align="right" style="width: 314px">
 949. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea22" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 950. </td>
 951. </tr>
 952. </table>
 953. <hr>
 954. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>23. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να ΓΡΑΨΟΥΝ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση; </b></i></p>
 955. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 956. <tr>
 957. <td width="302">
 958. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 959. </td>
 960. <td align="right" style="width: 280px">
 961. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 962. </td>
 963. <td style="width: 29px">
 964. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_23" value="3"></p>
 965. </td>
 966. </tr>
 967. <tr>
 968. <td width="302">
 969. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 970. </td>
 971. <td align="right" style="width: 280px">
 972. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 973. </td>
 974. <td style="width: 29px">
 975. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_23" value="2"></p>
 976. </td>
 977. </tr>
 978. <tr>
 979. <td width="302">
 980. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 981. </td>
 982. <td align="right" style="width: 280px">
 983. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 984. </td>
 985. <td style="width: 29px">
 986. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_23" value="1"></p>
 987. </td>
 988. </tr>
 989. <tr>
 990. <td width="302">
 991. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 992. </td>
 993. <td align="right" style="width: 280px">
 994. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 995. </td>
 996. <td style="width: 29px">
 997. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_23" value="0"></p>
 998. </td>
 999. </tr>
 1000. </table>
 1001. <table border="0" style="width: 696px">
 1002. <tr>
 1003. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 1004. <td align="right" style="width: 314px">
 1005. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea23" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 1006. </td>
 1007. </tr>
 1008. </table>
 1009. <hr>
 1010. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>24. Πόσο συχνά ΣΥΖΗΤΑΤΕ με τους μαθητές σας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση; </b></i></p>
 1011. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1012. <tr>
 1013. <td width="302">
 1014. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1015. </td>
 1016. <td align="right" style="width: 280px">
 1017. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1018. </td>
 1019. <td style="width: 29px">
 1020. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_24" value="3"></p>
 1021. </td>
 1022. </tr>
 1023. <tr>
 1024. <td width="302">
 1025. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1026. </td>
 1027. <td align="right" style="width: 280px">
 1028. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1029. </td>
 1030. <td style="width: 29px">
 1031. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_24" value="2"></p>
 1032. </td>
 1033. </tr>
 1034. <tr>
 1035. <td width="302">
 1036. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1037. </td>
 1038. <td align="right" style="width: 280px">
 1039. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1040. </td>
 1041. <td style="width: 29px">
 1042. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_24" value="1"></p>
 1043. </td>
 1044. </tr>
 1045. <tr>
 1046. <td width="302">
 1047. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1048. </td>
 1049. <td align="right" style="width: 280px">
 1050. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1051. </td>
 1052. <td style="width: 29px">
 1053. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_24" value="0"></p>
 1054. </td>
 1055. </tr>
 1056. </table>
 1057. <table border="0" style="width: 696px">
 1058. <tr>
 1059. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 1060. <td align="right" style="width: 314px">
 1061. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea24" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 1062. </td>
 1063. </tr>
 1064. </table>
 1065. <hr>
 1066. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>25. Πόσο συχνά προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μια σωστή απάντηση από τους μαθητές σας μέσω ερωταποκρίσεων;</b></i></p>
 1067. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1068. <tr>
 1069. <td width="302">
 1070. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1071. </td>
 1072. <td align="right" style="width: 280px">
 1073. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πάντοτε</p>
 1074. </td>
 1075. <td style="width: 29px">
 1076. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_25" value="3"></p>
 1077. </td>
 1078. </tr>
 1079. <tr>
 1080. <td width="302">
 1081. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1082. </td>
 1083. <td align="right" style="width: 280px">
 1084. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1085. </td>
 1086. <td style="width: 29px">
 1087. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_25" value="2"></p>
 1088. </td>
 1089. </tr>
 1090. <tr>
 1091. <td width="302">
 1092. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1093. </td>
 1094. <td align="right" style="width: 280px">
 1095. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι και τόσο συχνά</p>
 1096. </td>
 1097. <td style="width: 29px">
 1098. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_25" value="1"></p>
 1099. </td>
 1100. </tr>
 1101. <tr>
 1102. <td width="302">
 1103. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1104. </td>
 1105. <td align="right" style="width: 280px">
 1106. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1107. </td>
 1108. <td style="width: 29px">
 1109. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_25" value="0"></p>
 1110. </td>
 1111. </tr>
 1112. </table>
 1113. <table border="0" style="width: 696px">
 1114. <tr>
 1115. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 1116. <td align="right" style="width: 314px">
 1117. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea25" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 1118. </td>
 1119. </tr>
 1120. </table>
 1121. <hr>
 1122. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>26. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να απομνημονεύσουν έναν κανόνα ή ένα τμήμα πληροφορίας;</b></i></p>
 1123. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1124. <tr>
 1125. <td width="302">&nbsp;</td>
 1126. <td align="right" style="width: 299px">
 1127. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στα Μαθηματικά</b></p>
 1128. </td>
 1129. <td style="width: 33px">&nbsp;</td>
 1130. </tr>
 1131. <tr>
 1132. <td width="302">&nbsp;</td>
 1133. <td align="right" style="width: 299px">
 1134. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1135. </td>
 1136. <td style="width: 33px">
 1137. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26a" value="0"></p>
 1138. </td>
 1139. </tr>
 1140. <tr>
 1141. <td width="302">
 1142. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1143. </td>
 1144. <td align="right" style="width: 299px">
 1145. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1146. </td>
 1147. <td style="width: 33px">
 1148. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26a" value="1"></p>
 1149. </td>
 1150. </tr>
 1151. <tr>
 1152. <td width="302">
 1153. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1154. </td>
 1155. <td align="right" style="width: 299px">
 1156. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1157. </td>
 1158. <td style="width: 33px">
 1159. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26a" value="2" style="width: 20px"></p>
 1160. </td>
 1161. </tr>
 1162. <tr>
 1163. <td width="302">
 1164. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1165. </td>
 1166. <td align="right" style="width: 299px">
 1167. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1168. </td>
 1169. <td style="width: 33px">
 1170. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26a" value="3"></p>
 1171. </td>
 1172. </tr>
 1173. </table>
 1174. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1175. <tr>
 1176. <td width="302">&nbsp;</td>
 1177. <td align="right" style="width: 299px">
 1178. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Γραμματική / Γλώσσα</b></p>
 1179. </td>
 1180. <td style="width: 33px">&nbsp;</td>
 1181. </tr>
 1182. <tr>
 1183. <td width="302">&nbsp;</td>
 1184. <td align="right" style="width: 299px">
 1185. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1186. </td>
 1187. <td style="width: 33px">
 1188. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26b" value="0"></p>
 1189. </td>
 1190. </tr>
 1191. <tr>
 1192. <td width="302">
 1193. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1194. </td>
 1195. <td align="right" style="width: 299px">
 1196. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1197. </td>
 1198. <td style="width: 33px">
 1199. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26b" value="1"></p>
 1200. </td>
 1201. </tr>
 1202. <tr>
 1203. <td width="302">
 1204. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1205. </td>
 1206. <td align="right" style="width: 299px">
 1207. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1208. </td>
 1209. <td style="width: 33px">
 1210. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26b" value="2"></p>
 1211. </td>
 1212. </tr>
 1213. <tr>
 1214. <td width="302">
 1215. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1216. </td>
 1217. <td align="right" style="width: 299px">
 1218. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1219. </td>
 1220. <td style="width: 33px">
 1221. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26b" value="3"></p>
 1222. </td>
 1223. </tr>
 1224. </table>
 1225. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1226. <tr>
 1227. <td width="302">&nbsp;</td>
 1228. <td align="right" style="width: 301px">
 1229. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Φυσική </b></p>
 1230. </td>
 1231. <td style="width: 31px">&nbsp;</td>
 1232. </tr>
 1233. <tr>
 1234. <td width="302">&nbsp;</td>
 1235. <td align="right" style="width: 301px">
 1236. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1237. </td>
 1238. <td style="width: 31px">
 1239. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26c" value="0"></p>
 1240. </td>
 1241. </tr>
 1242. <tr>
 1243. <td width="302">
 1244. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1245. </td>
 1246. <td align="right" style="width: 301px">
 1247. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1248. </td>
 1249. <td style="width: 31px">
 1250. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26c" value="1"></p>
 1251. </td>
 1252. </tr>
 1253. <tr>
 1254. <td width="302">
 1255. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1256. </td>
 1257. <td align="right" style="width: 301px">
 1258. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1259. </td>
 1260. <td style="width: 31px">
 1261. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26c" value="2"></p>
 1262. </td>
 1263. </tr>
 1264. <tr>
 1265. <td width="302">
 1266. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1267. </td>
 1268. <td align="right" style="width: 301px">
 1269. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1270. </td>
 1271. <td style="width: 31px">
 1272. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26c" value="3"></p>
 1273. </td>
 1274. </tr>
 1275. </table>
 1276. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1277. <tr>
 1278. <td width="302">&nbsp;</td>
 1279. <td align="right" style="width: 302px">
 1280. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στην Ιστορία</b></p>
 1281. </td>
 1282. <td style="width: 30px">&nbsp;</td>
 1283. </tr>
 1284. <tr>
 1285. <td width="302">&nbsp;</td>
 1286. <td align="right" style="width: 302px">
 1287. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1288. </td>
 1289. <td style="width: 30px">
 1290. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26d" value="0"></p>
 1291. </td>
 1292. </tr>
 1293. <tr>
 1294. <td width="302">
 1295. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1296. </td>
 1297. <td align="right" style="width: 302px">
 1298. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1299. </td>
 1300. <td style="width: 30px">
 1301. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26d" value="1"></p>
 1302. </td>
 1303. </tr>
 1304. <tr>
 1305. <td width="302">
 1306. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1307. </td>
 1308. <td align="right" style="width: 302px">
 1309. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1310. </td>
 1311. <td style="width: 30px">
 1312. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26d" value="2"></p>
 1313. </td>
 1314. </tr>
 1315. <tr>
 1316. <td width="302">
 1317. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1318. </td>
 1319. <td align="right" style="width: 302px">
 1320. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1321. </td>
 1322. <td style="width: 30px">
 1323. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26d" value="3"></p>
 1324. </td>
 1325. </tr>
 1326. </table>
 1327. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1328. <tr>
 1329. <td width="302">&nbsp;</td>
 1330. <td align="right" style="width: 302px">
 1331. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στο μάθημα της ειδικότητάς σας</b></p>
 1332. </td>
 1333. <td style="width: 30px">&nbsp;</td>
 1334. </tr>
 1335. <tr>
 1336. <td width="302">&nbsp;</td>
 1337. <td align="right" style="width: 302px">
 1338. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1339. </td>
 1340. <td style="width: 30px">
 1341. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26e" value="0"></p>
 1342. </td>
 1343. </tr>
 1344. <tr>
 1345. <td width="302">
 1346. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1347. </td>
 1348. <td align="right" style="width: 302px">
 1349. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1350. </td>
 1351. <td style="width: 30px">
 1352. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26e" value="1"></p>
 1353. </td>
 1354. </tr>
 1355. <tr>
 1356. <td width="302">
 1357. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1358. </td>
 1359. <td align="right" style="width: 302px">
 1360. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1361. </td>
 1362. <td style="width: 30px">
 1363. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26e" value="2"></p>
 1364. </td>
 1365. </tr>
 1366. <tr>
 1367. <td width="302">
 1368. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1369. </td>
 1370. <td align="right" style="width: 302px">
 1371. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1372. </td>
 1373. <td style="width: 30px">
 1374. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26e" value="3"></p>
 1375. </td>
 1376. </tr>
 1377. <tr>
 1378. <td width="302">&nbsp;</td>
 1379. <td align="right" style="width: 302px">
 1380. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Δεν έχει εφαρμογή</p>
 1381. </td>
 1382. <td style="width: 30px">
 1383. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_26e" value="0"></p>
 1384. </td>
 1385. </tr>
 1386. </table>
 1387. <table border="0" style="width: 696px">
 1388. <tr>
 1389. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα</td>
 1390. <td align="right" style="width: 314px">
 1391. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea26" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 1392. </td>
 1393. </tr>
 1394. </table>
 1395. <hr>
 1396. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><i><b>27. Όταν κατασκευάζετε ένα τεστ για τα παρακάτω μαθήματα σε τι ποσοστό χρησιμοποιείτε προτυποποιημένες ασκήσεις (σωστό – λάθος, αντιστοίχιση, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών κτλ) και σε τι ποσοστό ανοιχτές ασκήσεις όπου οι μαθητές γράφουν ελεύθερα κείμενο με την απάντησή τους;</b></i></p>
 1397. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1398. <tr>
 1399. <td width="302">&nbsp;</td>
 1400. <td align="right" style="width: 302px">
 1401. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στα Μαθηματικά</b></p>
 1402. </td>
 1403. <td style="width: 30px">&nbsp;</td>
 1404. </tr>
 1405. <tr>
 1406. <td width="302">&nbsp;</td>
 1407. <td align="right" style="width: 302px">
 1408. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο προτυποποιημένες</p>
 1409. </td>
 1410. <td style="width: 30px">
 1411. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27a" value="0"></p>
 1412. </td>
 1413. </tr>
 1414. <tr>
 1415. <td width="302">
 1416. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1417. </td>
 1418. <td align="right" style="width: 302px">
 1419. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι προτυποποιημένες</p>
 1420. </td>
 1421. <td style="width: 30px">
 1422. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27a" value="1"></p>
 1423. </td>
 1424. </tr>
 1425. <tr>
 1426. <td width="302">
 1427. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1428. </td>
 1429. <td align="right" style="width: 302px">
 1430. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μισές - μισές</p>
 1431. </td>
 1432. <td style="width: 30px">
 1433. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27a" value="2"></p>
 1434. </td>
 1435. </tr>
 1436. <tr>
 1437. <td width="302">
 1438. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1439. </td>
 1440. <td align="right" style="width: 301px">
 1441. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι ανοιχτές</p>
 1442. </td>
 1443. <td style="width: 30px">
 1444. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27a" value="3"></p>
 1445. </td>
 1446. </tr>
 1447. <tr>
 1448. <td width="302">&nbsp;</td>
 1449. <td align="right" style="width: 301px">
 1450. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο ανοιχτές</p>
 1451. </td>
 1452. <td style="width: 30px"><input type="radio" name="_27a" value="4"></td>
 1453. </tr>
 1454. </table>
 1455. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1456. <tr>
 1457. <td width="302">&nbsp;</td>
 1458. <td align="right" style="width: 300px">
 1459. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Γραμματική / Γλώσσα</b></p>
 1460. </td>
 1461. <td style="width: 32px">&nbsp;</td>
 1462. </tr>
 1463. <tr>
 1464. <td width="302">&nbsp;</td>
 1465. <td align="right" style="width: 300px">
 1466. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο προτυποποιημένες</p>
 1467. </td>
 1468. <td style="width: 32px">
 1469. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27b" value="0"></p>
 1470. </td>
 1471. </tr>
 1472. <tr>
 1473. <td width="302">
 1474. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1475. </td>
 1476. <td align="right" style="width: 300px">
 1477. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι προτυποποιημένες</p>
 1478. </td>
 1479. <td style="width: 32px">
 1480. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27b" value="1"></p>
 1481. </td>
 1482. </tr>
 1483. <tr>
 1484. <td width="302">
 1485. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1486. </td>
 1487. <td align="right" style="width: 300px">
 1488. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μισές - μισές</p>
 1489. </td>
 1490. <td style="width: 32px">
 1491. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27b" value="2"></p>
 1492. </td>
 1493. </tr>
 1494. <tr>
 1495. <td width="302">
 1496. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1497. </td>
 1498. <td align="right" style="width: 301px">
 1499. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι ανοιχτές</p>
 1500. </td>
 1501. <td style="width: 32px">
 1502. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27b" value="3"></p>
 1503. </td>
 1504. </tr>
 1505. <tr>
 1506. <td width="302">&nbsp;</td>
 1507. <td align="right" style="width: 301px">
 1508. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο ανοιχτές</p>
 1509. </td>
 1510. <td style="width: 32px"><input type="radio" name="_27b" value="4"></td>
 1511. </tr>
 1512. </table>
 1513. <table border="0" align="center" style="width: 669px">
 1514. <tr>
 1515. <td width="302">&nbsp;</td>
 1516. <td align="right" style="width: 300px">
 1517. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Φυσική</b></p>
 1518. </td>
 1519. <td style="width: 33px">&nbsp;</td>
 1520. </tr>
 1521. <tr>
 1522. <td width="302">&nbsp;</td>
 1523. <td align="right" style="width: 300px">
 1524. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο προτυποποιημένες</p>
 1525. </td>
 1526. <td style="width: 33px">
 1527. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27c" value="0"></p>
 1528. </td>
 1529. </tr>
 1530. <tr>
 1531. <td width="302">
 1532. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1533. </td>
 1534. <td align="right" style="width: 300px">
 1535. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι προτυποποιημένες</p>
 1536. </td>
 1537. <td style="width: 33px">
 1538. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27c" value="1"></p>
 1539. </td>
 1540. </tr>
 1541. <tr>
 1542. <td width="302">
 1543. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1544. </td>
 1545. <td align="right" style="width: 300px">
 1546. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μισές - μισές</p>
 1547. </td>
 1548. <td style="width: 33px">
 1549. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27c" value="2"></p>
 1550. </td>
 1551. </tr>
 1552. <tr>
 1553. <td width="302">
 1554. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1555. </td>
 1556. <td align="right" style="width: 301px">
 1557. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι ανοιχτές</p>
 1558. </td>
 1559. <td style="width: 33px">
 1560. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27c" value="3"></p>
 1561. </td>
 1562. </tr>
 1563. <tr>
 1564. <td width="302">&nbsp;</td>
 1565. <td align="right" style="width: 301px">
 1566. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο ανοιχτές</p>
 1567. </td>
 1568. <td style="width: 33px"><input type="radio" name="_27c" value="4"></td>
 1569. </tr>
 1570. </table>
 1571. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1572. <tr>
 1573. <td width="302">&nbsp;</td>
 1574. <td align="right" style="width: 301px">
 1575. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στην Ιστορία</b></p>
 1576. </td>
 1577. <td style="width: 31px">&nbsp;</td>
 1578. </tr>
 1579. <tr>
 1580. <td width="302">&nbsp;</td>
 1581. <td align="right" style="width: 301px">
 1582. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο προτυποποιημένες</p>
 1583. </td>
 1584. <td style="width: 31px">
 1585. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27d" value="0"></p>
 1586. </td>
 1587. </tr>
 1588. <tr>
 1589. <td width="302">
 1590. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1591. </td>
 1592. <td align="right" style="width: 301px">
 1593. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι προτυποποιημένες</p>
 1594. </td>
 1595. <td style="width: 31px">
 1596. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27d" value="1"></p>
 1597. </td>
 1598. </tr>
 1599. <tr>
 1600. <td width="302">
 1601. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1602. </td>
 1603. <td align="right" style="width: 301px">
 1604. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μισές - μισές</p>
 1605. </td>
 1606. <td style="width: 31px">
 1607. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27d" value="2"></p>
 1608. </td>
 1609. </tr>
 1610. <tr>
 1611. <td width="302">
 1612. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1613. </td>
 1614. <td align="right" style="width: 301px">
 1615. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι ανοιχτές</p>
 1616. </td>
 1617. <td style="width: 31px">
 1618. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27d" value="3"></p>
 1619. </td>
 1620. </tr>
 1621. <tr>
 1622. <td width="302">&nbsp;</td>
 1623. <td align="right" style="width: 301px">
 1624. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο ανοιχτές</p>
 1625. </td>
 1626. <td style="width: 31px"><input type="radio" name="_27d" value="4"></td>
 1627. </tr>
 1628. </table>
 1629. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1630. <tr>
 1631. <td width="302">&nbsp;</td>
 1632. <td align="right" style="width: 303px">
 1633. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στο μάθημα της ειδικότητάς σας</b></p>
 1634. </td>
 1635. <td style="width: 29px">&nbsp;</td>
 1636. </tr>
 1637. <tr>
 1638. <td width="302">&nbsp;</td>
 1639. <td align="right" style="width: 303px">
 1640. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο προτυποποιημένες</p>
 1641. </td>
 1642. <td style="width: 29px">
 1643. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27e" value="0"></p>
 1644. </td>
 1645. </tr>
 1646. <tr>
 1647. <td width="302">
 1648. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1649. </td>
 1650. <td align="right" style="width: 303px">
 1651. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι προτυποποιημένες</p>
 1652. </td>
 1653. <td style="width: 29px">
 1654. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27e" value="1"></p>
 1655. </td>
 1656. </tr>
 1657. <tr>
 1658. <td width="302">
 1659. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1660. </td>
 1661. <td align="right" style="width: 303px">
 1662. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μισές - μισές</p>
 1663. </td>
 1664. <td style="width: 29px">
 1665. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27e" value="2"></p>
 1666. </td>
 1667. </tr>
 1668. <tr>
 1669. <td width="302">
 1670. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1671. </td>
 1672. <td align="right" style="width: 301px">
 1673. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">υπερέχουν οι ανοιχτές</p>
 1674. </td>
 1675. <td style="width: 29px">
 1676. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27e" value="3"></p>
 1677. </td>
 1678. </tr>
 1679. <tr>
 1680. <td width="302">&nbsp;</td>
 1681. <td align="right" style="width: 301px">
 1682. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">μόνο ανοιχτές</p>
 1683. </td>
 1684. <td style="width: 29px"><input type="radio" name="_27e" value="4"></td>
 1685. </tr>
 1686. <tr>
 1687. <td width="302">&nbsp;</td>
 1688. <td align="right" style="width: 303px">
 1689. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Δεν έχει εφαρμογή</p>
 1690. </td>
 1691. <td style="width: 29px">
 1692. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_27e" value="0"></p>
 1693. </td>
 1694. </tr>
 1695. </table>
 1696. <table border="0" style="width: 696px">
 1697. <tr>
 1698. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα</td>
 1699. <td align="right" style="width: 314px">
 1700. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea27" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 1701. </td>
 1702. </tr>
 1703. </table>
 1704. <hr>
 1705. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>28. Επιτρέπετε στους μαθητές σας να συνομιλούν με την ομάδα τους (ή τον/την διπλανό/ή τους) όταν λύνουν ένα πρόβλημα ή όταν συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας; </b></i></p>
 1706. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1707. <tr>
 1708. <td style="width: 302px">
 1709. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1710. </td>
 1711. <td align="right" style="width: 301px">
 1712. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πάντοτε</p>
 1713. </td>
 1714. <td style="width: 31px">
 1715. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_28" value="3"></p>
 1716. </td>
 1717. </tr>
 1718. <tr>
 1719. <td style="width: 302px">
 1720. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1721. </td>
 1722. <td align="right" style="width: 301px">
 1723. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1724. </td>
 1725. <td style="width: 31px">
 1726. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_28" value="2"></p>
 1727. </td>
 1728. </tr>
 1729. <tr>
 1730. <td style="width: 302px">
 1731. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1732. </td>
 1733. <td align="right" style="width: 301px">
 1734. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι και τόσο συχνά</p>
 1735. </td>
 1736. <td style="width: 31px">
 1737. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_28" value="1"></p>
 1738. </td>
 1739. </tr>
 1740. <tr>
 1741. <td style="width: 302px">
 1742. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1743. </td>
 1744. <td align="right" style="width: 301px">
 1745. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1746. </td>
 1747. <td style="width: 31px">
 1748. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_28" value="0"></p>
 1749. </td>
 1750. </tr>
 1751. </table>
 1752. <table border="0" style="width: 662px">
 1753. <tr>
 1754. <td style="width: 258px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 1755. <td align="right" style="width: 235px">
 1756. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea name="TextArea28" rows="1" style="width: 385px; height: 62px"></textarea></p>
 1757. </td>
 1758. </tr>
 1759. </table>
 1760. <hr>
 1761. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><i><b>29. Πόσο συχνά «;κατασκευάζετε»; ή επιλέγετε προβλήματα, ασκήσεις ή πειράματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών και αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις;</b></i></p>
 1762. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1763. <tr>
 1764. <td width="302">&nbsp;</td>
 1765. <td align="right" style="width: 312px">
 1766. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στα μαθηματικά </b></p>
 1767. </td>
 1768. <td style="width: 32px">&nbsp;</td>
 1769. </tr>
 1770. <tr>
 1771. <td width="302">
 1772. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1773. </td>
 1774. <td align="right" style="width: 312px">
 1775. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1776. </td>
 1777. <td style="width: 32px">
 1778. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29a" value="3"></p>
 1779. </td>
 1780. </tr>
 1781. <tr>
 1782. <td width="302">
 1783. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1784. </td>
 1785. <td align="right" style="width: 312px">
 1786. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1787. </td>
 1788. <td style="width: 32px">
 1789. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29a" value="2"></p>
 1790. </td>
 1791. </tr>
 1792. <tr>
 1793. <td width="302">
 1794. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1795. </td>
 1796. <td align="right" style="width: 312px">
 1797. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1798. </td>
 1799. <td style="width: 32px">
 1800. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29a" value="1"></p>
 1801. </td>
 1802. </tr>
 1803. <tr>
 1804. <td width="302">
 1805. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1806. </td>
 1807. <td align="right" style="width: 312px">
 1808. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1809. </td>
 1810. <td style="width: 32px">
 1811. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29a" value="0"></p>
 1812. </td>
 1813. </tr>
 1814. </table>
 1815. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1816. <tr>
 1817. <td width="302">&nbsp;</td>
 1818. <td align="right" style="width: 301px">
 1819. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Γλώσσα/Γραμματική</b></p>
 1820. </td>
 1821. <td style="width: 31px">&nbsp;</td>
 1822. </tr>
 1823. <tr>
 1824. <td width="302">
 1825. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1826. </td>
 1827. <td align="right" style="width: 301px">
 1828. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1829. </td>
 1830. <td style="width: 31px">
 1831. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29b" value="3"></p>
 1832. </td>
 1833. </tr>
 1834. <tr>
 1835. <td width="302">
 1836. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1837. </td>
 1838. <td align="right" style="width: 301px">
 1839. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1840. </td>
 1841. <td style="width: 31px">
 1842. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29b" value="2"></p>
 1843. </td>
 1844. </tr>
 1845. <tr>
 1846. <td width="302">
 1847. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1848. </td>
 1849. <td align="right" style="width: 301px">
 1850. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1851. </td>
 1852. <td style="width: 31px">
 1853. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29b" value="1"></p>
 1854. </td>
 1855. </tr>
 1856. <tr>
 1857. <td width="302">
 1858. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1859. </td>
 1860. <td align="right" style="width: 301px">
 1861. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1862. </td>
 1863. <td style="width: 31px">
 1864. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29b" value="0"></p>
 1865. </td>
 1866. </tr>
 1867. </table>
 1868. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1869. <tr>
 1870. <td width="302">&nbsp;</td>
 1871. <td align="right" style="width: 302px">
 1872. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στη Φυσική</b></p>
 1873. </td>
 1874. <td style="width: 30px">&nbsp;</td>
 1875. </tr>
 1876. <tr>
 1877. <td width="302">
 1878. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1879. </td>
 1880. <td align="right" style="width: 302px">
 1881. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1882. </td>
 1883. <td style="width: 30px">
 1884. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29c" value="3"></p>
 1885. </td>
 1886. </tr>
 1887. <tr>
 1888. <td width="302">
 1889. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1890. </td>
 1891. <td align="right" style="width: 302px">
 1892. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1893. </td>
 1894. <td style="width: 30px">
 1895. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29c" value="2"></p>
 1896. </td>
 1897. </tr>
 1898. <tr>
 1899. <td width="302">
 1900. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1901. </td>
 1902. <td align="right" style="width: 302px">
 1903. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1904. </td>
 1905. <td style="width: 30px">
 1906. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29c" value="1"></p>
 1907. </td>
 1908. </tr>
 1909. <tr>
 1910. <td width="302">
 1911. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1912. </td>
 1913. <td align="right" style="width: 302px">
 1914. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1915. </td>
 1916. <td style="width: 30px">
 1917. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29c" value="0"></p>
 1918. </td>
 1919. </tr>
 1920. </table>
 1921. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1922. <tr>
 1923. <td width="302">&nbsp;</td>
 1924. <td align="right" style="width: 302px">
 1925. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Στην Ιστορία</b></p>
 1926. </td>
 1927. <td style="width: 30px">&nbsp;</td>
 1928. </tr>
 1929. <tr>
 1930. <td width="302">
 1931. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1932. </td>
 1933. <td align="right" style="width: 302px">
 1934. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1935. </td>
 1936. <td style="width: 30px">
 1937. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29d" value="3"></p>
 1938. </td>
 1939. </tr>
 1940. <tr>
 1941. <td width="302">
 1942. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1943. </td>
 1944. <td align="right" style="width: 302px">
 1945. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1946. </td>
 1947. <td style="width: 30px">
 1948. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29d" value="2"></p>
 1949. </td>
 1950. </tr>
 1951. <tr>
 1952. <td width="302">
 1953. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1954. </td>
 1955. <td align="right" style="width: 302px">
 1956. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 1957. </td>
 1958. <td style="width: 30px">
 1959. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29d" value="1"></p>
 1960. </td>
 1961. </tr>
 1962. <tr>
 1963. <td width="302">
 1964. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1965. </td>
 1966. <td align="right" style="width: 302px">
 1967. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 1968. </td>
 1969. <td style="width: 30px">
 1970. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29d" value="0"></p>
 1971. </td>
 1972. </tr>
 1973. </table>
 1974. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 1975. <tr>
 1976. <td width="302">&nbsp;</td>
 1977. <td align="right" style="width: 301px">
 1978. <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Σε μαθήματα ειδικότητας</b></p>
 1979. </td>
 1980. <td style="width: 31px">&nbsp;</td>
 1981. </tr>
 1982. <tr>
 1983. <td width="302">&nbsp;</td>
 1984. <td align="right" style="width: 301px">
 1985. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 1986. </td>
 1987. <td style="width: 31px">
 1988. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29e" value="3"></p>
 1989. </td>
 1990. </tr>
 1991. <tr>
 1992. <td width="302">
 1993. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 1994. </td>
 1995. <td align="right" style="width: 301px">
 1996. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 1997. </td>
 1998. <td style="width: 31px">
 1999. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29e" value="2"></p>
 2000. </td>
 2001. </tr>
 2002. <tr>
 2003. <td width="302">
 2004. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2005. </td>
 2006. <td align="right" style="width: 301px">
 2007. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 2008. </td>
 2009. <td style="width: 31px">
 2010. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29e" value="1"></p>
 2011. </td>
 2012. </tr>
 2013. <tr>
 2014. <td width="302">
 2015. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2016. </td>
 2017. <td align="right" style="width: 301px">
 2018. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 2019. </td>
 2020. <td style="width: 31px">
 2021. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_29e" value="0"></p>
 2022. </td>
 2023. </tr>
 2024. </table>
 2025. <table border="0" style="width: 696px">
 2026. <tr>
 2027. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα</td>
 2028. <td align="right" style="width: 314px">
 2029. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea29" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2030. </td>
 2031. </tr>
 2032. </table>
 2033. <hr>
 2034. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>30. Πόσο συχνά ζητάτε από τους συμμαθητές να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ενός μαθητή; </b></i></p>
 2035. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2036. <tr>
 2037. <td width="302">
 2038. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2039. </td>
 2040. <td align="right" style="width: 299px">
 2041. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 2042. </td>
 2043. <td style="width: 33px">
 2044. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_30" value="3"></p>
 2045. </td>
 2046. </tr>
 2047. <tr>
 2048. <td width="302">
 2049. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2050. </td>
 2051. <td align="right" style="width: 299px">
 2052. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 2053. </td>
 2054. <td style="width: 33px">
 2055. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_30" value="2"></p>
 2056. </td>
 2057. </tr>
 2058. <tr>
 2059. <td width="302">
 2060. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2061. </td>
 2062. <td align="right" style="width: 299px">
 2063. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 2064. </td>
 2065. <td style="width: 33px">
 2066. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_30" value="1"></p>
 2067. </td>
 2068. </tr>
 2069. <tr>
 2070. <td width="302">
 2071. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2072. </td>
 2073. <td align="right" style="width: 299px">
 2074. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 2075. </td>
 2076. <td style="width: 33px">
 2077. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_30" value="0"></p>
 2078. </td>
 2079. </tr>
 2080. </table>
 2081. <table border="0" style="width: 696px">
 2082. <tr>
 2083. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2084. <td align="right" style="width: 314px">
 2085. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea30" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2086. </td>
 2087. </tr>
 2088. </table>
 2089. <hr>
 2090. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>31. Πόσο συχνά αναφέρετε στην τάξη ή συζητάτε προσωπικά με τους μαθητές σας την πρόοδό τους; </b></i></p>
 2091. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2092. <tr>
 2093. <td width="302">
 2094. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2095. </td>
 2096. <td align="right" style="width: 299px">
 2097. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">συχνά</p>
 2098. </td>
 2099. <td style="width: 33px">
 2100. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_31" value="3"></p>
 2101. </td>
 2102. </tr>
 2103. <tr>
 2104. <td width="302">
 2105. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2106. </td>
 2107. <td align="right" style="width: 299px">
 2108. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά συχνά</p>
 2109. </td>
 2110. <td style="width: 33px">
 2111. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_31" value="2"></p>
 2112. </td>
 2113. </tr>
 2114. <tr>
 2115. <td width="302">
 2116. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2117. </td>
 2118. <td align="right" style="width: 299px">
 2119. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">σπάνια</p>
 2120. </td>
 2121. <td style="width: 33px">
 2122. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_31" value="1"></p>
 2123. </td>
 2124. </tr>
 2125. <tr>
 2126. <td width="302">
 2127. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2128. </td>
 2129. <td align="right" style="width: 299px">
 2130. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ποτέ</p>
 2131. </td>
 2132. <td style="width: 33px">
 2133. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_31" value="0"></p>
 2134. </td>
 2135. </tr>
 2136. </table>
 2137. <table border="0" style="width: 696px">
 2138. <tr>
 2139. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2140. <td align="right" style="width: 314px">
 2141. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea31" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2142. </td>
 2143. </tr>
 2144. </table>
 2145. <hr>
 2146. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"><i><b>32. Διατηρείτε σε κάποιου είδους αρχείο τα παλιά «;διαγωνίσματα»;, εργασίες ή φωτογραφίες δραστηριοτήτων των μαθητών σας; </b></i></p>
 2147. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2148. <tr>
 2149. <td width="302">
 2150. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2151. </td>
 2152. <td align="right" style="width: 303px">
 2153. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 2154. </td>
 2155. <td style="width: 29px">
 2156. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_32" value="1"></p>
 2157. </td>
 2158. </tr>
 2159. <tr>
 2160. <td width="302">
 2161. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2162. </td>
 2163. <td align="right" style="width: 303px">
 2164. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 2165. </td>
 2166. <td style="width: 29px">
 2167. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_32" value="0"></p>
 2168. </td>
 2169. </tr>
 2170. </table>
 2171. <table border="0" style="width: 696px">
 2172. <tr>
 2173. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2174. <td align="right" style="width: 314px">
 2175. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea32" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2176. </td>
 2177. </tr>
 2178. </table>
 2179. <hr>
 2180. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>33. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, σε ποιο μάθημα; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)</b></i></p>
 2181. <table border="0" align="center" style="width: 659px">
 2182. <tr>
 2183. <td style="width: 622px; height: 17px">
 2184. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Μαθηματικά</p>
 2185. </td>
 2186. <td style="width: 27px; height: 17px" align="center">
 2187. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33a" type="checkbox" value="1"></p>
 2188. </td>
 2189. </tr>
 2190. <tr>
 2191. <td style="width: 622px">
 2192. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Γλώσσα</p>
 2193. </td>
 2194. <td style="width: 27px" align="center">
 2195. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33b" type="checkbox" value="1"></p>
 2196. </td>
 2197. </tr>
 2198. <tr>
 2199. <td style="width: 622px; height: 17px">
 2200. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Ιστορία</p>
 2201. </td>
 2202. <td style="width: 27px; height: 17px" align="center">
 2203. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33c" type="checkbox" value="1"></p>
 2204. </td>
 2205. </tr>
 2206. <tr>
 2207. <td style="width: 622px">
 2208. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Φυσική</p>
 2209. </td>
 2210. <td style="width: 27px" align="center">
 2211. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33d" type="checkbox" value="1"></p>
 2212. </td>
 2213. </tr>
 2214. <tr>
 2215. <td style="width: 622px">
 2216. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Ευέλικτη Ζώνη (τα αποτελέσματα των πρότζεκτ)</p>
 2217. </td>
 2218. <td style="width: 27px" align="center">
 2219. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33e" type="checkbox" value="1"></p>
 2220. </td>
 2221. </tr>
 2222. <tr>
 2223. <td style="width: 622px">
 2224. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Στο μάθημα της ειδικότητάς μου</p>
 2225. </td>
 2226. <td style="width: 27px" align="center">
 2227. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input name="Checkbox33f" type="checkbox" value="1"></p>
 2228. </td>
 2229. </tr>
 2230. </table>
 2231. <table border="0" style="width: 696px">
 2232. <tr>
 2233. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2234. <td align="right" style="width: 314px">
 2235. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea33" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2236. </td>
 2237. </tr>
 2238. </table>
 2239. <hr>
 2240. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>34. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, από ποιον γίνεται η ενημέρωσή του;</b></i></p>
 2241. <table border="0" align="center" style="width: 670px" id="_19th">
 2242. <tr>
 2243. <td width="302" style="height: 24px">
 2244. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2245. </td>
 2246. <td align="right" style="width: 330px; height: 24px">
 2247. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">α. από εσάς στο σπίτι σας</p>
 2248. </td>
 2249. <td style="width: 20px; height: 24px">
 2250. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_34" value="1"></p>
 2251. </td>
 2252. </tr>
 2253. <tr>
 2254. <td width="302">
 2255. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2256. </td>
 2257. <td align="right" style="width: 330px">
 2258. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">β. από εσάς στο σχολείο</p>
 2259. </td>
 2260. <td style="width: 20px">
 2261. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_34" value="2"></p>
 2262. </td>
 2263. </tr>
 2264. <tr>
 2265. <td width="302">
 2266. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2267. </td>
 2268. <td align="right" style="width: 330px">
 2269. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">γ. από τους μαθητές στο σπίτι τους</p>
 2270. </td>
 2271. <td style="width: 20px">
 2272. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_34" value="3"></p>
 2273. </td>
 2274. </tr>
 2275. <tr>
 2276. <td width="302">
 2277. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2278. </td>
 2279. <td align="right" style="width: 330px">
 2280. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">δ. από τους μαθητές στο σχολείο</p>
 2281. </td>
 2282. <td style="width: 20px">
 2283. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_34" value="4"></p>
 2284. </td>
 2285. </tr>
 2286. </table>
 2287. <table border="0" style="width: 696px">
 2288. <tr>
 2289. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2290. <td align="right" style="width: 314px">
 2291. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea34" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2292. </td>
 2293. </tr>
 2294. </table>
 2295. <hr>
 2296. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>35. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, τότε το περιεχόμενό του:</b></i></p>
 2297. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2298. <tr>
 2299. <td style="height: 12px; width: 208px">
 2300. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2301. </td>
 2302. <td align="right" style="height: 12px">
 2303. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">α. το αναθεωρείτε μαζί με τα παιδιά σε τακτά διαστήματα</p>
 2304. </td>
 2305. <td style="width: 20px; height: 12px">
 2306. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_35" value="3"></p>
 2307. </td>
 2308. </tr>
 2309. <tr>
 2310. <td style="width: 208px; height: 30px;">
 2311. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2312. </td>
 2313. <td align="right" style="height: 30px;">
 2314. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">β. το αναθεωρείτε οι ίδιοι σε τακτά διαστήματα</p>
 2315. </td>
 2316. <td style="width: 20px; height: 30px;">
 2317. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_35" value="2"></p>
 2318. </td>
 2319. </tr>
 2320. <tr>
 2321. <td style="width: 208px">
 2322. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2323. </td>
 2324. <td align="right">γ. αποτελεί ευθύνη των παιδιών να το κοιτάζουν πότε - πότε</td>
 2325. <td style="width: 20px">
 2326. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_35" value="1"></p>
 2327. </td>
 2328. </tr>
 2329. <tr>
 2330. <td style="width: 208px">
 2331. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
 2332. </td>
 2333. <td align="right">
 2334. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">δ. Δεν το αναθεωρείτε σχεδόν ποτέ</p>
 2335. </td>
 2336. <td style="width: 20px">
 2337. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_35" value="0"></p>
 2338. </td>
 2339. </tr>
 2340. </table>
 2341. <table border="0" style="width: 696px">
 2342. <tr>
 2343. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2344. <td align="right" style="width: 314px">
 2345. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea35" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2346. </td>
 2347. </tr>
 2348. </table>
 2349. <hr>
 2350. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>36. Έχετε κάποιο σύστημα καταγραφής της συμπεριφοράς των παιδιών και της απόδοσής τους σε τακτική βάση; </b></i></p>
 2351. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2352. <tr>
 2353. <td width="302">
 2354. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2355. </td>
 2356. <td align="right" style="width: 307px">
 2357. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 2358. </td>
 2359. <td style="width: 25px">
 2360. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_36" value="1"></p>
 2361. </td>
 2362. </tr>
 2363. <tr>
 2364. <td width="302">
 2365. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2366. </td>
 2367. <td align="right" style="width: 307px">
 2368. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 2369. </td>
 2370. <td style="width: 25px">
 2371. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_36" value="0"></p>
 2372. </td>
 2373. </tr>
 2374. </table>
 2375. <table border="0" style="width: 696px">
 2376. <tr>
 2377. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2378. <td align="right" style="width: 314px">
 2379. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea36" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2380. </td>
 2381. </tr>
 2382. </table>
 2383. <hr>
 2384. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>37. Εάν έχετε κάποιο τέτοιο σύστημα καταγραφής, σε τι βάση το ενημερώνετε;&nbsp; </b></i></p>
 2385. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2386. <tr>
 2387. <td width="302">
 2388. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" visible="false"></p>
 2389. </td>
 2390. <td align="right" style="width: 310px">
 2391. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">α. καθημερινή</p>
 2392. </td>
 2393. <td style="width: 22px">
 2394. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_37" value="3"></p>
 2395. </td>
 2396. </tr>
 2397. <tr>
 2398. <td width="302">
 2399. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2400. </td>
 2401. <td align="right" style="width: 310px">
 2402. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">β. εβδομαδιαία</p>
 2403. </td>
 2404. <td style="width: 22px">
 2405. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_37" value="2"></p>
 2406. </td>
 2407. </tr>
 2408. <tr>
 2409. <td width="302">
 2410. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2411. </td>
 2412. <td align="right" style="width: 310px">
 2413. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">γ. μηνιαία</p>
 2414. </td>
 2415. <td style="width: 22px">
 2416. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_37" value="1"></p>
 2417. </td>
 2418. </tr>
 2419. <tr>
 2420. <td width="302">
 2421. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2422. </td>
 2423. <td align="right" style="width: 310px">
 2424. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ε. τριμηνιαία</p>
 2425. </td>
 2426. <td style="width: 22px">
 2427. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_37" value="0"></p>
 2428. </td>
 2429. </tr>
 2430. </table>
 2431. <table border="0" style="width: 696px">
 2432. <tr>
 2433. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2434. <td align="right" style="width: 314px">
 2435. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea37" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2436. </td>
 2437. </tr>
 2438. </table>
 2439. <hr>
 2440. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>38. Είστε θεωρητικά εξοικειωμένοι με την έννοια «;Portfolio στην εκπαίδευση»;, «;Φάκελος Εργασιών Μαθητή»; ή κάτι αντίστοιχο;</b></i></p>
 2441. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2442. <tr>
 2443. <td width="302">
 2444. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2445. </td>
 2446. <td align="right" style="width: 306px">
 2447. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">πολύ</p>
 2448. </td>
 2449. <td style="width: 26px">
 2450. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_38" value="3"></p>
 2451. </td>
 2452. </tr>
 2453. <tr>
 2454. <td width="302">
 2455. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2456. </td>
 2457. <td align="right" style="width: 306px">
 2458. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">αρκετά</p>
 2459. </td>
 2460. <td style="width: 26px">
 2461. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_38" value="2"></p>
 2462. </td>
 2463. </tr>
 2464. <tr>
 2465. <td width="302">
 2466. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2467. </td>
 2468. <td align="right" style="width: 306px">
 2469. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">λίγο</p>
 2470. </td>
 2471. <td style="width: 26px">
 2472. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_38" value="1"></p>
 2473. </td>
 2474. </tr>
 2475. <tr>
 2476. <td width="302">
 2477. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2478. </td>
 2479. <td align="right" style="width: 306px">
 2480. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">καθόλου</p>
 2481. </td>
 2482. <td style="width: 26px">
 2483. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_38" value="0"></p>
 2484. </td>
 2485. </tr>
 2486. </table>
 2487. <table border="0" style="width: 696px">
 2488. <tr>
 2489. <td style="width: 577px">Σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2490. <td align="right" style="width: 314px">
 2491. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea38" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2492. </td>
 2493. </tr>
 2494. </table>
 2495. <hr>
 2496. <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>39. Εάν ναι, εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε το Πορτφόλιο στην τάξη σας; </b></i></p>
 2497. <table border="0" align="center" style="width: 670px">
 2498. <tr>
 2499. <td width="302">
 2500. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2501. </td>
 2502. <td align="right" style="width: 305px">
 2503. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">ναι</p>
 2504. </td>
 2505. <td style="width: 27px">
 2506. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_39" value="1"></p>
 2507. </td>
 2508. </tr>
 2509. <tr>
 2510. <td width="302">
 2511. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p>
 2512. </td>
 2513. <td align="right" style="width: 305px">
 2514. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">όχι</p>
 2515. </td>
 2516. <td style="width: 27px">
 2517. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="radio" name="_39" value="0"></p>
 2518. </td>
 2519. </tr>
 2520. </table>
 2521. <table border="0" style="width: 696px">
 2522. <tr>
 2523. <td style="width: 577px">Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας</td>
 2524. <td align="right" style="width: 314px">
 2525. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><textarea cols="20" name="TextArea39" rows="1" style="width: 306px; height: 62px"></textarea></p>
 2526. </td>
 2527. </tr>
 2528. </table>
 2529. <hr>
 2530. <table border="0" style="width: 696px">
 2531. <tr>
 2532. <td style="width: 465px"><i><b>40. Εάν εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε τη μέθοδο του Πορτφόλιο στην τάξη σας, παρακαλώ σημειώστε εδώ το <span lang="en-us">e</span>-<span lang="en-us">mail </span>ή ένα τηλέφωνό σας, ώστε να επικοινωνήσουμε για μια προφορική ή γραπτή συνέντευξη σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης και&nbsp; τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε:</b></i></td>
 2533. <td align="right" style="width: 221px">
 2534. <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="text" name="_40" size="37"></p>
 2535. </td>
 2536. </tr>
 2537. </table>
 2538. </td>
 2539. </tr>
 2540. <tr>
 2541. <td style="width: 711px"><hr></td>
 2542. </tr>
 2543. </table>
 2544. </div>
 2545. <div align="center">
 2546. <!-- <input name="Submit1" type="submit" value="Υποβολή"></div> -->
 2547. </div>
 2548. </form>
 2549. </body>
 2550. </html> 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...