Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 
 

Αρχική |  Επικοινωνία | Ταυτότητα | Πλοήγηση | Downloads


 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε.Α.Π.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες Abstract Περίληψη Εισαγωγή


ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

1.1 Έννοια και σκοπός

1.2 Αναγκαιότητα της Αξιολόγησης του μαθητή

1.3 Αδυναμίες της αξιολόγησης στο σχολείο

1.4 Αυθεντική Αξιολόγηση

1.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

1.4.2 Αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της παραδοσιακής αξιολόγησης

1.4.3 Η αξιολόγηση υπό το πρίσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων

1.4.4 Η αξία της αυθεντικής αξιολόγησης

1.5 Διαπιστώσεις για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση


Κεφ. 2: Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή

2.1 Τι είναι το Πορτφόλιο

2.2 Τύποι Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3 Το περιεχόμενο ενός Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3.1 Καθορισμός του στόχου

2.3.2 Καθορισμός του περιεχομένου

2.3.3 Αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών

2.4 Αναγκαιότητα χρήσης

2.5 Πλεονεκτήματα των ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης

2.6 Προβλήματα και Μειονεκτήματα


ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1: Η παρούσα έρευνα -

1.1 Σκοπός της έρευνας

1.2 Στόχοι της έρευνας

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα


Κεφ. 2 Η αναγκαιότητα και η σημασία της παρούσας έρευνας


Κεφ. 3 Μεθοδολογία της έρευνας

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο

3.1.1 Ποσοτική μέθοδος

3.1.2 Ποιοτική μέθοδος

3.2 Η ερευνητική διαδικασία

3.2.1 Ποσοτική προσέγγιση

3.2.2 Ποιοτική προσέγγιση

3.3 Τα ερευνητικά εργαλεία

3.3.1 Το 1ο ερωτηματολόγιο

3.3.2 Το 2ο ερωτηματολόγιο


Κεφ. 4 Δειγματοληψία / Διαδικασία Επιλογής -

4.1 Δειγματοληψία 1ου ερωτηματολογίου

4.1.1 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο

4.1.2 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο και φύλο

4.1.3 Σύγκριση δείγματος και πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικία

4.1.5 Σχόλια ερωτώμενων 1ου ερωτηματολογίου

4.2 Δειγματοληψία 2ου ερωτηματολογίου


Κεφ. 5 Ανάλυση δεδομένων -

5.1 Αποτελέσματα 1ου ερωτηματολογίου

5.2. Συσχετισμός μεταβλητών 1ου ερωτηματολογίου

5.3 Αποτελέσματα 2ου ερωτηματολογίου

5.3.1 Περιγραφή συνθηκών πειραματικής εφαρμογής

5.3.2 Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία


Κεφ. 6: Συμπεράσματα -

6.1 Συμπεράσματα ποσοτικής έρευνας

6.2. Συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας

6.3 Συσχέτιση συμπερασμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο


Κεφ. 7: Προτάσεις


Κεφ. 8: Ερωτήματα για περεταίρω διερεύνηση


Επίλογος


Βιβλιογραφία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1ο Ερωτηματολόγιο

2ο Ερωτηματολόγιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Πίνακες

- Αλληλεξάρτηση μεταβλητών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Αποδελτίωση σχολίων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διασταύρωση Ερευνών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΕΜ:

Περιεχόμενο

Δείγμα «αδύνατου» μαθητή

Δείγμα «μέτριου» μαθητή

Δείγμα «καλής» μαθήτριας

Δείγμα «άριστης» μαθήτριας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Λογισμικό .

- Πρόγραμμα εντοπισμού δεικτών Εσωτερικής Συνέπειας

- Πρόγραμμα διαπίστωσης ανεξαρτησίας μεταβλητών

- Κώδικας Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ`

 

Βιβλιογραφία

Cohen L. and Manion L. (1997), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση

Baggio, R. (2008). Personalising learning through portfolios, Encuentro-Revista de investigacion e innovacion en la clase de idiomas, v. 17, Madrid

Bain, Κ., (2002). What the Best College Teachers Do, Harvard College, USA

Barr, R.,B., Tagg, J. (1995). From Teaching to Learning: A new Paradigm for Undergraduate Education., Change, Vol.27, No 6., Hildref Publicatio(ns, Washington DC

Bicket,D., Ncholson J., Xue Y., Burntet-Atkins S. (1997), Trusting teachers judgments: a validity study of a curriculum-embedded performance assessment in kindergarten, CIERA Archive #01-09 http://www.ciera.org/library/archive/2001-09/2001-09.pdf (5-10-10)

Bransford J., D., Brown A., L., Cocking R., R. (1999). How People Learn, National Academy Press, Washington, D.C.

Brown, A.L. & Palincsar, A.S. (1989). Guided, cooperative learning and individual knowledge acquisition, στο L.B. Resnick (Ed.), Knowledge, learning and instruction: Essays in honor of Robert Glaser. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Chang, Ch. (2001). Construction and Evaluation of a Web-Based Learning Portfolio System: An Electronic Assessment Tool, Innovations in Education and Teaching International, ISSN 1470-3297, Taylor & Francis Ltd, London

 Chionidou-Moskofoglou M., Doukakis Sp,, Zibidis D., (2007) Students' portfolio assessment in mathematics for grades 10th to 12th: The case of e-portfolio. 5th Mediterranean Conference, Rhodes, Greece

Matveev Al. (2002) The advantages of quantitative and qualitative methods in intercultural research: practical implications from the study of the perceptions of intercultural communication competence by american and russian managers, Collected research articles, Bulletin of Russian Communication Association "THEORY OF COMMUNICATION AND APPLIED COMMUNICATION", Issue 1 / Edited by I.N. Rozina, Rostov-on-Don: Institute of Management, Business and Law Publishing, σελ. 59-67

Chang, M. (2005). The constructivist approach of teaching and portfolio assessment on science teaching, www.ipn.uni-kiel.de/projekte/esera/book/b001-cha.pdf (5-11-10)

CIA Factbook, (2011), Information about Greece, https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/gr.html (31-5-2-11)

Epstein, A., S., Schweinhart, L., J., DeBruin - Parecki, A., Robin, K., B. (2004). Preschool Assessment: A Guide to Developing a Balanced Approach, National Institute For Early Education Research, τ. 7, Ιούλιος 2004

Fryer, D. (1991). Qualitative methods in occupational psychology: Reflections upon why they are so useful but so little used. The Occupational Psychologist, 14 (Special issue on qualitative methods), 3-6.

Filer Α. & Pollard, A. (2000). Assessment and Career in a Primary School, εισήγηση στην Ετήσια Συνάντηση της Ένωσης Εκπαιδευτικής Έρευνας Αμερικής, στην Νέα Ορλεάνη, http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServl et?accno=ED442865 (30/10/2007)

Gearhart M., Herman, J., L. (1995). Portfolio Assessment: Whose Work Is It?, The National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing, Winter 1995, www.cse.ucla.edu/products/evaluation/cresst_ec1995_1.pdf (30/10/2010)

Grom R., Haynes L. (2003). Alternative Designs for Community-Based Research: Pittsburgh’s Early Childhood Initiative, The evaluation Exchange, 2003, vol. IX, No3 pp 6-7

Guba, E., G., Lincoln Y., S. (2001). Fourth Generation Evaluation, Newberry Park, Ca: Sage Publications

Gullo, D.,F. (2006). Alternative means of assessing children’s learning in early childhood settings. In B. Spodek & O. Saracho (Eds.). Handbook of Research on the Education of Young Children (2nd Ed) (pp. 443-456). Mahwahk, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Herrick, C., J., (2005), Writing in the secondary Mathematics Classroom: Research and Resources, Πτυχιακή Εργασία για το Masters of Arts in Teaching, State University of New York College, https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/1951/411/1/C Herrick Masters Project.pdf (30/10/2010)

Holmgren, L. (2010). The Advantages of Portfolio Assessments, http:// www.ehow.com/list_5972241_advantages-portfolio-assessments.html (30/10/2007)

Johnson-Gerard, M., (2010). The Advantages of Portfolio Assessment Techniques, http://www.ehow.com/list_6900032_advantages-portfolio-assessment-techniques. html (30/10/2007)

McAlister, Br., (2010) The Authenticity of authentic Assessment: What the Research Saysοr Doesn’t Say. http://ericacve.org/docs/custer.custer4.pdf (30/10/2010)

Merrill, M. D. (1991). Constructivism and Instructional Design. Educational Technology, 31 (5), 45-53.

Morgan, G., & Smircich, L. (1980). The case for qualitative research. Academy of Management Review, 5, 491-500.

NCEE, (2005), (National Commission on Excellence in Education) A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, Resource Prepared by the Center for the Study of Mathematics Curriculum http://mathcurriculumcenter.org/PDFS/CCM/summaries/ NationAtRisk.pdf

NetCraft (2011), May 2011 Web Server Survey, http://news.netcraft.com/archives/2011 /05/02/may-2011-web-server-survey.html

Paulson,L.,F., Paulson, R., P., Meyer,C.,A., (1991), What Makes a Portfolio a Portfolio, Educational Leadership, February 1001, σελ. 60-63

Pellegrino J., W., Chudowsky, N., Glaser, R., 2001, Knowing what Students Know National Academy Press, Washington, D.C.

Schurr, S., L., (2010) Assessment That Emphasizes Learning: http://go.hrw.com/ resources/go_sc/gen/HSTPR106.PDF (30/10/2010)

Shepard L.,A., Formative assessment: Caveat emptor, ETS Invitational Conference, The Future of Assessment: Shaping Teaching and Learning, New York, October 10-11, 2005

Smith, M.K (2002) 'Jerome S. Bruner and the process of education', The encyclopedia of informal education http://www.infed.org/thinkers/bruner.htm. (30/10/2010)

Snow, W.M (1994). The effects of Repetitive Assessment on Academic Achievement and Pupil Self Esteem. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/s ervlet/ERICServlet?accno=ED362565 (30/10/2010)

Stone,B. (1998). Problems, Pitfalls and Benefits of Portfolios, Teacher Education Quarterly, Winter 1998, pp 108-114)

Taha  H., N. (2001) Οι επιπτώσεις της Ψυχικής Πίεσης στη σχολική επίδοση των μαθητών, (Διδακτορική Διατριβή), ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο http://dlib.libh.uoc.gr/Dienst/Repository/2.0/Body/ucr.educational.phd/2001taha/pdf (30/10/2010).

Vygotsky, L. (1978), Interaction Between Learning and Development, στο Gauvain, M., Cole, M.,(Eds), Readings on the Development of Children, W.H. Freeman & Co, New York : 1997, σ.σ. 29-36)

Wright A., Knight, P., Poreleau, N. (1999), Portfolio people: Teaching and Learning Dossiers and Innovation in Higher Education, Innovative Higher education, vol.24, No.2. Winter 1999, Human Sciences Press, Halifax Canada

Zubizarreta J., Millis B., J. (2009). The Learning Portfolio: Reflective Practice for Improving Student Learning, 2nd Edition, Jossey-Bass

Αρβανίτης Ν. (2007), Ο φάκελος υλικού (portfolio) ως μέσο εναλλακτικής και αυθεντικής παιδαγωγικής αξιολόγησης του μαθητή, Επιστημονικό Βήμα, τ.6. Μάρτιος 2007, Αθήνα

Βαρσαμίδου, Α., Ρες Ι., (2007) Αυθεντική αξιολόγηση/ αξιολόγηση βάσει φακέλου: Μια δυναμική & ευέλικτη αξιολογική πρόταση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση, 19 - 21 Οκτωβρίου 2007, Ιωάννινα

Βλάχου, Μ (2006) Ο λόγος για την Αξιολόγηση των Μαθητών και Μαθητριών στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου (Μεταπτυχιακή εργασία), ΠΤΔΕ, Θεσσαλονίκη http://users.auth.gr/~dchassap/merg/Vlachou_axiologisi.pdf (30/10/2007).

Γκότοβος Αθ (1991) Κριτικές του επιλεκτικού σχολείου: Όρια και αδιέξοδα, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 1, σελ. 10-17

Καρτσιώτου, Θ., Ρούσσος Π., (2010) Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία, Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 641-648, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επιμέλεια Τζιμογιάννη Α., Κόρινθος, 23-26 /9/ 2010, http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/54.pdf (30/10/2010).

Καγκα, Ε., (2010). Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ.

Κατσουλάκος Θ., Λένα Μ., Καρυώτη Ι., Κατσάρου Χ., (2011) Ιστορία Δ΄ Δημοτικού, Στα Αρχαία Χρόνια, Βιβλίο Δασκάλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Καψάλης Α (2003). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Κυριακίδη

Κολιάδης ΕΑ, (1997), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικής πράξης: Γνωστικές θεωρίες, τομ. Γ΄. Αθήνα: Αυτοέκδοση

Κολιάδης ΕΑ, (2002), Γνωστική ψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση

Κονσούλη, Ε.. Δημητριάδου Κ., (2009) Τα εγχειρίδια γλώσσας του δημοτικού: ο λόγος των κριτηρίων αυτοαξιολόγησης των μαθητών και οι Λόγοι της γλωσσοδιδακτικής θεωρίας που τον διαμορφώνουν, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, 4-5-6 Σεπτεμβρίου 2009, Νυμφαίο Φλώρινας, http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/konsuliDimitriadu.pdf (4/4/2010).

Κουλουμπαρίτση Α, Μουρατιάν Ζ (2004) Σχέδια εργασίας στην τάξη και την πράξη, Αθήνα: Πατάκης

Κουλουμπαρίτση Α., Χ., Ματσαγγούρας, Η., Γ. , (2004), Φάκελος Εργασιών του Μαθητή: Η Αυθεντική Αξιολόγηση στη Διαθεματική Διδασκαλία στο Αγγελίδη, Π.Α. & Μαυροειδή, Γ.Γ (επιμέλεια) Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Τόμος Α,΄ Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός

Μαρκατάτος Π (1992) Η αξιολόγηση της έκθεσης στο Δημοτικό μας Σχολείο, Σχολείο και ζωή,τ. 7, 241-246

Μάρκος, Α., (2011) Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων: Δειγματοληψία – Αξιοπιστία – Εγκυρότητα, Σημειώσεις για το ΠΤΔΕ - ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, http://www.amarkos.gr/courses/qda/material. (30/4/11)

Ματσαγούρας, Η (1999) Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Η σχολική Τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ρέλλος, Ν (2004) Η αξιολόγηση του Μαθητή από τη Σκοπιά των Εκπαιδευτικών, Θεωρείο τ.3, 50-61

Τοκμακίδου, Ε., Καλογιαννίδου, Α., Τσιτουρίδου, Μ., (2010) Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών, Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 609-616 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010

Τριλιανός, Θ (1998) Μεθοδολογία της Σύγχρονης διδασκαλίας, Αθήνα, αυτοέκδοση

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κ.Ε.Ε (1998), Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου Γενικές οδηγίες και στοιχεία μεθοδολογίας, Αθήνα, σσ. 61-65.

ΥΠΕΠΘ (2011) Στατιστικά Στοιχεία για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, http://www.ypepth.gr/docs/prwtobathmia_ekpaideysh_statistika_ 091211.zip (9-4-11)

Φίλιας, Β. (2000). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις Τεχνικές των κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg.

Φράγκος Χρ (1991) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ.1, 1-9


Προηγούμενο                                                                                                                                        Συνέχεια 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

 Καθημερινή Διδακτική
[Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου] [Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία] [Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία] [Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα] [Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη] [Υπολογισμός κανονικής προϋπηρεσίας] [Πρόγραμμα υπολογισμού προϋπηρεσίας ωρομισθίων] [Πρόγραμμα υπολογισμού κατανάλωσης υγρών καυσίμων]
 Αυτόνομες Ενότητες
[Πελοποννησιακός Πόλεμος:  Βραβευμένο Παιχνίδι] [Τουριστικός Οδηγός Ευρυτανίας] [Ναρκωτικά: Πρόληψη και αντιμετώπιση] [Αρχές Γλωσσολογίας] [Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί] [Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού] [Πρώτες Βοήθειες] [Σχέδια Μαθημάτων για την προαγωγή της προστασίας των παιδιών] [Υπολογισμός Μορίων: Ποια σχολή να διαλέξω;]
 Επιστημονικά   Θέματα
[Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας] [Διδακτική της Γλώσσας] [Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά] [Διδακτική της Ιστορίας] [ Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης] [Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου] [Διδακτική των Φυσικών Επιστημών] [Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης] [Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής] [Συγκριτική Παιδαγωγική ] [Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη] [Ψυχολογία] [Ειδική Αγωγή] [Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο] [Αλλαγές στην ταυτότητα του παιδιού και του εφήβου] [Εκπαίδευση και γνωστικές αλλαγές στη Μέση Παιδική Ηλικία] [Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στη γλωσσική ανάπτυξη] [Η υποχρεωτικότητα φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ] [Διαφορές συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ] [Εκπαίδευση ενηλίκων: Προβλήματα και θεωρητικές απόψεις] [Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό] [Επιθετικότητα στο σχολείο]
Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις
[Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία ] [Σημειώσεις Διδακτικής] [Σημειώσεις Ψυχολογίας] [Σημειώσεις Λογοτεχνίας ] [Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης] [Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής] [Η ψυχολογία των κινήτρων]
Ευέλικτη Ζώνη
[Θεωρητικό Υπόβαθρο] [Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο] [Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά] [Σχέδιο Εργασίας: Φωτογραφία ] [Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος] [Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  ] [Σχέδιο Εργασίας: Η δημιουργία των Εποχών του Έτους ] [Σχέδιο Εργασίας: Οι σεισμοί στον τόπο μου] [Μάθετε τον κώδικα Μορς]
Διάφορα τεστ κουίζ και παιχνίδια
[Παιχνίδια - Διάφορα Χρήσιμα- Τεστ Ευφυΐας και προσωπικότητας

 


Βιβλιογραφική αναφορά:

Παρούτσας, Δ., Κ., (2011) Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία στο ΕΑΠ: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ανακτήθηκε την από http://paroutsas.jmc.gr/portfol/index.htm