Επίλογος

Με την παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί αποδέχονται και χρησιμοποιούν μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική, και παράλληλα να διαπιστωθεί ποιες δυνατότητες υπάρχουν να ενταχθεί ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή, ως αξιολογικό εργαλείο στη διδακτική πράξη, ακώλυτα και επωφελώς για τους μαθητές

Με τον όρο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ή Πορτφόλιο, περιγράφεται η μέθοδος συγκέντρωσης εργασιών των μαθητών, υπό τύπον «τεκμηρίων» της μαθητικής ζωής, όπως είναι ζωγραφιές, φωτογραφίες από ομαδικές εργασίες, διάφορα διαγωνίσματα και τεστ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η ανασκόπησή τους και η αξιολόγησή τους από διάφορους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι οι δάσκαλοι, οι γονείς, τα ίδια τα παιδιά και οι συμμαθητές τους.

Αποδείχθηκε ότι μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, στην Ελλάδα το έδαφος είναι πλέον γόνιμο για την προώθηση της συγκεκριμένης πρακτικής, καθώς τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τα παιδιά θα είναι πολλαπλά και σημαντικά.

Εντούτοις πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και το πορτφόλιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, δεν αποτελεί πανάκεια για την άρση των προβλημάτων αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης υιοθετώντας άκριτα τις σύγχρονες. Θα πρέπει μαζί με αυτές να χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι έτσι ώστε να υπάρχουν εγκυρότερα δεδομένα καθώς η παράλληλη ενεργοποίηση παραδοσιακών και εναλλακτικών μεθόδων την κατάλληλη στιγμή θα μπορούσε να αποβεί πολύ χρήσιμη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...