Υπολογισμός κανονικής προϋπηρεσίας

Αν θέλετε να βρείτε πόση προϋπηρεσία έχετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να η λύση! Απλά δηλώστε το πότε προσληφθήκατε και πότε απολυθήκατε και θα έχετε -ως εκ θαύματος- την προϋπηρεσία σας σε έτη, μήνες και μέρες. Ρε τι σου είναι η τεχνολογία...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην εφαρμογή αυτή, επίσης, γίνεται αυτόματα και ο Υπολογισμός της εμπειρίας που χρειάζεται ο ΑΣΕΠ, όταν κάνει κάποιος αίτηση για πρόσληψη. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε τα εξής:

Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη.

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του 25.

Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, (πλην ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες γραμμές και να δώσετε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στην τελευταία γραμμή του πίνακα γίνεται αυτόματα η πρόσθεση.

 

       

ΓΙΑ Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσληψη Aπόλυση Ημέρες Πραγμ.χρ. Για ΙΚΑ Δημόσιο κ.ά.
       

Σύνολο

       

* Ε = έτη, Μ = μήνες, Η = ημέρες

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...