Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 
 

ΑρχικήΕπικοινωνία | Ταυτότητα | Πλοήγηση | Downloads


 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε.Α.Π.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες Abstract Περίληψη Εισαγωγή


ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

1.1 Έννοια και σκοπός

1.2 Αναγκαιότητα της Αξιολόγησης του μαθητή

1.3 Αδυναμίες της αξιολόγησης στο σχολείο

1.4 Αυθεντική Αξιολόγηση

1.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

1.4.2 Αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της παραδοσιακής αξιολόγησης

1.4.3 Η αξιολόγηση υπό το πρίσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων

1.4.4 Η αξία της αυθεντικής αξιολόγησης

1.5 Διαπιστώσεις για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση


Κεφ. 2: Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή

2.1 Τι είναι το Πορτφόλιο

2.2 Τύποι Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3 Το περιεχόμενο ενός Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3.1 Καθορισμός του στόχου

2.3.2 Καθορισμός του περιεχομένου

2.3.3 Αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών

2.4 Αναγκαιότητα χρήσης

2.5 Πλεονεκτήματα των ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης

2.6 Προβλήματα και Μειονεκτήματα


ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1: Η παρούσα έρευνα -

1.1 Σκοπός της έρευνας

1.2 Στόχοι της έρευνας

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα


Κεφ. 2 Η αναγκαιότητα και η σημασία της παρούσας έρευνας


Κεφ. 3 Μεθοδολογία της έρευνας

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο

3.1.1 Ποσοτική μέθοδος

3.1.2 Ποιοτική μέθοδος

3.2 Η ερευνητική διαδικασία

3.2.1 Ποσοτική προσέγγιση

3.2.2 Ποιοτική προσέγγιση

3.3 Τα ερευνητικά εργαλεία

3.3.1 Το 1ο ερωτηματολόγιο

3.3.2 Το 2ο ερωτηματολόγιο


Κεφ. 4 Δειγματοληψία / Διαδικασία Επιλογής -

4.1 Δειγματοληψία 1ου ερωτηματολογίου

4.1.1 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο

4.1.2 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο και φύλο

4.1.3 Σύγκριση δείγματος και πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικία

4.1.5 Σχόλια ερωτώμενων 1ου ερωτηματολογίου

4.2 Δειγματοληψία 2ου ερωτηματολογίου


Κεφ. 5 Ανάλυση δεδομένων -

5.1 Αποτελέσματα 1ου ερωτηματολογίου

5.2. Συσχετισμός μεταβλητών 1ου ερωτηματολογίου

5.3 Αποτελέσματα 2ου ερωτηματολογίου

5.3.1 Περιγραφή συνθηκών πειραματικής εφαρμογής

5.3.2 Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία


Κεφ. 6: Συμπεράσματα -

6.1 Συμπεράσματα ποσοτικής έρευνας

6.2. Συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας

6.3 Συσχέτιση συμπερασμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο


Κεφ. 7: Προτάσεις


Κεφ. 8: Ερωτήματα για περεταίρω διερεύνηση


Επίλογος


Βιβλιογραφία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1ο Ερωτηματολόγιο

2ο Ερωτηματολόγιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Πίνακες

- Αλληλεξάρτηση μεταβλητών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Αποδελτίωση σχολίων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διασταύρωση Ερευνών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΕΜ:

Περιεχόμενο

Δείγμα «αδύνατου» μαθητή

Δείγμα «μέτριου» μαθητή

Δείγμα «καλής» μαθήτριας

Δείγμα «άριστης» μαθήτριας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Λογισμικό .

- Πρόγραμμα εντοπισμού δεικτών Εσωτερικής Συνέπειας

- Πρόγραμμα διαπίστωσης ανεξαρτησίας μεταβλητών

- Κώδικας Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ`

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 1ο Ερωτηματολόγιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας με θέμα: "Το πορτφόλιο ως μέσον αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", παρακαλώ συμπληρώστε προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν, έστω και αποσπασματικά ή διαισθητικά, μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές ειδικοτήτων όπως Γυμναστές, Φιλόλογοι Ξένων Γλωσσών ή Καθηγητές Καλλιτεχνικών, είτε στο Ολοήμερο είτε στο Κανονικό Πρόγραμμα. Αν είστε εκτός τάξης (στέλεχος εκπαίδευσης κλπ) απαντήστε τις ερωτήσεις με βάση την εμπειρία σας.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν, στις περιπτώσεις που ζητείται, δίνατε κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις επιλογές σας.

Εάν είστε νηπιαγωγός και κάποιες ερωτήσεις δεν έχουν εφαρμογή στο μάθημά σας, παρακαλώ αφήστε τις αναπάντητες. Εντούτοις στις περιπτώσεις που κρίνετε κάτι ως εφαρμόσιμο και στο νηπιαγωγείο, μπορείτε να απαντήσετε.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί.

Σε περίπτωση που εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε την μέθοδο του "Πορτφόλιο", θα επιθυμούσα να μου αποστείλετε την διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με στόχο να έρθουμε σε προσωπική επαφή για μια συνέντευξη εις βάθος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εφαρμόσατε και τα προβλήματα που προέκυψαν. Και σε αυτή την περίπτωση θα διαφυλαχθεί η ανωνυμία σας.

Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,

Με εκτίμηση

Διον. Κ. Παρούτσας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Επιλέξτε την ειδικότητα στην οποία ανήκετε

Δάσκαλος/α

Νηπιαγωγός

Γυμναστής/τρια

Αγγλικής Φιλολογίας

Γαλλικής Φιλολογίας

Γερμανικής Φιλολογίας

Καλλιτεχνικών

Μουσικής


2. Ποια χρονιά πήρατε το πτυχίο σας;


3. Σε τι οργανικότητας σχολείο εργάζεσθε;

Σε νηπιαγωγείο πόλης

Σε μονοθέσιο

Σε ολιγοθέσιο απομακρυσμένο

Σε ολιγοθέσιο πόλης

Σε 6/θέσιο πόλης κάτω των 10.000 κατοίκων

Σε 6/θέσιο πόλης άνω των 10.000 κατοίκων

Σε 7/θέσιο και άνω πόλης κάτω των 10.000 κατοίκων

Σε 7/θέσιο και άνω πόλης άνω των 10.000 κατοίκων


4. Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο στο οποίο ανήκετε:


5. Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

22-30

31-40

41-50

Πάνω από 50


6. Σε τι περιβάλλον βρίσκεται το σχολείο σας και ποιο είναι γενικά το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών σας;

 Γενικά υποβαθμισμένο

 Ποικίλο προς υποβαθμισμένο

 Ποικίλο προς αναβαθμισμένο

 Γενικά αναβαθμισμένο

Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με το επίπεδο του σχολείου σας


7. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργατικότητας και αποδοχής μεταξύ των συναδέλφων στο σχολείο όπου εργάζεσθε;

Εξαιρετικά υψηλό

Αρκετά καλό

Μέτριο

Απαράδεκτο

Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.


8. Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε συνολικά στην εκπαίδευση;

 0-5

 6-10

 11-16

 17-25

 25 και πάνω


9. Παρακαλώ σημειώστε τα πιθανά προσόντα σας πέραν των βασικών σας σπουδών (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερα από ένα).

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Συνέδρια (Εισηγητής/τρια ή απλή συμμετοχή)

Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Δεύτερο Πτυχίο


9α. Παρακαλώ σημειώστε την τάξη στην οποία διδάσκετε. (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία).

 Α

 Β

 Γ

 Δ

 Ε

 Στ

 Στο ολοήμερο

 Βρίσκομαι εκτός τάξης


9β. Λόγω της διαδικτυακής φύσης της έρευνας και με στόχο να διαπιστωθεί ότι είστε πράγματι εκπαιδευτικός παρακαλώ συμπληρώστε, όπως θυμάστε καλύτερα, ποιο ήταν το τελευταίο μάθημα που διδάξατε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Παρακαλώ συμπληρώστε έστω και ένα (π.χ Μαθηματικά: Αναλογίες, Ιστορία: Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες, Αγγλικά:Unit 4-Time κτλ).

 Στα Μαθηματικά

 Στη Γλώσσα

 Στην Ιστορία

 Στο μάθημα της ειδικότητάς σας


10. Μπορείτε να φτιάξετε ένα "διαγώνισμα" στο Word; (με εικόνες, πίνακες κλπ);

 ναι

 όχι


11. Μπορείτε να βρείτε μια πληροφορία που σας ενδιαφέρει στο Google;

 ναι

 όχι


12. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο εκπαιδευτικό σας έργο; (π.χ. για να βρείτε υλικό για μια γιορτή, μια εικόνα για το μάθημα, πληροφορίες κλπ)

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ


13. Μπορείτε να χειριστείτε το Excel και να εισάγετε τις βασικές συναρτήσεις σε αυτό;

 ναι - όχι


14. Μπορείτε να φτιάξετε μια παρουσίαση με το Power Point;

 ναι - όχι

Συμπληρώστε, αν κρίνετε απαραίτητο, κάποιο σχόλιο σχετικά με τις δυνατότητές σας στη χρήση Η/Υ


15. Η αξιολόγηση όπως εφαρμόζεται σήμερα στο δημοτικό (βαθμολογίες ανά τρίμηνο κλπ) πιστεύετε ότι δίνει ένα ικανοποιητικό αποτύπωμα των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του μαθητή;

 πολύ

 αρκετά

 λίγο

 καθόλου

Αιτιολογήστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


16. Η αξιολόγηση όπως εφαρμόζεται σήμερα στο δημοτικό (βαθμολογίες ανά τρίμηνο κλπ) πιστεύετε ότι σας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το μάθημά σας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή;

 πολύ

 αρκετά

 λίγο

 καθόλου

Αιτιολογήστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


17. Χρησιμοποιείτε ένα σύστημα καταγραφής της μαθητικής πορείας του κάθε παιδιού, διαφορετικό από αυτό που προβλέπουν οι εγκύκλιοι (π.χ. λίστες βαθμών διαγωνισμάτων για δική σας χρήση, σχόλια, παρατηρήσεις ή ο,τιδήποτε άλλο);

 ναι

 όχι


18. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες συνεκτιμάτε όταν βάζετε τον τελικό βαθμό του τριμήνου σε έναν μαθητή; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν)

α. τις επιδόσεις του στα μαθήματα με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος

β. την συμπεριφορά του, τις στάσεις και τις αξίες του

γ. τον ατομικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης

δ. το στάδιο της γλωσσικής του ανάπτυξης

ε. τις ευκαιρίες που παρέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας

19. Χρησιμοποιείτε τις προτάσεις για αυτοαξιολόγηση που υπάρχουν στα διδακτικά εγχειρίδια των διαφόρων μαθημάτων.

 πολύ

 αρκετά

 λίγο

 καθόλου


20. Υλοποιήσατε το τελευταίο διάστημα ή υλοποιείτε σήμερα κάποιο διαθεματικό πρότζεκτ;

 ναι

 όχι

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


21. Τα θρανία στην τάξη σας είναι σε διάταξη ομάδων; (Αν είστε Γυμναστής/τρια εφαρμόζετε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους;)

 ναι

 όχι

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


22. Zητάτε από τους μαθητές σας να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους κάποια έννοια ή να επιδείξουν κάποια δεξιότητα;

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


23. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να ΓΡΑΨΟΥΝ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση;

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


24. Πόσο συχνά ΣΥΖΗΤΑΤΕ με τους μαθητές σας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση;

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


25. Πόσο συχνά προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μια σωστή απάντηση από τους μαθητές σας μέσω ερωταποκρίσεων;

 πάντοτε

 συχνά

 όχι και τόσο συχνά

 σπάνια

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας

26. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να απομνημονεύσουν έναν κανόνα ή ένα τμήμα πληροφορίας;

 Στα Μαθηματικά

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στη Γραμματική / Γλώσσα

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στη Φυσική

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στην Ιστορία

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στο μάθημα της ειδικότητάς σας

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Δεν έχει εφαρμογή

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα


27. Όταν κατασκευάζετε ένα τεστ για τα παρακάτω μαθήματα σε τι ποσοστό χρησιμοποιείτε προτυποποιημένες ασκήσεις (σωστό – λάθος, αντιστοίχιση, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών κτλ) και σε τι ποσοστό ανοιχτές ασκήσεις όπου οι μαθητές γράφουν ελεύθερα κείμενο με την απάντησή τους;

 Στα Μαθηματικά

 μόνο προτυποποιημένες

 υπερέχουν οι προτυποποιημένες

 μισές – μισές

 υπερέχουν οι ανοιχτές

 μόνο ανοιχτές

 Στη Γραμματική / Γλώσσα

 μόνο προτυποποιημένες

 υπερέχουν οι προτυποποιημένες

 μισές - μισές

 υπερέχουν οι ανοιχτές

 μόνο ανοιχτές

 Στη Φυσική

 μόνο προτυποποιημένες

 υπερέχουν οι προτυποποιημένες

 μισές - μισές

 υπερέχουν οι ανοιχτές

 μόνο ανοιχτές

 Στην Ιστορία

 μόνο προτυποποιημένες

 υπερέχουν οι προτυποποιημένες

 μισές - μισές

 υπερέχουν οι ανοιχτές

 μόνο ανοιχτές

 Στο μάθημα της ειδικότητάς σας

 μόνο προτυποποιημένες

 υπερέχουν οι προτυποποιημένες

 μισές - μισές

 υπερέχουν οι ανοιχτές

 μόνο ανοιχτές

 Δεν έχει εφαρμογή

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα


28. Επιτρέπετε στους μαθητές σας να συνομιλούν με την ομάδα τους (ή τον/την διπλανό/ή τους) όταν λύνουν ένα πρόβλημα ή όταν συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας;

πάντοτε

 συχνά

 όχι και τόσο συχνά

 σπάνια

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


29. Πόσο συχνά "κατασκευάζετε" ή επιλέγετε προβλήματα, ασκήσεις ή πειράματα που αφορούν την καθημερινότητα και αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις;

 Στα μαθηματικά

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στη Γλώσσα/Γραμματική

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στη Φυσική

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Στην Ιστορία

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

 Σε μαθήματα ειδικότητας

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας, συνολικά ή ανά μάθημα


30. Πόσο συχνά ζητάτε από τους συμμαθητές να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ενός μαθητή;

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


31. Πόσο συχνά αναφέρετε στην τάξη ή συζητάτε προσωπικά με τους μαθητές σας την πρόοδό τους;

 συχνά

 αρκετά συχνά

 σπάνια

 ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


32. Διατηρείτε σε κάποιου είδους αρχείο τα παλιά "διαγωνίσματα", εργασίες ή φωτογραφίες δραστηριοτήτων των μαθητών σας;

 ναι

 όχι

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


33. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, σε ποιο μάθημα; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)

Μαθηματικά

Γλώσσα

Ιστορία

Φυσική

Ευέλικτη Ζώνη (τα αποτελέσματα των πρότζεκτ)

Στο μάθημα της ειδικότητάς μου

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


34. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, από ποιον γίνεται η ενημέρωσή του;

 α. από εσάς στο σπίτι σας

 β. από εσάς στο σχολείο

 γ. από τους μαθητές στο σπίτι τους

 δ. από τους μαθητές στο σχολείο

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


35. Αν διατηρείτε τέτοιο αρχείο, τότε το περιεχόμενό του:

 α. το αναθεωρείτε μαζί με τα παιδιά σε τακτά διαστήματα

 β. το αναθεωρείτε οι ίδιοι σε τακτά διαστήματα

 γ. αποτελεί ευθύνη των παιδιών να το κοιτάζουν πότε – πότε

 δ. Δεν το αναθεωρείτε σχεδόν ποτέ

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


36. Έχετε κάποιο σύστημα καταγραφής της συμπεριφοράς των παιδιών και της απόδοσής τους σε τακτική βάση;

 ναι

 όχι

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


37. Εάν έχετε κάποιο τέτοιο σύστημα καταγραφής, σε τι βάση το ενημερώνετε;

 α. καθημερινή

 β. εβδομαδιαία

 γ. μηνιαία

 ε. τριμηνιαία

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


38. Είστε θεωρητικά εξοικειωμένοι με την έννοια "Portfolio στην εκπαίδευση", "Φάκελος Εργασιών Μαθητή" ή κάτι αντίστοιχο;

 πολύ

 αρκετά

 λίγο

 καθόλου

Σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


39. Εάν ναι, εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε το Πορτφόλιο στην τάξη σας;

 ναι

 όχι

Αιτιολογήστε ή σχολιάστε, εάν θέλετε, την προηγούμενη απάντησή σας


40. Εάν εφαρμόζετε ή εφαρμόσατε κάποτε τη μέθοδο του Πορτφόλιο στην τάξη σας, παρακαλώ σημειώστε εδώ τοe-mail ή ένα τηλέφωνό σας, ώστε να επικοινωνήσουμε για μια προφορική συνέντευξη σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε.


 

2ο Ερωτηματολόγιο

 1. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στις εκπαιδευτικές καινοτομίες;
 2. Είχατε προηγούμενη εμπειρία με το ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών και με ποιο τρόπο;
 3. Πώς δέχθηκαν τα παιδιά τη νέα μέθοδο; Με ποιον τρόπο την προτείνατε στην τάξη;
 4. Ποια σημεία κρίνατε σκόπιμο να αλλάξετε σε σχέση με τις αρχικές υποδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου; Για ποιο λόγο; (για τις 3 περιπτώσεις της πειραματικής εφαρμογής).
 5. Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής;
 6. Σύμφωνα με την εμπειρία σας υπάρχουν σημεία υπεροχής του ΦΕΜ έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης;
 7. Υπάρχουν –κατά την εμπειρία σας – κάποια συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή μέθοδοι διδασκαλίας που ευνοούν την εφαρμογή του ΦΕΜ σε σχέση με κάποια άλλα;
 8. Ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του ΦΕΜ;
 9. Ποια είναι η γενική σας εντύπωση από την εφαρμογή του προγράμματος σε σχέση με την παιδαγωγική και τη χρηστική του αξία;
 10. Πόσο εύκολα παρακολουθείται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσα από το ΦΕΜ;
 11. Με ποιον τρόπο καθορίσατε τα διαβαθμισμένα κριτήρια;
 12. Πόσο λειτουργικές ήταν οι προτάσεις του ερευνητή στον τρόπο καθορισμού των κριτηρίων αυτών; (για τις 3 περιπτώσεις της πειραματικής εφαρμογής).
 13. Πώς εξελίχθηκαν τα στάδια υλοποίησης του ΦΕΜ, στον προγραμματισμό, την συλλογή στοιχείων, και τη συζήτηση;
 14. Πώς εξελίχθηκε το στάδιο της αξιολόγησης καθ' αυτό;

Προηγούμενο                                                                                                                                        Συνέχεια


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

 Καθημερινή Διδακτική
[Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου] [Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία] [Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία] [Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα] [Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη] [Υπολογισμός κανονικής προϋπηρεσίας] [Πρόγραμμα υπολογισμού προϋπηρεσίας ωρομισθίων] [Πρόγραμμα υπολογισμού κατανάλωσης υγρών καυσίμων]
 Αυτόνομες Ενότητες
[Πελοποννησιακός Πόλεμος:  Βραβευμένο Παιχνίδι] [Τουριστικός Οδηγός Ευρυτανίας] [Ναρκωτικά: Πρόληψη και αντιμετώπιση] [Αρχές Γλωσσολογίας] [Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί] [Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού] [Πρώτες Βοήθειες] [Σχέδια Μαθημάτων για την προαγωγή της προστασίας των παιδιών] [Υπολογισμός Μορίων: Ποια σχολή να διαλέξω;]
 Επιστημονικά   Θέματα
[Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας] [Διδακτική της Γλώσσας] [Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά] [Διδακτική της Ιστορίας] [ Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης] [Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου] [Διδακτική των Φυσικών Επιστημών] [Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης] [Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής] [Συγκριτική Παιδαγωγική ] [Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη] [Ψυχολογία] [Ειδική Αγωγή] [Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο] [Αλλαγές στην ταυτότητα του παιδιού και του εφήβου] [Εκπαίδευση και γνωστικές αλλαγές στη Μέση Παιδική Ηλικία] [Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στη γλωσσική ανάπτυξη] [Η υποχρεωτικότητα φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ] [Διαφορές συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ] [Εκπαίδευση ενηλίκων: Προβλήματα και θεωρητικές απόψεις] [Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό] [Επιθετικότητα στο σχολείο]
Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις
[Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία ] [Σημειώσεις Διδακτικής] [Σημειώσεις Ψυχολογίας] [Σημειώσεις Λογοτεχνίας ] [Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης] [Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής] [Η ψυχολογία των κινήτρων]
Ευέλικτη Ζώνη
[Θεωρητικό Υπόβαθρο] [Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο] [Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά] [Σχέδιο Εργασίας: Φωτογραφία ] [Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος] [Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  ] [Σχέδιο Εργασίας: Η δημιουργία των Εποχών του Έτους ] [Σχέδιο Εργασίας: Οι σεισμοί στον τόπο μου] [Μάθετε τον κώδικα Μορς]
Διάφορα τεστ κουίζ και παιχνίδια
[Παιχνίδια - Διάφορα Χρήσιμα- Τεστ Ευφυΐας και προσωπικότητας

 


Βιβλιογραφική αναφορά:

Παρούτσας, Δ., Κ., (2011) Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία στο ΕΑΠ: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ανακτήθηκε την από http://paroutsas.jmc.gr/portfol/index.htm