Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
 
   
   

 

 

 

 

 

 
   
   

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Περιεχόμενα Ιστοχώρου

 Καθημερινή Διδακτική Πρακτική

 Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου

 Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα

Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη

 Αυτόνομες Ενότητες

 Επιστημονικά   Θέματα

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Διδακτική της Γλώσσας

Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά

Διδακτική της Ιστορίας

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης

Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής

Συγκριτική Παιδαγωγική

Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη

Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

Επιθετικότητα στο σχολείο

Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις

Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία

Σημειώσεις Διδακτικής

Σημειώσεις Ψυχολογίας

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής

Η ψυχολογία των κινήτρων

Ευέλικτη Ζώνη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Project Φωτογραφία

Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά

Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος

Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Από το βιβλίο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (2005) του Χρίστου Αθ. Σαΐτη

 

ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους στα κεφάλαια 1 μέχρι 5. Από το κεφάλαιο 6 και κάτω μόνο... ερωτήσεις γιατί δεν είχα χρόνο να τα διαβάσω. Καλή επιτυχία!!!

 

 

Κεφάλαιο 5ο

Τι εννοούμε με τους όρους "κατάταξη" σχολείων, "σχολική περιφέρεια" και "σχολικό και διδακτικό έτος";

 

Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών.

Τα μαθήματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε υημέρες με απόφαση του υπουργού Παιδείας για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου νομάρχη, αν τα παραπάνω αφορούν μεμονωμένο νομό. Διακοπή μαθημάτων πέραν των 15 ημερών και για τις παραπάνω αιτίες, είτε αφορά σχολεία μιας περιοχής είτε ολόκληρης της χώρας, γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής παιδείας και παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών.

Εγγραφές μαθητών. Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατά κανόνα από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται, με εξαίρεση κάποιων περι­πτώσεων (άρθρο 9 του Π.Δ/τος 201/98), αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, η δε μετακίνηση μαθητών από σχολείο σε σχολείο γί­νεται με τη διαδικασία των μετεγγραφών.

Εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται με απόφαση του διευθυντή του σχολεί­ου.

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης του προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ρυθμίζεται κάθε εκκρεμότητα που αφορά τις εκπρόθεσμες εγ­γραφές, την οποία η διεύθυνση του σχολείου γιο διάφορους λόγους, αδυνα­τεί να ρυθμίσει."

Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τε­λευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ.    Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών της Α' τάξης συγκεντρώνονται, το διάστημα 1 με 15 Ιουνίου, από τους διευ­θυντές ή από επιτροπή που αποτελείται από ένα δάσκαλο κάθε σχολείου, οι δε μαθητές κατανέμονται ισομερώς προς τα λειτουργούντα τμήματα των σχολείων, με διαδικασία η οποία έχει προκαθοριστεί από το διδακτικό προ­σωπικό. Την κατανομή κάνουν οι διευθυντές με τα μέλη της επιτροπής που συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κα­τανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή, ανεξάρτητα από το σχολείο του συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγ­γραφής, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθη­τών. Τα αδέλφια στα συστεγαζόμενα σχολεία εγγράφονται στο ίδιο σχολείο.

Κάθε εγγραφή μαθητή που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία είναι άκυρη και ο δι­ευθυντής του σχολείου ή ο διευθυντής της Διεύθυνσης ή προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης, που την πραγματοποιεί, ελέγχεται πειθαρχικά. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής έχει μικρότερη ηλικία από αυτή που αντιστοιχεί στην τάξη φοίτησης του, τότε εντάσσεται σε τάξη αντίστοιχη της ηλικίας του, ανεξάρτητα εάν προέρχεται από ελληνικό σχολείο της ημε­δαπής ή αλλοδαπής ή ξένο σχολείο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Καμία αντιστοιχία ή ισοτιμία τίτλου δεν μπορεί να γίνει, χωρίς την προϋ­πόθεση της νόμιμης ηλικίας της αντίστοιχης τάξης που ισχύει στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών που προέρχονται από το εξωτερι­κό είναι μεταφρασμένα από τις νόμιμες υπηρεσίες. Οι μαθητές αυτής της κα­τηγορίας εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητή­σουν με σχετική δήλωση.

Μαθητής, που δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ή δημοτολόγια δή­μων ή κοινοτήτων, εγγράφεται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου με λη­ξιαρχική πράξη γέννησης ή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία βεβαιώνεται η νόμιμη ηλικία του και η υποχρέωση του να γρά­ψει το παιδί στο μητρώο ή το δημοτολόγιο και να προσκομίσει στο σχολείο το πιστοποιητικό γέννησης.

Οι αδήλωτοι μαθητές (άρθρο 3, Ν.Δ. 762/70) εγγράφονται, εφόσον κα­τά την κρίση του διευθυντή του σχολείου έχουν τη νόμιμη ηλικία και στη συ­νέχεια γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από το διευθυντή και τους γονείς ή τον κηδεμόνα, για να εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοι­νότητας. Εάν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγ­γραφή στα δημοτολόγια ή μητρώα των μαθητών αυτών, αναγράφεται σχετι­κή ένδειξη στους τίτλους προόδου και σπουδών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους ο διευθυντής υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο έκθεση για τις έχουν γίνει για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών, στην οποία αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών (άρθρο 7 του Π.Δ. 201/98)

Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο, επιτρέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην κατάργηση ή συγχώνευση του σχολείου στο οποίο ο μαθητής είναι εγγεγραμμένος, στην ίδρυση νέ­ου σχολείου στην περιοχή της κατοικίας του μαθητή, στη μετοίκηση της οι­κογένειας του μαθητή κ.ά. (άρθρο 8 του Π.Δ. 201/98).

Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλει στο διευθυντή του σχολείου ένας από τους γονείς του μαθητή. Στην περίπτωση που υπάρχει δήλωση στο σχο­λείο ότι

από άλλο πρόσωπο/δεκτή γίνεται η αίτηση αυτού που έχει την επιμέλεια του παιδιού, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου της απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθμού ή ένορκης βεβαίωσης. Όταν δεν υπάρχουν γονείς, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που ασκεί την επι­μέλεια ή την εποπτεία του ανηλίκου, όπως αποδεικνύεται από την προσκό­μιση αντιγράφου της σχετικής απόφασης ή από την προσκόμιση ένορκης βε­βαίωσης.

 

Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων.

Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 και τα άρθρα 37, 38, 39 της Υ.Α. 105657/16102002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β') και τα σχετικά πρακτικά καταχωρούνται στο αντίστοιχο βιβλίο, όπου υπογράφουν οι συμμετέχοντες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν και όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρουδιευθυντή. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου και των κοινών συνεδριάσεων των συστεγαζόμενων σχολείων. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης. Επίσης θέματα που είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις.

Τα συστεγαζόμενα σχολεία διατηρούν την αυτοτέλεια τους και ο σύλλο­γος διδασκόντων κάθε σχολείου πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες συνεδριάσεις. Πέρα απ' αυτές πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων για θέματα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη συγκρότηση κοινών ομάδων, που θα ανα­λάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες (εκδηλώσεις, προγραμματισμός, επο­πτικά μέσα διδασκαλίας^ βιβλιοθήκη, εφημερεύοντες κ.ά.) (άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998).

Εφημερία εκπαιδευτικών

Εφημερεύοντες  Επιτήρηση μαθητών. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του προγράμματος αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των των διδασκόντων. Στη σύνταξη των κανόνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων σε σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια τους. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησης τους.

Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε νβ εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρό­γραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς ή κηδεμόνες.

Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή, όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές (άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998). 

Διδακτικές επισκέψεις  συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

 

Διδακτικές επισκέψεις  συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες: παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λπ. και να οργανώνουν, στη συνέχεια, τις επισκέψεις τους, οι οποίες δε θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέρα του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Οι επισκέψεις αυτές ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο. Ο τελευταίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού.

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο σχολικός σύμβουλος όσο και ο διευθυντής της Διεύθυνσης ή προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης.

Ο ακριβής τόπος, το μέσο μεταφοράς, η ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησης των επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γνωστοποιούνται έγκαιρα, γραπτά ή προφορικά, στο σχολικό σύμβουλο και στον αρμόδιο προϊστάμενο.

Προσευχή  Εκκλησιασμός. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθοδόξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους.

Ο εκκλησιασμός των μαθητών κατά σχολείο ή τάξη πραγματοποιείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών στις παρακάτω περιπτώσεις:

•    Την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τις εθνικές εορτές.

•    Την ημέρα του Πολιούχου, όταν οι καιρικές συνθήκες του εορτασμούτο επιτρέπουν.

•    Μια φορά το μήνα σε εργάσιμη ημέρα, τις δύο πρώτες ώρες, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού και εφόσον εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση των μαθητών.

•    Εκτάκτως μέχρι τρεις φορές το διδακτικό έτος, όταν κρίνεται σκόπιμο από το σύλλογο διδασκόντων, σε ώρες λειτουργίας ή μη του σχολείου.

   
           
     
 

Επισκέψεις μέχρι 112004: 12.500 Επισκέψεις από 112004: