Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

 

Αξιολόγηση πεδίου Α2 των εκπαιδευτικών

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β' 388) ΚΥΑ, η αξιολόγηση του πεδίου Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης), διενεργείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα κάτωθι:

Για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση:

 • α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από τον αξιολογητή,
 • β) την παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από τον αξιολογητή,
 • γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει,
 • δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και
 • ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής συνεκτιμώμενων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα - εφαρμογή.

Συγκεκριμένα αξιολογούνται τα εξής:

 • Α2α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης
 • Α2β) Αναστοχασμός - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα,

Ο αξιολογητής, σε προγραμματισμένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά με τον αξιολογούμενο, προγραμματίζουν και προετοιμάζουν την παρακολούθηση της διδασκαλίας/ υποστηρικτικού προγράμματος.

Κατά τη συζήτηση, διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέματα (ώρα, μέρα, τάξη, μάθημα) καθώς και θέματα, όπως ιδιαίτερη εστίαση, συμπληρωματικά στοιχεία κ.ά. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει μαθήματα και τάξεις/το μέλος Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ατομικά ή μικροομαδικά υποστηρικτικά προγράμματα.

 • Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται από αξιολογούμενο και αξιολογητή.
 • Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπαιδευτικού.
 • Στη συνάντηση προετοιμασίας θα πρέπει:
 • Να σιγουρευτείτε ότι ο αξιολογούμενος έχει κατανοήσει τις διαδικασίες
 • Να δημιουργήσετε ένα θετικό κλίμα συνεργασίας
 • Να επισημάνετε ακριβώς τι αναμένεται από αυτόν κατά την διδασκαλία που θα παρακολουθήσετε
 • Να συζητήσετε σε αδρές γραμμές το περιεχόμενο/πλάνο της διδασκαλίας και τους στόχους του σε σχέση με τη μάθηση των μαθητών
 • Να συζητήσετε σχετικά με τα χαρακτηριστικά του τμήματος και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε
 • Να συμβουλεύσετε τον/την εκπαιδευτικό να προσπαθήσει να τηρήσει κατά το δυνατόν τις συνήθεις ρουτίνες της διδασκαλίας του

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τα θέματα που θα συμφωνηθούν μπορεί να είναι κάποια από τα παρακάτω:

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Στην συνάντηση προετοιμασίας της παρακολούθησης του μαθήματος ο αξιολογητής και ο εκπαιδευτικός συμφώνησαν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω ζητήματα: (επιλέξτε 6-8, ανάλογα με τη στοχοθεσία σας, το μάθημα και τις προτάσεις του αξιολογούμενου)

 • Εμπλοκή μαθητών : Αξιολόγηση και ενίσχυση του επιπέδου ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 • Εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων

 • Πρακτικές συμπερίληψης  Εστίαση σε στρατηγικές για τη διασφάλιση της ένταξης και της στέγασης για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες και υπόβαθρα.

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες  Αξιολόγηση και βελτίωση της δυναμικής επικοινωνίας εντός της τάξης, τόσο μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών όσο και μεταξύ των ίδιων των μαθητών.

 • Θετική Ενίσχυση  θα δοθεί έμφαση σε στρατηγικές θετικής ενίσχυσης για την παρακίνηση και την αναγνώριση των επιτευγμάτων και των προσπαθειών των μαθητών.

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων πειθαρχίας και συγκρούσεων: Αντιμετώπιση της πρόληψης και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων πειθαρχίας και συγκρούσεων εντός της τάξης.

 • Πολιτισμική ευαισθησία  Προώθηση ενός πολιτισμικά ευαίσθητου και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει και γιορτάζει τη διαφορετικότητα.

 • Σχέσεις μαθητών Προώθηση θετικών σχέσεων με τους συμμαθητές και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών εντός της τάξης.

 • Συναισθηματική ευεξία  Αντιμετώπιση στρατηγικών για την υποστήριξη της συναισθηματικής ευεξίας των μαθητών και δημιουργία θετικού συναισθηματικού κλίματος στην τάξη.

 • Σχέσεις εκπαιδευτικού μαθητών  Εστίαση στην ενίσχυση και ενίσχυση της ποιότητας των σχέσεων μεταξύ του δασκάλου και των μεμονωμένων μαθητών.

 • Τεχνικές Διαχείρισης τάξης Διερεύνηση και τελειοποίηση τεχνικών διαχείρισης της τάξης για να εξασφαλιστεί ένα καλά οργανωμένο και ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης.

 • Γονεϊκή εμπλοκή  Διερεύνηση τρόπων συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και διατήρησης ανοιχτής επικοινωνίας με τις οικογένειες.

 • Ενσωμάτωση Τεχνολογίας Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού κλίματος και την υποστήριξη διαδραστικών μαθησιακών εμπειριών.

 • Πρακτικές Ανατροφοδότησης και Αξιολόγησης  Έλεγχος των μεθόδων για την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στους μαθητές και βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης για την προώθηση μιας θετικής ατμόσφαιρας μάθησης.

 • Κινητοποίηση μαθητών  Αξιολόγηση των στρατηγικών για την ενίσχυση των κινήτρων και του ενθουσιασμού των μαθητών για μάθηση μέσα στην τάξη.

 • Χρήση Εποπτικών Μέσων  Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χρήσης των εκπαιδευτικών πόρων για τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου και διεγερτικού περιβάλλοντος μάθησης.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Εκτός από τους τομείς ειδικής εστίασης που αναφέρθηκαν, σε συμφωνία μεταξύ του αξιολογητή και του εκπαιδευτικού θα περιληφθούν και οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση και η άρτια δόμηση της αξιολόγησης: (Μεταβάλετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ, ανάλογα και επιλέξτε τα πιο ταιριαστά συμπληρωματικά στοιχεία)

 • Καθορισμός κριτηρίων παρατήρησης  Πραγματοποιήθηκε σαφής καθορισμός των ειδικών κριτηρίων και δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των συμφωνηθέντων τομέων ειδικής εστίασης.

 • Μέθοδος συλλογής δεδομένων  Έγινε περιγραφή των μεθόδων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων, όπως η παρατηρήσεις στην τάξη, η ανάλυση του Σχεδίου Μαθήματος, κλπ.

 • Χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης : Πραγματοποιήθηκε καθορισμός σαφούς χρονοδιαγράμματος για επακόλουθες συναντήσεις και αξιολογήσεις για την παρακολούθηση της προόδου και την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε απαραίτητων προσαρμογών στο πρόγραμμα διδασκαλίας/υποστήριξης.

 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης  Προσδιορισμός πιθανών ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης που μπορούν να υποστηρίξουν τον δάσκαλο στην αντιμετώπιση των συμφωνηθέντων τομέων ειδικής εστίασης.

 • Κατανομή πόρων  Συζητήθηκαν τυχόν πρόσθετοι πόροι ή υποστήριξη που μπορεί να χρειαστούν για την εφαρμογή βελτιώσεων στο εκπαιδευτικό κλίμα, είτε πρόκειται για υλικά, κατάρτιση ή άλλες μορφές βοήθειας.

 • Στοχοθεσία  Πραγματοποιήθηκε συνεργατικός καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων που σχετίζονται με τις ειδικές περιοχές εστίασης, παρέχοντας ένα σαφές σημείο αναφοράς για την επιτυχία.

 • Προγραμματισμός συνεδρίας ανατροφοδότησης  Προγραμματισμός τακτικών συνεδριών ανατροφοδότησης και προβληματισμού όπου ο δάσκαλος και ο αξιολογητής μπορούν να συζητήσουν την πρόοδο, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές βελτίωσης.

 • Τεκμηρίωση Αλλαγών : Καθιέρωση συστήματος για την τεκμηρίωση τυχόν αλλαγών ή προσαρμογών που έγιναν στις στρατηγικές διδασκαλίας ή στο περιβάλλον της τάξης ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

 • Σχεδιασμός βελτιωτικών δράσεων  Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων ή τομέων που χρειάζονται βελτίωση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων στρατηγικών και χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή.

 • Κριτήρια επαναξιολόγησης Σαφής περιγραφή των κριτηρίων και των συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη μια επαναξιολόγηση του εκπαιδευτικού κλίματος, όπως σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης ή στη διδακτική προσέγγιση.

 • Συμφωνία εμπιστευτικότητας  Επιβεβαίωση της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων αξιολόγησης και τυχόν ευαίσθητων πληροφοριών που κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  Αναγνώριση της ανάγκης για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο πρόγραμμα διδασκαλίας/υποστήριξης, που θα επιτρέπει προσαρμογές με βάση τη συνεχή ανατροφοδότηση και τις εξελισσόμενες ανάγκες των μαθητών και της τάξης.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Ανάλογα με το εάν είναι η πρώτη ή η δεύτερη συνάντηση επιλέξτε τα καταλληλότερα από τα παρακάτω θέματα και περιγράψτε αναλόγως. Λ.χ. Επιπλέον αποφασίστηκε να γίνει σαφής τεκμηρίωση, με το σχέδιο μαθήματος και δείγμα εργασίας των μαθητών (1) καθώς επίσης και να εξεταστεί κατά πόσον οι στόχοι που ετέθησαν στην προηγούμενη συνάντηση έχουν επιτευχθεί (6))

 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης:  Σαφής περιγραφή της τεκμηρίωσης που πρέπει να παράσχει ο δάσκαλος, όπως σχέδια μαθημάτων, δείγματα εργασίας των μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τους τομείς ειδικής εστίασης.

 • Ευθυγράμμιση με Εκπαιδευτικά Πρότυπα  Διασφάλιση ότι οι περιοχές ειδικής εστίασης ευθυγραμμίζονται με τα σχετικά εκπαιδευτικά πρότυπα και στόχους, παρέχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αξιολόγηση.

 • Επίδραση στους μαθητές  Συζήτηση για το πώς οι βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό κλίμα μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

 • Συνεργατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Καθιέρωση μιας συνεργατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που επιτρέπει τόσο στον αξιολογητή όσο και στον εκπαιδευτικό να συνεισφέρουν ιδέες, προτάσεις και σχόλια κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

 • Ατομικοί στόχοι εκπαιδευτικού  Ενσωμάτωση των ατομικών επαγγελματικών στόχων του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αξιολόγησης για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους στόχους εξέλιξης της σταδιοδρομίας.

 • Αναστοχασμός στην προηγούμενη στοχοθεία  Αναλογισμός οποιωνδήποτε στόχων ή τομέων βελτίωσης που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις και συζήτηση της προόδου που σημειώθηκε ή των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν.

 • Συνεργασία με τους συναδέλφους Ενθάρρυνση της συνεργασίας με συναδέλφους και διερεύνηση ευκαιριών για παρατήρηση από ομοτίμους και ανατροφοδότηση για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης.

 • Συμμετοχή σε επαγγελματικές κοινότητες και ομάδες  Συζήτηση για τη συμμετοχή ή τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης που μπορούν να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη και γνώσεις.

 • Πολιτιστική ικανότητα  Συζήτηση στρατηγικών για την ενίσχυση της πολιτιστικής ικανότητας εντός του εκπαιδευτικού κλίματος, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές.

 • Εμπλοκή της κοινότητας  Διερεύνηση τρόπων συμμετοχής της τοπικής κοινότητας και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού κλίματος.

 • Μακροπρόθεσμα Βιωσιμότητα  Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των βελτιώσεων που έγιναν στο εκπαιδευτικό κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη πέρα από την περίοδο αξιολόγησης.

 • Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο τμήμα

 • Ύπαρξη συναδέλφου παράλληλης στήριξης και οριοθέτηση της αξιολογικής διαδικασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ

Συμπληρώνουμε τα πεδία ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ χρησιμοποιώντας κάποιες από τις προτάσεις των προηγούμενων σελίδων.

Πραγματοποιούμε με βάση αυτές την παρακολούθηση στην τάξη, κάνουμε την συζήτηση αναστοχασμού με τον εκπαιδευτικό και ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση παίρνοντας ιδέες από τις κλείδες παρατήρησης και καταγραφής που ακολουθούν

Οι δύο πίνακες (κλείδες παρατήρησης και καταγραφής) με παρατηρούμενες δεξιότητες ανά θέμα και λειτουργούν ως εξής: Με διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς επισημαίνεται μια οδηγία που υποδεικνύει πόσες δεξιότητες από κάθε υπο-θέμα είναι προτιμότερο να αξιολογήσουμε. Αυτό γιατί εάν έχουμε 3-4 αξιολογήσεις δεν θα πρέπει τα κείμενα να είναι πανομοιότυπα, αλλά και διότι η φύση του διδακτικού αντικειμένου του κάθε αξιολογούμενου είναι διαφορετικό.

1. Αφού ρίξουμε μια ματιά στις προτεινόμενες δεξιότητες διαγράφουμε από τους ακόλουθους πίνακες αυτές που δεν επιθυμούμε να αξιολογήσουμε είτε διότι είναι άσχετες είτε γιατί είναι παρόμοιες.

2. Στις δεξιότητες που απόμειναν βάζουμε έναν βαθμό 1-4, ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγε ο αξιολογούμενος.

3. Προσθέτουμε και εξάγουμε τον μέσο όρο που υποδηλώνει την γενική του επάρκεια.

4. Ταξινομούμε την κλείδα από τους μεγαλύτερους βαθμούς ανά δεξιότητα προς τους μικρότερους έτσι ώστε να διευκολυνόμαστε

5. Μελετούμε τις κλείδες παρατήρησης και φτιάχνουμε τα κειμενάκια. Κάθε δεξιότητα στις κλείδες παρατήρησης έχει τρείς παρατηρούμενες συμπεριφορές λ.χ:

Δεξιότητα x: Δημιουργεί θετικό ψυχολογικό κλίμα
 • δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση
 • δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να εκφραστούν
 • επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μαθητές

Έτσι τα μικρά κείμενα που θα φτιάξουμε θα είναι ως εξής

Αν ο εκπαιδευτικός είναι άριστος (βαθμός 4) το κειμενάκι που θα γράψουμε, θα είναι απλή αντιγραφή και επικόλληση του παραπάνω και θα περιέχει και τις τρεις συμπεριφορές σε κατάφαση, οπότε σβήνοντας τα “enter” θα γίνει: «Δημιουργεί θετικό ψυχολογικό κλίμα, δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να εκφραστούν και επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μαθητές»

Αν ο εκπαιδευτικός είναι πολύ καλός (βαθμός 3) το κειμενάκι που θα γράψουμε, θα περιέχει τις δύο συμπεριφορές σε κατάφαση και τη μία (όποια επιλέξουμε) αρνητική και  θα γίνει κάπως έτσι: «Δημιουργεί θετικό ψυχολογικό κλίμα, δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση και δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να εκφραστούν. Ωστόσο, μερικές φορές δείχνει ελλιπή ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μαθητές»

Αν ο εκπαιδευτικός είναι ικανοποιητικός (βαθμός 2) το κειμενάκι που θα γράψουμε, θα περιέχει τη μία συμπεριφορά σε κατάφαση και τις δύο (όποια ταιριάζει) αρνητικές και  θα γίνει: «Κατορθώνει να δημιουργήσει θετικό ψυχολογικό κλίμα, δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση. Ωστόσο συχνά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να εκφραστούν και  δείχνει ελλιπή ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μαθητές»

Αν ο εκπαιδευτικός είναι ανεπαρκής (βαθμός 1), ε, τότε ο Θεός βοηθός!

6. Μόλις φτιάξουμε όλα τα κειμενάκια οριστικοποιούμε την αξιολόγηση

7. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την αναστοχαστική λειτουργία σε κάθε πεδίο

ΚΛΕΙΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΣ

1-4

Δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη

(αξιολογήστε 4 ή περισσότερες δεξιότητες, διαγράφοντας τις υπόλοιπες)

1 Ενθαρρύνει τη θετική αλληλεπίδραση
 • καλώντας μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο να συνεργαστούν σε ομαδικές εργασίες
 • χρησιμοποιώντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων
 • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να ακούν ενεργά και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις
 
2 Δημιουργεί θετικό ψυχολογικό κλίμα
 • δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση
 • δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να εκφραστούν
 • επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μαθητές
 
3 Δημιουργεί θετικό μαθησιακό κλίμα
 • δείχνοντας φιλικότητα, προσήνεια και ενθάρρυνση
 • δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς και άνετα να ρωτήσουν και να κάνουν λάθη
 • δείχνοντας ενδιαφέρον για τους μαθητές ως άτομα
 
4 Ενεργοποιεί τη συμμετοχή των μαθητών
 • χρησιμοποιώντας ποικίλες διδακτικές μεθόδους που ενεργοποιούν τους μαθητές
 • δίνοντας στους μαθητές ευκαιρίες για ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και ενεργή συμμετοχή
 • προσαρμόζοντας την διδασκαλία στις ατομικές ανάγκες των μαθητών
 
5 Επιβλέπει και ανατροφοδοτεί με παιδαγωγικό τρόπο
 • παρακολουθώντας την πρόοδο των μαθητών και τους παρέχοντας συχνή ανατροφοδότηση
 • με εστιασμένη, συγκεκριμένη και πραγματοποιήσιμη ανατροφοδότηση
 • βοηθώντας τους μαθητές να θέσουν στόχους και να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίτευξή τους
 • προωθώντας πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού εκπαιδευτικού και μαθητών
 
6 Ενθαρρύνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό
 • διατηρώντας ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με τους μαθητές
 • ακούοντας με προσοχή τις ανησυχίες και τα προβλήματα των μαθητών
 • δείχνοντας σεβασμό προς τις διαφορετικές απόψεις και ιδεολογίες τους
 
7 Περιμένει το καλύτερο από τους μαθητές
 • έχοντας υψηλές προσδοκίες από αυτούς και πιστεύοντας στις δυνατότητές τους
 • ενθαρρύνοντάς τους να θέτουν υψηλούς στόχους και να προσπαθούν για το καλύτερο
 • εστιάζοντας στις δυνατότητες των μαθητών και όχι στις αδυναμίες τους
 
8 Σέβεται την αξιοπρέπεια των μαθητών
 • εστιάζοντας στην κατανόηση της αιτίας της συμπεριφοράς και όχι στην τιμωρία
 • λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό υπόβαθρο και τις ανάγκες τους
 • εστιάζοντας στην αποκατάσταση του προβλήματος και στην πρόληψη μελλοντικής εμφάνισης
 
Εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία

(αξιολογήστε 3 ή περισσότερες δεξιότητες, διαγράφοντας τις υπόλοιπες)

9 Ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή
 • θέτοντας ερωτήσεις που προκαλούν κριτική σκέψη και προβληματισμό
 • δίνοντας στους μαθητές χρόνο να σκεφτούν και να απαντήσουν
 • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ιδέες τους
 
10 Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή περισσοτέρων μαθητών
 • χρησιμοποιώντας ποικίλες διδακτικές μεθόδους που απευθύνονται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ
 • δίνοντας στους μαθητές ευκαιρίες να ηγηθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες
 • προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις ατομικές ανάγκες των μαθητών
 
11 Ενισχύει την κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή
 • επισημαίνοντας και επαινώντας τις θετικές συμπεριφορές των μαθητών
 • δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς να κάνουν λάθη
 • πανηγυρίζοντας και επισημαίνοντας με κάθε επιτυχία όλων των μαθητών
 
12 Επιδεικνύει αυξημένη αποτελεσματικότητα
 • δημιουργώντας ένα θετικό και παραγωγικό περιβάλλον μάθησης
 • κάνοντας τους μαθητές να νιώθουν ασφαλείς, άνετα και ότι τους υποστηρίζει
 • καθώς οι μαθητές είναι αφοσιωμένοι στη μάθηση και σημειώνουν πρόοδο
 
Πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας

(αξιολογήστε 2 ή 3 δεξιότητες, διαγράφοντας τις υπόλοιπες)

13 Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα πειθαρχίας
 • θέτοντας σαφείς κανόνες και όρια στην τάξη
 • εφαρμόζοντας τις συνέπειες με ήρεμο και δίκαιο τρόπο
 • εστιάζοντας στην επίλυση του προβλήματος και όχι στην τιμωρία
 
14 Αντιμετωπίζει τα προβλήματα πειθαρχίας με αξιοπρέπεια
 • διατηρώντας ήρεμη στάση και χωρίς να φωνάζει στους μαθητές
 • εστιάζοντας στην επίλυση του προβλήματος και όχι στην τιμωρία
 • δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους
 
15 Επιδεικνύει δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων πειθαρχίας
 • λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία πριν από την επιβολή ποινής
 • εφαρμόζοντας τις ίδιες συνέπειες σε όλους τους μαθητές για παρόμοιες παραβάσεις
 • εστιάζοντας στην αποκατάσταση της ζημιάς και όχι στην τιμωρία
 
16 Απαντά σε προβλήματα πειθαρχίας επιτυχημένα
 • διατηρώντας ψυχραιμία και ηρεμία σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς
 • εστιάζοντας στην κατανόηση της αιτίας της συμπεριφοράς και όχι στην τιμωρία
 • σε συνεργασία με τους μαθητές προκειμένου να βρεθούν λύσεις και να αποτραπούν μελλοντικά προβλήματα
 
Επίλυση διαφορών

(αξιολογήστε 2 δεξιότητες, διαγράφοντας την τρίτη)

17 Προλαμβάνει και διαχειρίζεται τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • θέτοντας σαφείς κανόνες και όρια στην τάξη
 • εφαρμόζοντας τις συνέπειες με ήρεμο και δίκαιο τρόπο
 • διδάσκοντας στους μαθητές δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης
 
18 Καλλιεργεί δεξιότητες αυτορρύθμισης
 • βοηθώντας τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους
 • διδάσκοντας στους μαθητές στρατηγικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων τους
 • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμπεριφορά τους
 
19 Συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων
 • χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητές
 • ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα και την αλληλοβοήθεια στην τάξη
 • δίνοντας στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και να αναλάβουν ευθύνες
 
Διαχείριση συγκρούσεων

(αξιολογήστε μόνο μία ή και τις δύο από τις παρακάτω δεξιότητες)

20 Διαχειρίζεται τις διαφορές και τις συγκρούσεις
 • διατηρώντας ψυχραιμία και ηρεμία σε περίπτωση διαφωνιών
 • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με ειρηνικό τρόπο
 • βοηθώντας τους μαθητές να βρουν λύσεις στις διαφορές τους με διάλογο και συνεργασία
 
21 Προλαμβάνει την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • οργανώνοντας δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον
 • δημιουργώντας ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης
 • επιλύοντας έγκαιρα τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών
 
Αποδοχή της διαφορετικότητας

(αξιολογήστε μόνο μία ή και τις δύο από τις παρακάτω δεξιότητες)

22 Αναγνωρίζει και αποδέχεται τη διαφορετικότητα
 • προωθώντας την ένταξη και την ισότητα στην τάξη
 • χρησιμοποιώντας υλικό και διδακτικές μεθόδους που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της κοινωνίας
 • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις διαφορές
 
23 Αντιμετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες που έχει κάθε μαθητής
 • λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και το υπόβαθρο των μαθητών
 • προσαρμόζοντας τις διδακτικές του προσεγγίσεις και ανταποκρινόμενος στις διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες και στυλ
 • δημιουργώντας ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
 

Μέσος όρος Παιδαγωγικού κλίματος:

 

Κλείδα αξιολόγησης αναστοχαστικών δεξιοτήτων.

 

ΒΑΘΜΟΣ

1-4

1. Διαχείριση παιδαγωγικού κλίματος:

 

 • Αναγνώριση δυνατών και αδύναμων σημείων: Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τα σημεία όπου η διαχείριση του κλίματος ήταν αποτελεσματική και εκείνα όπου υπήρξαν δυσκολίες.
 • Ανάλυση αιτιών: Εξετάζει κριτικά τους παράγοντες που συνέβαλαν στις επιτυχίες και αποτυχίες, λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό περιβάλλον, τις διδακτικές μεθόδους, την αλληλεπίδραση με τους μαθητές και τυχόν εξωτερικούς παράγοντες.
 • Συγκεκριμένα παραδείγματα: Υποστηρίζει την αυτοαξιολόγησή του με μετρήσιμα στοιχεία, όπως ποσοστά συμμετοχής, παρατηρήσεις συμπεριφοράς, σχόλια μαθητών, κ.α.
2. Κριτική επανεξέταση πρακτικών:  
 • Αμφισβήτηση καθιερωμένων μεθόδων: Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει διάθεση αμφισβήτησης και αναθεώρησης των υφιστάμενων πρακτικών, χωρίς να εμμένει άκριτα σε αυτές.
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας: Εξετάζει κριτικά το κατά πόσο οι πρακτικές που υιοθετεί συμβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού κλίματος, στην πρόληψη προβλημάτων και στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
 • Ευαισθησία σε διαφορετικές ανάγκες: Αναγνωρίζει την ανάγκη προσαρμογής των πρακτικών στις ατομικές διαφορές, μαθησιακά στυλ και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών.
3. Εντοπισμός προβληματικών σημείων:  
 • Ειλικρινής αυτοκριτική: Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τα λάθη και τις αστοχίες του, χωρίς να αποποιείται ευθύνες.
 • Εστίαση σε λύσεις: Προσδιορίζει συγκεκριμένα βήματα για την αντιμετώπιση των προβληματικών σημείων, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα.
 • Αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας: Δείχνει ετοιμότητα να συνεργαστεί με συναδέλφους, εκπαιδευτικούς συμβούλους ή άλλους ειδικούς για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του.
4. Υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων:  
 • Γνώση νέων μεθόδων: Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει γνώση και κατανόηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του κλίματος.
 • Επιλογή κατάλληλων μεθόδων: Επιλέγει με κριτική σκέψη τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για το δικό του μαθησιακό περιβάλλον και τις ανάγκες των μαθητών.
 • Προσήλωση στην παιδαγωγική έρευνα: Ενσωματώνει στην πράξη ευρήματα από την παιδαγωγική έρευνα και τις καλύτερες πρακτικές.

Επισήμανση: Εάν χρησιμοποιηθούν με σύνεση και δημιουργικότητα οι παραπάνω αξιολογικές κρίσεις, όχι μόνο μπορούν να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα, αλλά και να βοηθήσουν στη δημιουργία τουλάχιστον 6 διαφορετικών αξιολογήσεων, με ανασυνδυασμό των δεξιοτήτων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Ακολουθούν τέσσερις γενικές παράγραφοι αξιολόγησης από τις οποίες θα επιλέξετε μία για να βάλετε στο θέμα «Παιδαγωγικό κλίμα»

Ακολουθούν τέσσερις γενικές παράγραφοι αξιολόγησης από τις οποίες θα επιλέξετε μία για να βάλετε στο αντικείμενο «Παιδαγωγικό κλίμα»

Μη ικανοποιητικό: Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, ο εκπαιδευτικός δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει θετικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μέσα στην τάξη. Υπήρχε αισθητή η απουσία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, που οδήγησε σε περιορισμένη επαφή μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μαθητών. Τα προβλήματα πειθαρχίας είτε δεν προλήφθηκαν αποτελεσματικά είτε αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία, με αποτέλεσμα ένα χαοτικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι απαντήσεις του εκπαιδευτικού στις συγκρούσεις ήταν δυσανάλογες και μερικές φορές αναποτελεσματικές, χωρίς την απαραίτητη παιδαγωγική προσέγγιση. Επιπλέον, υπήρξε ελάχιστη αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μιας ατμόσφαιρας στην τάξη χωρίς αποκλεισμούς.

Ικανοποιητικό: Ο εκπαιδευτικός έδειξε ένα ικανοποιητικό επίπεδο δημιουργίας θετικού ψυχολογικού κλίματος για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας εντός της τάξης. Έγινε αξιοσημείωτη προσπάθεια καλλιέργειας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ αυτού και των μαθητών, αν και δεν διατηρήθηκε με συνέπεια. Απέτρεψε κάποια προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά η επίλυση συγκρούσεων και διαφορών δεν ήταν πάντα αποτελεσματική. Αν και υπήρχε ένα αποδεκτό επίπεδο αναγνώρισης και αποδοχής της διαφορετικότητας, δεν δόθηκε υψηλή προτεραιότητα στις σχετικές ενέργειες. Πάντως σημαντικός αριθμός μαθητών συμμετείχε ενεργά στις μαθησιακές διαδικασίες, συμβάλλοντας σε μια γενικά θετική ατμόσφαιρα στην τάξη.

Πολύ Καλό: Προχωρώντας πέρα από το ικανοποιητικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός τα κατάφερε πολύ καλά στη διαμόρφωση ενός διακριτού κλίματος θετικών διαπροσωπικών σχέσεων εντός της τάξης. Ένα υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ήταν εμφανές, συμβάλλοντας σημαντικά σε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Η πρόληψη και η διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, επιδεικνύοντας μια σαφή πρόθεση προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των μαθητών. Επίσης ήταν εμφανείς κάποιες ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής αναγνώρισης και αποδοχής πολιτιστικών και ατομικών διαφορών ήταν εμφανείς, δημιουργώντας ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, ένας αυξημένος αριθμός μαθητών συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της τάξης, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στη συμμετοχή ολόκληρης της τάξης.

Άριστα : Πέρα από το πολύ καλό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός επέδειξε μια εξαιρετική ικανότητα να καλλιεργεί δεξιότητες αυτορρύθμισης στην κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών. Υπήρξε καθοριστική η συμβολή του στην ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων για κοινούς στόχους, διαχείριση συγκρούσεων και κοινές δράσεις. Ο εκπαιδευτικός όχι μόνο εντόπισε αποτελεσματικά κρίσιμα γεγονότα και προβληματικά σημεία αλλά διατύπωσε και κατάλληλες προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Ήταν εμφανής η βαθιά κατανόηση των συνεπειών που έχει το παιδαγωγικό κλίμα στη μάθηση και την κοινωνική ανάπτυξη κάποιων συγκεκριμένων μαθητών. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός αναζήτησε και εφάρμοσε ενεργά σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, ενισχύοντας σημαντικά το παιδαγωγικό κλίμα και προάγοντας την ισότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς.


Ακολουθούν τέσσερις γενικές παράγραφοι αξιολόγησης από τις οποίες θα επιλέξετε μία για να βάλετε στο θέμα «Αναστοχασμός»

Μη ικανοποιητικό : Ο εκπαιδευτικός επέδειξε έλλειψη ικανότητας να αναστοχαστεί το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης και να αναθεωρήσει κριτικά τις πρακτικές του κατά την περίοδο αξιολόγησης. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, με ελάχιστη προσοχή στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο εντοπισμός του προβλήματος και η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών για βελτίωση απουσίαζαν ιδιαίτερα. Οι προβληματισμοί του εκπαιδευτικού ήταν επιφανειακοί και δεν συνέβαλαν στη συστηματική βελτίωση των πρακτικών του ή του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης.

Ικανοποιητικό : Ο εκπαιδευτικός επέδειξε ικανοποιητικό επίπεδο προβληματισμού, κριτικής εξέτασης και αυτοαξιολόγησης πρακτικών που σχετίζονται με το παιδαγωγικό κλίμα και τις σχέσεις στην τάξη. Ταυτόχρονα υπήρξαν ενδείξεις εντοπισμού του προβλήματος αλλά μέτριο ενδιαφέρον για τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, και η διαδικασία δεν διέθετε συστηματική προσέγγιση. Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνέβαλε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης των προβληματικών σημείων στη διαχείριση της τάξης, ωστόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στην υιοθέτηση μιας πιο συστηματικής προσέγγισης στον αυτοστοχασμό.

Πολύ καλό : Ο εκπαιδευτικός έχει σημαντικές δεξιότητες αυτοκριτικής, και επέδειξε αυξημένη ικανότητα ερμηνείας κρίσιμων γεγονότων και προβληματικών σημείων στη διδασκαλία και την παιδαγωγική εργασία. Διατυπώνει με συνέπεια κατάλληλες προτάσεις για βελτίωση, επιδεικνύοντας υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Η προχωρημένη κατανόηση των συνεπειών που έχει το παιδαγωγικό κλίμα στη μάθηση και την κοινωνική ανάπτυξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά ήταν εμφανής. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού επεκτάθηκε πέρα από τις συνήθεις εκτιμήσεις, αντανακλώντας μια βαθύτερη προθυμία για συνεχή βελτίωση.

Άριστα : Έχοντα προχωρήσει πέρα από το πολύ καλό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός επέδειξε μια εξαιρετική ικανότητα να αναζητά και να εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που όχι μόνο βελτίωσαν το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης αλλά και προώθησαν την ισότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας συνεκπαίδευσης σχολείο. Οι δεξιότητες αυτορρύθμισης της κοινωνικής και μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητών καλλιεργήθηκαν αποτελεσματικά μέσω μιας στοχαστικής και αυτοκριτικής προσέγγισης. Ο εκπαιδευτικός επέδειξε καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων για κοινούς στόχους, διαχείριση συγκρούσεων και κοινές ενέργειες. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης ήταν ενδελεχής, συστηματική και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης τόσο στις διδακτικές πρακτικές όσο και στο παιδαγωγικό κλίμα της τάξης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΕΡΟΣ Α2

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση αξιολόγησης"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

 

1η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

2η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΣ:

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΜΑΘΗΜΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

ΗΜΕΡΑ :

ΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

ΩΡΑ :

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΜ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

EMAIL:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε μια από τις δύο προγραμματισμένες παρακολουθήσεις. Μπορείτε να επιλέγετε τις ίδιες ή διαφορετικές δεξιότητες προς αξιολόγηση σε κάθε μια. Η δεξιότητα που αξιολογείται και στην άλλη παρακολούθηση σημειώνεται με έναν αστερίσκο [*]. Πρέπει να επιλέξετε δεξιότητες ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ παρακολουθήσεις για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο της αξιολόγησης πιο κάτω.

ΕΣΤΙΑΣΗ

Επιλέξτε σε ποιους από τους παρακάτω τομείς συναποφασίαστε με τον/την αξιολογούμενο/η εκπαιδευτικό να εστιάσετε κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων του μαθήματός τους προκειμένου να αξιολογήσετε το εκπαιδευτικό κλίμα της τάξης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιλέξτε ποια επιπλέον στοιχεία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή/και της αναστοχαστικής συνεδρίας

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιλέξτε έάν υπάρχουν λοιπά θέματα που σκοπεύετε να λάβετε υπόψη κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή/και της αναστοχαστικής συνεδρίας

Διαδώστε το!

Pin it

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...