Κεφ. 8: Ερωτήματα για περεταίρω διερεύνηση

Από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, την μεθοδολογία της και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή, εντοπίστηκαν τα παρακάτω ερωτήματα που χρήζουν περεταίρω διερεύνησης:

1. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων συνεργάζονται δυσκολότερα με τους δασκάλους, απ’ ότι οι δάσκαλοι μεταξύ τους;

2. Για ποιους λόγους η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν χρησιμοποιείται στα σχολεία μικρής οργανικότητας και γιατί οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά εφαρμόζουν κυρίως μεθόδους παραδοσιακής διδασκαλίας και αξιολόγησης;

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του τρόπου διδασκαλίας και της πειθαρχίας που επικρατεί σε μια τάξη; Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι σε πολυπολιτισμικά σχολεία;

4. Για ποιους λόγους η διδασκαλία της Ιστορίας πραγματοποιείται κυρίως με παραδοσιακές μεθόδους; Γιατί δεν συνδέεται με τις παρούσες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις;

5. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ΦΕΜ αν εφαρμοστεί σε διάρκεια πολλών ετών και τι αποτελέσματα θα έχει στο τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα;

6. Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής του ΦΕΜ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

7. Παρ’ όλο που οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις διαπίστωσαν την υπεροχή του ΦΕΜ σε σχέση με τις παραδοσιακές αξιολογικές μεθόδους, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μιας νέας ποσοστικής έρευνας, η οποία με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο θα διερευνήσει την αξιοπιστία αυτού του ευρήματος.

8. Τέλος, η Ελενίτσα, φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εφαρμογής των θεωριών τις οποίες έμαθε στο Πανεπιστήμιο, στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Αυτό δείχνει να ακυρώνει τα οφέλη από την «ανωτατοποίηση» της εκπαίδευσης των δασκάλων και θέτει το ζήτημα «Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα;».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...