Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 
 

ΑρχικήΕπικοινωνία | Ταυτότητα | Πλοήγηση | Downloads


 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε.Α.Π.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες Abstract Περίληψη Εισαγωγή


ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

1.1 Έννοια και σκοπός

1.2 Αναγκαιότητα της Αξιολόγησης του μαθητή

1.3 Αδυναμίες της αξιολόγησης στο σχολείο

1.4 Αυθεντική Αξιολόγηση

1.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

1.4.2 Αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της παραδοσιακής αξιολόγησης

1.4.3 Η αξιολόγηση υπό το πρίσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων

1.4.4 Η αξία της αυθεντικής αξιολόγησης

1.5 Διαπιστώσεις για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση


Κεφ. 2: Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή

2.1 Τι είναι το Πορτφόλιο

2.2 Τύποι Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3 Το περιεχόμενο ενός Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3.1 Καθορισμός του στόχου

2.3.2 Καθορισμός του περιεχομένου

2.3.3 Αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών

2.4 Αναγκαιότητα χρήσης

2.5 Πλεονεκτήματα των ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης

2.6 Προβλήματα και Μειονεκτήματα


ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1: Η παρούσα έρευνα -

1.1 Σκοπός της έρευνας

1.2 Στόχοι της έρευνας

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα


Κεφ. 2 Η αναγκαιότητα και η σημασία της παρούσας έρευνας


Κεφ. 3 Μεθοδολογία της έρευνας

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο

3.1.1 Ποσοτική μέθοδος

3.1.2 Ποιοτική μέθοδος

3.2 Η ερευνητική διαδικασία

3.2.1 Ποσοτική προσέγγιση

3.2.2 Ποιοτική προσέγγιση

3.3 Τα ερευνητικά εργαλεία

3.3.1 Το 1ο ερωτηματολόγιο

3.3.2 Το 2ο ερωτηματολόγιο


Κεφ. 4 Δειγματοληψία / Διαδικασία Επιλογής -

4.1 Δειγματοληψία 1ου ερωτηματολογίου

4.1.1 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο

4.1.2 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο και φύλο

4.1.3 Σύγκριση δείγματος και πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικία

4.1.5 Σχόλια ερωτώμενων 1ου ερωτηματολογίου

4.2 Δειγματοληψία 2ου ερωτηματολογίου


Κεφ. 5 Ανάλυση δεδομένων -

5.1 Αποτελέσματα 1ου ερωτηματολογίου

5.2. Συσχετισμός μεταβλητών 1ου ερωτηματολογίου

5.3 Αποτελέσματα 2ου ερωτηματολογίου

5.3.1 Περιγραφή συνθηκών πειραματικής εφαρμογής

5.3.2 Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία


Κεφ. 6: Συμπεράσματα -

6.1 Συμπεράσματα ποσοτικής έρευνας

6.2. Συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας

6.3 Συσχέτιση συμπερασμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο


Κεφ. 7: Προτάσεις


Κεφ. 8: Ερωτήματα για περεταίρω διερεύνηση


Επίλογος


Βιβλιογραφία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1ο Ερωτηματολόγιο

2ο Ερωτηματολόγιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Πίνακες

- Αλληλεξάρτηση μεταβλητών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Αποδελτίωση σχολίων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διασταύρωση Ερευνών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΕΜ:

Περιεχόμενο

Δείγμα «αδύνατου» μαθητή

Δείγμα «μέτριου» μαθητή

Δείγμα «καλής» μαθήτριας

Δείγμα «άριστης» μαθήτριας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Λογισμικό .

- Πρόγραμμα εντοπισμού δεικτών Εσωτερικής Συνέπειας

- Πρόγραμμα διαπίστωσης ανεξαρτησίας μεταβλητών

- Κώδικας Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ`

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πίνακες

Πίνακας 3: Απόλυτες και σχετικές συχνότητες πραγματικού πληθυσμού και δείγματος

Πίνακας 4: Οργανικότητες σχολείων στον πραμγατικό πληθυσμό και το δείγμα

Πίνακας 5: Απόλυτες και σχετικές συχνότητες αριθμού σχολίων

Πίνακας 6: Ερ. 3 - Οργανικότητα σχολείου

 

 

Πίνακας 7: Ερ. 4 – Φύλο

Πίνακας 8: Ερ. 5 - Ηλικιακή ομάδα

 

Πίνακας 9: Ερ. 6 - Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον σχολείου

 

 

Πίνακας 10: Ερ. 7 - Επίπεδο συνεργατικότητας

 

Πίνακας 11: Ερ. 8 - Προϋπηρεσία

 

Πίνακας 12: Ερ. 9 - Τυπικά προσόντα

α) Πίνακας πλήθους τυπικών προσόντων

 

 

 

 

 

 

β) Αναθεωρημένος πίνακας με βάση το «ανώτερο» προσόν

 

 

Πίνακας 13: Ερ. 9α - Τάξη

 

Πίνακας 14: Ερ. 9β - Δήλωση μαθημάτων με ή χωρίς σχολιασμό

 

Πίνακας 15: Ερ. 10-12 - Χρήση Word, Excel, Power Point, Google, Διαδικτύου

 

Πίνακας 16: Ερ. 15-17 - Αποδοχή υπάρχουσας αξιολόγησης / χρήση άλλου συστήματος

 

 

 

 

Πίνακας 17: Ερ. 18 - Παράγοντες που συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση

 

 

Πίνακας 18: Ερ. 19 - Χρήση αυτοαξιολόγησης

 

 

Πίνακας 19: Ερ. 20 - Υλοποίηση πρότζεκτ

Πίνακας 20: Ερ. 21 - Εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων

Πίνακας 21: Ερ. 22 - Μαθητές ως δάσκαλοι

 

 

Πίνακας 22: Ερ. 23/24 - Μεταγνωστική καταγραφή

 Πίνακας 23: Ερ. 25 - Χρήση ερωταποκρίσεων

Πίνακας 24: Ερ. 26 - Χρήση απομνημόνευσης κατά μάθημα

 

 

Πίνακας 25: Ερ. 27 - Προτυποποιημένες έναντι ανοικτών ερωτήσεων

Πίνακας 26: Ερ. 28 - Ενθάρρυνση συνεργασίας

Πίνακας 27: Ερ. 29 - Συχνότητα χρήσης πραγματικών προβλημάτων

Πίνακας 28: Ερ. 30 - Αξιολόγηση συμμαθητών

Πίνακας 29: Ερ. 31 - Συζήτηση με το μαθητή για αξιολόγηση

Πίνακας 30: Ερ. 32/33 - Τήρηση αρχείου

 

Πίνακας 31: Ερ. 34/35 - Ενημέρωση και αναθεώρηση αρχείου

Πίνακας 32: Ερ. 36/37 - Χρήση καταγραφής και συχνότητα ενημέρωσης

Πίνακας 33: Ερ. 38-39 - Θεωρητική ενημέρωση και εφαρμογή πορτφόλιο

Πίνακας 34: Ερ. 40 - Η βαθμολόγηση της «αυθεντικότητας»

Πίνακας 35: Ιστοσελίδες πρόσβασης στο Ερωτηματολόγιο

ΟΝΟΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡ. ΕΠΙ-ΣΚΕΠΤΩΝ

esseys.htm

Οδηγίες για το γράψιμο της έκθεσης

5590

did_fp.htm

Πειράματα για τη Φυσική του Δημοτικού

1712

spec_ag.htm

Ειδική Αγωγή

1664

index.html

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο - Αρχική Ιστοσελίδα

1303

verses.htm

Κανόνες στιχουργικής

1122

gr_lang.htm

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

936

psychol.htm

Ψυχολογία της Μάθησης

842

monothesio.htm

Υποδείγματα και Οδηγίες προς το δάσκαλο στο Μονοθέσιο Σχολείο

772

bsc_essy.htm

Πώς γράφουμε ένα βασικό δοκίμιο

667

psycho.htm

Σημειώσεις ψυχολογίας

615

didactic.htm

Γενική Διδακτική -Σημειώσεις από το βιβλίο «Η κριτική Σκέψη» του Η. Ματσαγγούρα

613

did_glos.htm

Διδακτική της Γλώσσας

599

org_diik.htm

Οργάνωση και Διοίκηση

546

koinon.htm

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

526

gr_ltrtr.htm

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

508

disclplin.htm

Η πειθαρχία στη σχολική τάξη

494

yli_dsld.htm

Εξεταστέα Ύλη Δασκάλων και Νηπιαγωγών για Μσράσλειο και άλλα Διδασκαλεία

472

stasimot.htm

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

411

ev_zon.htm

Η ευέλικτη Ζώνη στο Δημοτικό

337

did_fe.htm

Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών

216

did_his.htm

Διδακτική της Ιστορίας

215

ev_z_kid.htm

Η ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

208

monothesio2.htm

Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

177

sygr_paed.htm

Συγκριτική Παιδαγωγική

176

mirror.htm

Φαινόμενα κατοπτρικής αντίληψης

79

monothesio3.htm

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

55

 

Πίνακας 36: Λίστα λέξεων – κλειδιών πρόσβασης μέσω Google

Στη συνέχεια ακολουθεί λίστα με ορισμένες από τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποίησαν οι χρήστες για να φθάσουν στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου ανάρτησης. Η επιλογή έγινε από το πρόγραμμα παρακολούθησης κίνησης ιστοσελίδων της Google, στη διεύθυνση www.google.gr/analytics μέσω ασφαλούς συνδέσεως. Στόχος της παράθεσης της λίστας είναι να δειχθεί η θεματική συνάφεια των ενδιαφερόντων των επισκεπτών με το αντικείμενο της έρευνας:

 


 

1.          BANDURA ΑΞΙΟΣΥΝΗ

2.          BIBLIOGRAFIA ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3.          DHMOTIKO

4.          DHMOTIKO SXOLEIO

5.          DIAGWNISMATA STO DHMOTIKO

6.          DIDASKALIA STO DHMOTIKO

7.          DIMOTIKO SXOLEIO

8.          DIMOTIKO SXOLIO

9.          DOWNLOAD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10.       I EKPEDEFSI STO DIMOTIKO SXOLIO

11.       MARASLEIO DIDASKALEIO

12.       ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.ΕΚΠ/ΣΗ

13.       PAIDAGWGIKA PAIXNIDIA GIA DHMOTIKO STHN TAKSH

14.       PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

15.       PROJECT ΔΗΜΟΤΙΚΟ

16.       PROJECT ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΣ

17.       PROJECT ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

18.       PROJECT ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

19.       PROJECT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

20.       PROJECT ΘΕΜΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

21.       PROJECT ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22.       TEST ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ONLINE

23.       TEST ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

24.       TEST ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

25.       TEST ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

26.       TEST ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ ΦΩΣ

27.       ΑΓΓΛΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

28.       ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ

29.       ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ

30.       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

31.       ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

32.       ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

33.       ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

34.       ΑΡΘΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

35.       ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΛΗ

36.       ΑΣΕΠ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

37.       ΑΦΗΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

38.       ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗ

39.       ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

40.       ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

41.       ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

42.       ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

43.       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

44.       ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

45.       ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

46.       ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

47.       ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

48.       ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

49.       ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

50.       ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Δ' ΤΑΞΗΣ

51.       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

52.       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

53.       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

54.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

55.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

56.       ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ+ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

57.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

58.       ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ PROJECT ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

59.       ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

60.       ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

61.       ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

62.       ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

63.       ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

64.       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜ.ΣΧ

65.       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

66.       ΕΙΔΗ PROJECTS+ΔΗΜΟΤΙΚΟ +ΓΛΩΣΣΑ

67.       ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

68.       ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

69.       ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ PROJECT

70.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ

71.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

72.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

73.       ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

74.       ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

75.       ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

76.       ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

77.       ΕΚΘΕΣΗ

78.       ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

79.       ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

80.       ΕΚΘΕΣΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

81.       ΕΚΘΕΣΗ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ

82.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

83.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

84.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ PROJECT

85.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ PROJECT

86.       ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

87.       ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 2010

88.       ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

89.       ΕΥΦΥΙΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

90.       Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

91.       ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

92.       ΘΕΜΑΤΑ PROJECT ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

93.       ΘΕΜΑΤΑ PROJECT ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ

94.       ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ PROJECT ΓΙΑ ΣΤ' ΤΑΞΗ

95.       ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ PROJECT ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

96.       ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE

97.       ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

98.       ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

99.       ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΩ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

100.    ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

101.    ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

102.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

103.    ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

104.    ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

105.    ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

106.    ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

107.    ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

108.    ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

109.    ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΟΡΣ

110.    ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΣΤ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

111.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

112.    ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

113.    ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

114.    ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

115.    ΜΟΡΣ ΣΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΣΤ ΜΕ ΦΩΣ

116.    ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΒΗΜΑΤΑ

117.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

118.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

119.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

120.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

121.    ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΧΑΣΙΣ

122.    ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

123.    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

124.    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

125.    ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

126.    ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ

127.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

128.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

129.    ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

130.    ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ PROTZEKT

131.    ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

132.    ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

133.    ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

134.    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

135.    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

136.    ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

137.    ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

138.    ΠΩΣ ΒΟΗΘΑ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗΣ

139.    ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

140.    ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

141.    ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ

142.    ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

143.    ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΙΑ ΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ

144.    ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

145.    ΣΑΙΤ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

146.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

147.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

148.    ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

149.    ΣΤ ΤΑΞΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ

150.    ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

151.    ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

152.    ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

153.    ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

154.    ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

155.    ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

156.    ΣΧΟΛΕΙΟ

157.    ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

158.    ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

159.    ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

160.    ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

161.    ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

162.    ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

163.    ΤΕΣΤ ΧΟΛΑΝΤ

164.    ΤΕΣΤΑΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

165.    ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

166.    ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

167.    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

168.    ΦΥΣΙΚΗ Ε' ΤΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Πίνακας 37: Συσχετισμός ερωτηματολογίου με αναφορά στη θεωρία

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται περίληψη των ερωτήσεων, ορισμένες παρατηρήσεις καθώς και οι αντίστοιχες αναφορές στο θεωρητικό πλαίσιο -

Ερώτηση

Παρατηρήσεις και αναφορά στη θεωρία

18. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες συνεκτιμάτε όταν βάζετε τον τελικό βαθμό του τριμήνου σε έναν μαθητή;

α. τις επιδόσεις του στα μαθήματα με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος

β. την συμπεριφορά του, τις στάσεις και τις αξίες του

γ. τον ατομικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης

δ. το στάδιο της γλωσσικής του ανάπτυξης

ε. τις ευκαιρίες που παρέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ΔΕΠΠΣ που είναι κατά βάση προτάσεις «αυθεντικής αξιολόγησης». Οι πέντε επιλογές είναι αυτούσιες παράγραφοι του ΔΕΠΠΣ

19. Χρησιμοποιείτε τις προτάσεις για αυτοαξιολόγηση που υπάρχουν στα διδακτικά εγχειρίδια των διαφόρων μαθημάτων

Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εφαρμογή της αυθεντικής αξιολόγησης

20. Υλοποιήσατε το τελευταίο διάστημα ή υλοποιείτε σήμερα κάποιο διαθεματικό πρότζεκτ;

Για να εντοπιστούν οι στάσεις απέναντι στις μεθόδους του Vygotsky

21. Τα θρανία στην τάξη σας είναι σε διάταξη ομάδων; (Αν είστε Γυμναστής/τρια εφαρμόζετε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους;)

Για να εντοπιστούν οι στάσεις απέναντι στις μεθόδους του Vygotsky (σελ. 14, παρ.2)

22. Ζητάτε από τους μαθητές σας να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους κάποια έννοια ή να επιδείξουν κάποια δεξιότητα;

Μάθηση μέσω κατανόησης (σελ. 14, παρ.2)

23. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να ΓΡΑΨΟΥΝ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση;

Μεταγνωστικές πρακτικές (σελ. 15, παρ.2)

24. Πόσο συχνά ΣΥΖΗΤΑΤΕ με τους μαθητές σας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κάνουν μια άσκηση;

Μεταγνωστικές πρακτικές – Μικρότερη αξία αν δεν εφαρμόζεται το 22 (σελ. 15, παρ.2)

25. Πόσο συχνά προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μια σωστή απάντηση από τους μαθητές σας μέσω ερωταποκρίσεων;

Χρήση ερωτήσεων – μαιευτικής μεθόδου (σελ. 15)

26. Πόσο συχνά ζητάτε από τους μαθητές σας να απομνημονεύσουν έναν κανόνα ή ένα τμήμα;

Θετική απάντηση θα σημαίνει προσκόλληση στην παραδοσιακή αξιολόγηση (σελ 16)

27. Όταν κατασκευάζετε ένα τεστ σε τι ποσοστό χρησιμοποιείτε προτυποποιημένες ασκήσεις (σωστό – λάθος, αντιστοίχιση, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών κτλ) και σε τι ποσοστό ανοιχτές ασκήσεις όπου οι μαθητές γράφουν ελεύθερα κείμενο με την απάντησή τους στα διάφορα μαθήματα;

Τάση προς τις προτυποποιημένες ασκήσεις θα δείξει προσκόλληση στην παραδοσιακή αξιολόγηση (σελ. 16)

28. Επιτρέπετε στους μαθητές σας να συνομιλούν με την ομάδα τους (ή τον/την διπλανό/ή τους) όταν λύνουν ένα πρόβλημα ή όταν συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας;

Αποδοχή κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τη δόμηση της γνώσης (σελ. 16, παρ. 4)

29. Πόσο συχνά «κατασκευάζετε» ή επιλέγετε προβλήματα, ασκήσεις ή πειράματα που αφορούν την;

Σύνδεση μαθήματος με πραγματικές καταστάσεις (σελ. 20, παρ.3)

30. Πόσο συχνά ζητάτε από τους συμμαθητές να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ενός μαθητή;

Απόδοση αξίας στη γνώμη των ομηλίκων και της ομάδας (σελ 23)

31. Πόσο συχνά αναφέρετε στην τάξη ή συζητάτε προσωπικά με τους μαθητές σας την πρόοδό τους;

Απόδοση αξίας στη γνώμη των ομηλίκων και της ομάδας (σελ. 24)

 

 

- Αλληλεξάρτηση μεταβλητών

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   74: Αλληλεξάρτηση Ηλικίας & Προϋπηρεσίας

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   75: Αλληλεξάρτηση Ηλικίας & Φύλου

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   76: Αλληλεξάρτηση Ηλικίας & Τυπικών Προσόντων

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   77: Αλληλεξάρτηση Ειδικοτήτων & Τυπικών Προσόντων

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   78: Αλληλεξάρτηση Τάξεων & Τυπικών Προσόντων

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   79: Αλληλεξάρτηση Ηλικίας & Ενημέρωσης για Πορτφόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   80: Αλληλεξάρτηση Ειδικοτήτων & Ενημέρωσης για Πορτφόλιο

 Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   81: Αλληλεξάρτηση Τυπικών Προσόντων & Ενημέρωσης για Πορφόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   82: Αλληλεξάρτηση Τάξεων & Τήρησης Αρχείου

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   83: Αλληλεξάρτηση Τυπικών Προσόντων & Τήρησης Αρχείου

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   84: Αλληλεξάρτηση Tήρησης Αρχείου & Πορφτόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   85: Αλληλεξάρτηση Ενημέρωσης & Εφαρμογής Πορτφόλιο

 Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   86: Αλληλεξάρτηση Συνόλου Τυπικών Προσόντων & Εφαρμογής Πορτφόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   87: Αλληλεξάρτηση Ειδικοτήτων & Εφαρμογής Πορτφόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   88: Αλληλεξάρτηση Ηλικίας & Εφαρμογής Πορτφόλιο

Πλαίσιο κειμένου: Εικόνα   89: Αλληλεξάρτηση Τάξης Διδασκαλίας & Εφαρμογής Πορτφόλιο