Κεφ. 2 Η αναγκαιότητα και η σημασία της παρούσας έρευνας

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει α) εάν η αυθεντική αξιολόγηση βρίσκει εφαρμογή στις χρησιμοποιούμενες από τους εκπαιδευτικούς πρακτικές και β) κατά πόσον ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή εφαρμόζεται ή μπορεί να εφαρμοστεί ως αξιολογικό εργαλείο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τρόπο που να συνάδει με τις αρχές που προκύπτουν από την διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα.

Η διεξαγωγή της κρίνεται ως σημαντική, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη παρόμοιων ερευνών που αφορούν τον τρόπο που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, καθώς τόσο το Πορτφόλιο, όσο και η Αυθεντική Αξιολόγηση αποτελούν έννοιες στενά συνδεδεμένες, κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί και το γεγονός, εάν η εισαγωγή των νέων διδακτικών εγχειριδίων που πραγματοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το διδακτικό έτος 2006 – 2007, έχει μεταβάλλει το κλίμα στην εκπαιδευτική πρακτική σε σχέση με αυτό που αποτυπώνονταν σε προηγούμενες έρευνες.

Έχουμε ήδη συζητήσει στο θεωρητικό μέρος, τα ευρήματα αντίστοιχων μελετών όπως του Μαρκατάτου (1992), του Τριλιανού (1998) , του Φράγκου (1991)  και των Γκότοβου (1991), Βλάχου (2006) και Ρέλλου (2004), οι οποίες σε συνέπεια και με τα ευρήματα και της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπίστωναν τις δυσλειτουργίες της παραδοσιακής αξιολογικής διαδικασίας στην ελληνική πραγματικότητα καθώς και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντί της. Συνοπτική αποδελτίωση των ερευνών αυτών, και παράδειγμα του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε για την διασταύρωση των δεδομένων τους βρίσκεται στο Παράρτημα IV.

Εάν η ερευνητική μας εργασία αναδείξει αποκλίσεις του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών από τον τρόπο που υποδεικνύει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών μέσω των νέων διδακτικών εγχειριδίων, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει έναυσμα για επανεξέταση του ζητήματος από τους φορείς υλοποίησης και εντοπισμό των αρνητικών παραγόντων που συντελούν στη μη αποτελεσματική διάδοση των καινοτόμων προτάσεων στο σώμα των εκπαιδευτικών.

Ο εντοπισμός των δυσκολιών αυτών, η διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής, η ανάγκη επιμόρφωσης ή καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, και ο,τιδήποτε άλλο προκύψει, θα βοηθήσει να επισημάνουμε κατά πόσο η υλοποίηση γίνεται με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και ποιες είναι οι προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών.

Με την παρούσα μελέτη, επιδιώκεται επίσης στην περίπτωση που εντοπιστεί θετική ή αρνητική στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης, να γίνει κατανοητή η όποια απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην εισαγωγή μιας καινοτομίας, (όπως είναι το πορτφόλιο) ως την αποτελεσματική εφαρμογή της και να προταθούν συγκεκριμένοι τρόποι δράσης, αφού είναι γενικά παραδεκτό ότι οι νέες προσπάθειες και οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις μπορούν πραγματικά να αναμορφώσουν και να αναβαθμίσουν τη δημόσια παιδεία, όταν σχεδιάζονται κι εφαρμόζονται προσεκτικά, σύμφωνα με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες δομές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...